Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

05 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art.III din Legea nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2312 din 19 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.III din Legea nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul elaborării proiectului este suspendarea pe un an al efectului juridic generat de prevederile art. III din Legea nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (susţinerea învăţământului privat).Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine mai multe cauze ale elaborării proiectului de lege şi menţionează necesitatea modificării prin faptul că "unele instituţii de învăţământ privat" n-au îndeplinit la momentul înaintării proiectului cerinţele Legii supuse modificării, şi anume:

* nu dispun de capital statutar stabilit printr-un plafon minim în dependenţă de apartenenţa la treptele sistemului de învăţământ;
* nu dispun de bază materială cu titlu de proprietate adecvată pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

De asemenea, în opinia autorului, modificarea este condiţionată şi prin faptul că "cadrul legal din sfera învăţămîntului ce reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţămînt în prezent se află în proces de perfecţionare".

Argumentarea, însă, nu este suficientă lipsind o serie de informaţii despre respectarea unor proceduri prealabile, indispensabile elaborării proiectelor de legi organice:

* nu se poate stabili dacă elaborării proiectului au precedat investigaţiile cerute de Legea privind actele legislative; şi
* dacă a fost cercetată experienţa şi reglementările în domeniu ale altor ţări.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Aparent, proiectul de modificare a legii va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării învăţămîntului privat din republică. Însă, o analiză mai aprofundată denotă faptul că proiectul este un purtător de beneficii şi interese a unor instituţii de învăţământ privat care nu s-au conformat cerinţelor Legii. Astfel, în perioada anilor 2005-2007 articolul III din Legea nr. 559 din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 a fost supus modificărilor deja de două ori:

* Legea nr.141-XVI din 30.06.05, MO95-97/15.07.05;
* Legea nr. 256-XVI din 27.07.06, MO120/04.08.06.

Analiza proiectului permite să constatăm că în nota informativă lipseşte informaţia privind: - acele "unele instituţii de învăţămînt privat" care nu s-au conformat sau nu au reuşit să se conformeze prevederilor art. III din Lege; - daca pe parcursul celor doi ani numărul instituţiilor de învăţământ privat a crescut, a rămas constant sau s-a micşorat; - daca perioada nou stabilită este sau nu suficientă pentru conformarea instituţiilor de învăţământ privat cerinţelor legii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu respectă întocmai cerinţele Legii privind actele legislative (art.4), conform căruia actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept.

Reiterăm faptul că deşi aparent, acest proiect are un scop nobil (susţinerea învăţământului privat), totuşi trebuie să se ţină cont de faptul că în condiţiile economiei de piaţă instituţiile de învăţământ privat trebuie să activeze în condiţii egale, însă precedentele modificări şi, respectiv, proiectul de lege supus expertizării favorizează concurenţa neloială şi, practic, se promovează în mod direct interesele unor instituţii fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 1103-XV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, astfel fiind creată o situaţie privilegiată pentru o parte din instituţiile de învăţământ privat.

De altfel, proiectul în cauză nu corespunde alin. (7) al art. 5 din Legea privind actele legislative, potrivit căruia actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept ori anumitor categorii de raporturi sau de subiecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului, deoarece poate favoriza acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001. Considerăm necesară revizuirea proiectului de lege, în vederea asigurării egalităţii în drepturi a tuturor instituţiilor învăţămînt private sau stabilirii unei liste concrete de instituţii private ce vor beneficia de acest privilegiu (respectarea principiului transparenţei) cu stabilirea unor termene rezonabile de conformare a acestora prevederilor legale.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei