Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

31 Octobrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului

(înregistrat în Parlament cu numărul 3967 din 13 Octombrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a modifica modul de acordare a compensaţiilor parţiale a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Titlul proiectului legii expertizate nu corespunde rigorilor prevăzute la art. 36 alin. (3) din Legea nr. 780/2001 care stabileşte că, atunci cînd se modifică sau se completează un singur articol dintr-un singur act legislativ, în titlul actului de modificare sau completare se face referire expresă la articolul modificat sau completat şi la actul respectiv.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Pentru a exprima corect, concis şi fără echivoc ideea autorului propunem ca Art. I din proiectul Legii expertizate să aibă următorul conţinut: "La articolul 31 aliniatul (13) al Legii viei şi vinului, nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.314) ultima propoziţie se modifică după cum urmează: "Compensarea parţială a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole menţionate se efectuează pentru o suprafaţă compactă de cel puţin 0,5 ha."


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

Ultima propoziţie din art.31 alin.(13) al Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.314) va avea următorul cuprins: „Compensarea parţială a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole menţionate se efectuează pentru o suprafaţă compactă de cel puţin 0,5 ha.”.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Pentru a exprima corect, concis şi fără echivoc ideea autorului propunem ca Art. I din proiectul Legii expertizate să aibă următorul conţinut: "La articolul 31 aliniatul (13) al Legii viei şi vinului, nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.314) ultima propoziţie se modifică după cum urmează: „Compensarea parţială a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole menţionate se efectuează pentru o suprafaţă compactă de cel puţin 0,5 ha."

Considerăm că proiectul trebuie să fie completat cu dispoziţii finale şi tranzitorii care să reglementeze modul de aplicare a legii, ţinînd cont de faptul că prin proiectul expertizat se restrînge cercul persoanelor, care pot beneficia de compensarea cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat, cu condiţia respectării prevederilor art. 20, art. 23 şi art. 36 din Legea privind actele legislative 780/2001. Deoarece în cazul în care se promovează un proiect de lege care cuprinde norme ce exclud anumite drepturi anterior oferite, este deosebit de importantă publicarea notei informative, care să specifice expres condiţiile care au impus elaborarea proiectului. Astfel, considerăm impetuos necesară respectarea regulilor de investigare şi fundamentare, aplicate pentru elaborarea proiectelor, mai ales în scopul de a asigura respectarea principiului stabilităţii reglementărilor, raportat la necesităţile obiective ale evoluţiei vieţii sociale. Neglijarea sau încălcarea acestor reguli, în opinia noastră, poate conduce la ilegalităţi "legiferate", dar şi la omisiuni care favorizează acţiuni ilicite ale subiecţilor vizaţi.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei