Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii

(înregistrat în Parlament cu numărul 2318 din 19 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul promovării proiectului este menţionat în nota informativă şi prezumă finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea proiectului avizat care vor avea ca efect: înlăturarea coliziilor existente între unele prevederi ale Codului muncii; armonizarea prevederilor Codului muncii cu prevederile altor acte legislative; flexibilizarea legislaţiei muncii; asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor raporturilor de muncă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea prezentată în nota informativă în opinia noastră este foarte superficială şi nu corespunde exigenţelor stabilite de legea privind actele legislative, deoarece nu contribuie la o mai bună înţelegere a prevederilor, dar operează cu anumite aspecte de ordin general, fără a face referinţe concrete la modificările şi completările propuse în Codul muncii.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît proiectul, cît şi nota informativă nu conţin referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţiei muncii.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul urmăreşte interesul asigurării respectării drepturilor şi intereselor legitime ale angajaţilor şi angajatorilor.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 5

"şi a dreptului angajatorilor de a se asocia în patronate şi de a fi membri de patronat".

Considerăm că garantarea dreptului angajatorilor de a se asocia în patronate nu poate fi reglementată de rînd cu drepturile de ordin general ale salariaţilor, or, în acest mod se va "deforma" logica expunerii principiilor de bază ale reglementărilor dreptului la muncă.

Alte riscuri
Nerespectarea regulilor de tehnică legislativă

A revedea plasamentul sintagmei respective.

2

Art. 58 alin. (1)

"în final se completează cu următoarea propoziţie: "Contractele individuale de muncă încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentului Cod vor fi perfectate în formă scrisă numai cu acordul părţilor acestora.".

Considerăm că normele respective fac obiectul dispoziţiilor finale şi tranzitorii şi nu pot fi inserate la articolul respectiv.

Alte riscuri
Nerespectarea regulilor de tehnică legislativă

A reamplasa propoziţia respectivă.

3

Art. 229 alin.(5)

cuvîntul "autorizaţia" se substituie cu cuvîntul "avizul".

În lipsa notei informative este dificil de a înţelege logica acestei modificări. În plus vom remarca faptul că norma în vigoare nu conţine suficiente informaţii referitor la procedura şi termene de acordare a avizului respectiv.

Coruptibilitate
Atribuţii paralele
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

A completa alineatul (5) cu prevederi care să explice cine adoptă procedura de avizare.

4

Art. 355 alin. (18 )

sintagma "un an" se substituie cu sintagma "6 luni";

Conform proiectului se propune reducerea termenului în care salariatul este în drept să se adreseze instanţei de judecată. Ţinînd cont de caracterul extrem de laconic al notei informative, este foarte greu de a identifica raţiunile care au stat la baza acestei modificări şi dacă acestea sînt argumentate prin anumite date statistice.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Reexaminarea oportunităţii de reducere a termenului de adresare în judecată a salariatului.

5

Art.374

"61) Inspecţia Muncii poate exercita şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare".

Formularea competenţelor într-o manieră atît de incertă este capabilă să genereze mari riscuri de coruptibilitate, or atribuţiile conferite par a fi excesive, inclusiv prin utilizarea sintagmelor de genul "poate".

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Considerăm inoportună completarea articolului cu prevederea respectivă. În cazul dacă se va insista asupra păstrării acestei competenţe, este recomandabilă evitarea cuvîntului "poate" şi referirea la actele legislative concrete care oferă Inspecţiei Muncii alte atribuţii.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că promovarea proiectului este acceptabilă cu condiţia remedierii carenţelor şi elementelor de coruptibilitate, identificate în raportul de expertiză. Totodată, vom reitera faptul că nota informativă are un caracter superficial şi nu a permis înţelegerea completă a oportunităţii promovării unui şir de modificări din cadrul proiectului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei