Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

01 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului în organele vamale

(înregistrat în Parlament cu numărul 1943 din 09 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului în organele vamale.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul Vamal, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative este menţionat că: "La elaborarea proiectului respectiv s-a ţinut cont de riscurile de corupţie specifice sistemului vamal, fiind propus un şir de norme care au drept scop diminuarea acestora şi ridicarea nivelului de încredere a populaţiei faţă de colaboratorii serviciului vamal.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul nu conţine argumentare suficientă, deoarece abordează în mod superficial elementele noi cuprinse de proiect, iar procedurile necesare pentru implementarea legii, nu sînt explicate nici într-un mod (pentru detalii a se vedea p.13 al prezentului raport de expertiză).


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă este menţionat faptul că proiectul legii supus expertizei are drept bază şi document de referinţă Declaraţia de la Arusha din 1993, aprobată de către Consiliul de cooperare vamală al OMV.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi eventuala implementare a acestui proiect de Lege va necesita cheltuieli (spre exemplu, alin.2/1 propus la articolul 5 din Legea serviciului în organele vamale prevede publicarea informaţiilor despre posturile vacante în mijloacele de informare în masă, fapt care presupune alocarea unor mijloace financiare pentru publicarea datelor respective, dar careva estimări ale acestor cheltuieli nu se regăsesc în nota informativă). Lipsa evaluării cheltuielilor poate afecta negativ implementarea proiectului, iar nealocarea mijloacelor financiare va transforma norma într-o prevedere declarativă, fără a fi atins efectul scontatEvaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie directă cu prevederile legislaţiei naţionale, deşi prevederea specificată la lit. k) din alin. (1) al articolului 15 (punctul 6 al proiectului) necesită o examinare suplimentară în scopul ajustării acesteia la prevederile Legii cu privire la conflictul de interese, nr. 16-XVI din 15.02.2008.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul legii stabileşte o serie de condiţii suplimentare pentru colaboratorii Serviciului vamal, fapt care presupune abilitarea serviciului cu competenţe de verificare a respectării acestor condiţii.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

p.1 art. 5 alin. (2/1)

2) ...Publicitatea funcţiilor vacante se asigură prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin plasarea pe pagina web a Serviciului Vamal şi prin afişarea acestora pe panoul informaţional la sediul aparatului central al Serviciului Vamal".

Nu este clar, de ce publicarea informaţiei despre funcţiile vacante se va face doar la panoul informaţional al aparatului central al Serviciului vamal, dar nu şi la birourile vamale.

Coruptibilitate
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

A se examina posibilitatea publicării informaţiei respective şi pe panourile informaţionale ale birourilor vamale, fapt care va conferi o transparenţă mai sporită a sistemului vamal.

2

p.2 art. 6 alin. (1)

"(1) Nu poate fi angajată în organele vamale persoana care a fost concediată anterior din serviciul vamal pentru fapte ilicite, comise în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, persoana cu antecedente penale şi nu se mai poate afla în exerciţiul funcţiunii colaboratorul vamal recunoscut, prin hotărîre judecătorească definitivă, incapabil sau cu capacitate de exerciciu limitată, precum şi persoana care la momentul angajării, a tăinuit informaţii incompatibile cu serviciul în organele vamale."

În contextul utilizat în proiect nu este clar ce semnifică noţiunea "fapte ilicite": infracţiuni, contravenţii sau abateri disciplinare.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Specificarea concretă a înţelesului noţiunii "faptă ilicită".

3

p.5 art.14 alin.(1)

"n) să aibă spijin şi protecţie împotriva victimizării".

Noţiunea "victimizare" nu se regăseşte în legislaţia naţională în context similar celui abordat de proiect, fapt care poate provoca anumite deficienţe în procesul de interpretare şi aplicare a normei respective.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii, inclusiv prin posibilitatea utilizării noţiunii de "sancţionare".

4

p.6 art.15 alin.(1) lit. k)

"h) să respecte prevederile Codului de conduită etică a colaboratorului vamal;

k) să semnalizeze faptele ilegale şi cele lipsite de etică profesională."

Lit. h) va avea un caracter declarativ, în lipsa descifrării noţiunii de "faptă ilegală" (ce se are în vedere: infracţiune, contravenţie sau abatere disciplinară?), precum şi a procedurii de raportare a unor asemenea raportări.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Specificarea concretă a înţelesului noţiunii "faptă ilicită".

Reglementarea concretă a procedurii de raportare unor asemenea încălcări a legislaţiei.

Concluzii

În concluzie menţionăm faptul că proiectul este afectat de un şir de riscuri de coruptibilitate:

* nu este prezentată argumentarea financiară a proiectului, fapt care va prejudicia procesul de implementare a legii;
* sînt utilizate noţiuni nedefinte sau chiar contrare celor utilizate de legislaţia naţională;
* procedurile de raportare (administrative interne) nu sînt reglementate de către proiect, care la fel poate afecta integritatea legii şi dimpotrivă, ar putea să contribuie la creşterea nivelului corupţiei în organele vamale.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei