Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 August 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind crearea Consiliului Civil pentru monitorizarea CCCEC

La solicitarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a CorupţieiEvaluarea generală


1. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiect, pentru îmbunătăţirea radicală a transparenţei Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, pentru consolidarea reputaţiei acestuia în vederea combaterii corupţiei şi ridicării încrederii societăţii în acest organ, în Capitolul 5 al Planului Preliminar de Ţară este prevăzută crearea Consiliului Civil.
Potrivit proiectului de hotărâre, Consiliului Civil i se atribuie competenţe în monitorizarea activităţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Consiliul Civil va fi constituit din reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale. Rolul Consiliului va consta în asigurarea interacţiunii între societate şi Centru. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei va raporta regulat Consiliului despre progresele şi lacunele în activitatea sa şi va considera recomandările Consiliului.Fundamentarea proiectului


2. Suficienţa argumentării. Argumentarea conţinută în nota informativă nu este suficientă.


3. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului.


4. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


5. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


6. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


7. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


8. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, iar exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, nu respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte noi atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


10. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Preambulul hotărîrii de Guvern

Coruptibilitate
Lacune de drept

În preambul urmează a indica concret în temeiul cărui punct din PPŢ se instituie Consiliul Civil.

2

Punctele 2 şi 3 din hotărîrea Guvernului

Nu este clar, de ce publicarea concursului se va face doar în presa scrisă şi doar pe pagina web www.mca.gov.md.

Coruptibilitate
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia de interes public
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

Punctele 2 şi 3 din textul proiectului urmează a fi comasate, iar referinţa la „cerinţele concursului prevăzute de Statut” trebuie exclusă. O soluţie pentru mediatizarea cît mai largă a concursului, poate fi plasarea anunţului pe paginile web a publicaţiilor, pe site-urile agenţiilor de ştiri, pe site-ul CCCEC etc. Considerăm că este suficientă o simplă referinţă la faptul că acest concurs va fi public prin intermediul mijloacelor mass-media şi a resurselor electronice.

3

Punctul 4 din hotărîrea Guvernului

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete

În punctul 4 din hotărîrea Guvernului, urmează a specifica faptul că elaborarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Civil se va face în termen de o lună din data selectării tuturor membrilor Consiliului Civil.

4

Punctul 5 din hotărîrea Guvernului

Coruptibilitate
Lacune de drept

Punctul 5, în opinia noastră, trebuie să conţină şi menţiunea potrivit căreia Ministerul Finanţelor va aloca mijloacele financiare necesare şi pentru organizarea concursului de selectare a membrilor Consiliului Civil.

5

Punctul 1 din Statut

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Considerăm că punctul 1 din Statut urmează a fi inclus în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Civil.

6

Punctul 6 din Statut

care va fi elaborat de membrii Consiliului Civil în comun cu Grupul de lucru pentru monitorizarea implementării Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova (instituit prin Hotărârea Guvernului nr.32 din 11.01.2007 “Pentru aprobarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA “Provocările Mileniului”, cu modificările şi completările ulterioare)”,

Textul are un caracter temporar şi această prevedere se conţine deja în punctul 4 din hotărîrea Guvernului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De exclus textul evidenţiat.

7

Punctul 7 lit. a) din Statut

Referitor la lit. a) din punctul 7 al proiectului, considerăm că simpla evaluare a rapoartelor anuale ale Centrului nu este suficientă pentru monitorizarea CCCEC.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia de interes public
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

Considerăm că această activitate trebuie transpusă în forma unei avizări, astfel încît opinia Consiliului Civil faţă de rapoartele prezentate de CCCEC să fie expusă în forma unui (aviz) raport public, respectîndu-se prin aceasta principiul transparenţei activităţii Consiliului Civil.

8

Punctul 7 lit. f) din Statut

Lit. f) din punctul 7 se dublează cu lit. e) din punctul 11 al proiectului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De coroborat normele respective.

9

Punctul 10 lit. d) din Statut

În punctul 10 lit. d) nu este concretizată perioada de „păstrare în arhive a materialelor”

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa unor termene concrete

Perioada urmează a fi concretizată fie prin indicarea unui termen limită concret, fie prin trimiterea la o Lege concretă.

10

Punctele 20 şi 26 din Statut

Deşi respectarea Codului de etică este invocată în punctele 20 şi 26 din proiect, acesta nu conţine nici o prevedere care ar reglementa procesul de elaborare şi aprobare a acestuia (de către cine şi în ce termen).

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

De a prevedea procedura de elaborare şi adoptare a Codului de etică.

11

Punctele 22 şi 26 din Statut

„suspendare, demitere sau demisionare”

În punctul 22 al proiectului se conţin prevederi referitoare la „suspendare, demitere sau demisionare”, pe cînd punctul 26 din proiect se referă doar la încetarea calităţii de membru. Considerăm oportun ca în textul proiectului să fie specificate cazurile şi condiţiile concrete cînd un membru al Consiliului Civil va fi suspendat sau demis.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De a revizui.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că promovarea proiectelor în versiunea prezentată este binevenită, cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expuse mai sus, precum şi a definitivării acestora din punctul de vedere a tehnicii juridico-lingvistice.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei