Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

27 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la construcţia unui camin pentru Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

(înregistrat în Parlament cu numărul 4696 din 07 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la construcţia unui camin pentru Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Educaţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Obiectul reglementării prevăzut în proiectul de lege supus expertizei este de fapt în competenţa Guvernului.

Crearea condiţiilor pentru ridicarea nivelului de trai, a unor condiţii normale de muncă şi odihnă, crearea bazei tehnico-materiale pentru dezvoltarea învăţământului public fiind expres prevăzute art. 11 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 64-XII cu privire la Guvern. De asemenea Guvernul, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) a legii menţionate exercită din însărcinarea Parlamentului funcţiile de proprietar al patrimoniului statului şi creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (3) din Legea nr.317-XV privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Guvernul este în drept să emită un act normativ de executare a legii.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului în lipsa unei note informative privind condiţiile ce au impus elaborarea lui, inclusiv locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, fundamentarea economico-financiară şi efectul social-economic al realizării lui, condiţie impusă prin art. 23 alin. (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Aprecierea suficienţei argumentării proiectului este dificilă în lipsa notei informative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În versiunea propusă de proiect,credem că persistă pericolul că funcţionarii corupţi vor elabora criteriile şi cerinţele de participare prin intermediul Guvernului, astfel fiind majorat riscul comiterii unor acte de corupţie sau promovării şi protejării intereselor unor grupuri de persoane.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. În lipsa unor mecanisme de control şi supraveghere a Guvernului la implementarea proiectului legii, considerăm că ar putea fi aduse prejudicii interesului public şi principiilor transparenţei.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Prevederile art. 3 din proiect oferă Guvernului dreptul de a asigura selectarea, în bază de concurs, a investitorului care va realiza construcţia căminului studenţesc în lipsa unor criterii şi cerinţe de participare clar determinate, care ar asigura condiţii de maximă transparenţă.

Credem că în acest caz persistă pericolul că funcţionarii corupţi vor elabora criteriile şi cerinţele de participare prin intermediul Guvernului, astfel fiind majorat riscul comiterii unor acte de corupţie sau promovării şi protejării intereselor unor grupuri de persoane. În acest context, considerăm necesară reglementarea expresă, în cuprinsul proiectului de act legislativ, a modalităţilor de efectuare a concursului.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 2

Se stabileşte că transmiterea în proprietatea investitorului a imobilelor Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, de pe str.Melestiu, nr.14/1, 14/2, 14/3, mun.Chişinău şi a terenurilor cu suprafaţa de 0,4869 ha se va efectua prin hotărîre de Guvern, după recepţionarea finală a lucrărilor de construcţie a căminului studenţesc de pe str.A.Doga, mun.Chişinău.

Cu referire la identificarea unor norme juridice care favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că au fost depistate prevederi ale proiectului care pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie:

* În pofida faptului că din dosarul proiectului lipsesc investigaţiile ştiinţifice prealabile elaborării legii,ori acestea nu au fost făcute publice, este cunoscută insuficienţa sau lipsa spaţiului locativ destinat studenţilor instituţiilor de învăţământ superior. Totuşi, în opinia noastră, estimarea prealabilă a valorii imobilelor şi a terenurilor ocupate de imobile, care vor fi cedate în schimbul unui cămin nou, a beneficiului public general şi concret (financiar, material) este necesară în vederea justificării finalităţilor urmărite de legiuitor.

* Proiectul de lege nu prevede răspunderea juridică pentru neexecutarea prevederilor prezentei legi, cu indicarea explicită a categoriilor de persoane pentru care aceasta ar fi reglementată, condiţie prevăzută de art. 18 alin. (4) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

De a revizui integral proiectul.

2

Art. 3

Guvernul va asigura selectarea, în bază de concurs, a investitorului care va realiza construcţia căminului studenţesc pe str.A.Doga, mun.Chişinău şi va încheia cu acesta un contract în vederea asigurării executării prevederilor prezentei legi.

Prevederile art. 3 din proiect oferă Guvernului dreptul de a asigura selectarea, în bază de concurs, a investitorului care va realiza construcţia căminului studenţesc în lipsa unor criterii şi cerinţe de participare clar determinate, care ar asigura condiţii de maximă transparenţă.

Credem că în acest caz persistă pericolul că funcţionarii corupţi vor elabora criteriile şi cerinţele de participare prin intermediul Guvernului, astfel fiind majorat riscul comiterii unor acte de corupţie sau promovării şi protejării intereselor unor grupuri de persoane. În acest context, considerăm necesară reglementarea expresă, în cuprinsul proiectului de act legislativ, a modalităţilor de efectuare a concursului.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

De a revizui integral proiectul.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia în care a fost propus Parlamentului spre aprobare, fiindcă ar putea favoriza acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei