Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la ipotecă

(înregistrat în Parlament cu numărul 2099 din 05 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la ipotecă.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul promovării proiectului este menţionat în art. 1 al Legii analizate şi prezumă finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea proiectului avizat care constă în "reglementarea raporturilor juridice ce se iscă în procesul şi în legătură cu apariţia, valabilitatea şi încetarea ipotecii, exercitarea drepturilor de ipotecă, precum şi protecţia drepturilor participanţilor la raporturile juridice de ipotecă".
Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă ce ar justifica scopul promovării, considerăm că acesta se încadrează în planul de armonizare a legislaţiei naţionale la legislaţia Uniunii Europene dezvoltată în mai multe acte legislativ-normative: Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 1288/09.11.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015; Hotărîrea Guvernului nr. 888/03.08.2006 cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova şi executarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării-bunăstarea poporului"; Hotărîrile Guvernului nr. 1149/05.10.2006 cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015; Hotărîrile Guvernului nr.1314/12.12.2005 cu privire la executarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului" şi acţiunile orientate spre asigurarea creşterii economice calitative şi bunăstării populaţiei etc.
Totuşi, atenţionăm că lipsa unei note de fundamentare ce trebuie să însoţească un proiect de lege, denotă că Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Potrivit art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include ... lit. d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Nerespectarea acestei prevederi generează riscul coruptibilităţii care va periclita legalitatea procesului de promovare a proiectului.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă lipseşte şi din acest considerent nu ne expunem privitor la o eventuală analiză efectuată/neefectuată în temeiul căreia s-ar putea constata şi eficienţa economico-socială a proiectului de Lege avizat.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În lipsa notei informative, este dificil de a constata dacă s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului, deşi promovarea acestuia implică anumite cheltuieli.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din conţinutul proiectului au fost deduse elemente ce ar prejudicia interesul public sau cel individual.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Reiterăm faptul că intrarea în vigoare a legii ar determina modificarea unor acte legislative ce vin în contradicţie cu legea avizată.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului conţine formulări vagi şi ambigue referitoare la proceduri, modalităţi de exercitare a drepturilor persoanelor beneficiare etc.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Prin proiect sunt promovate anumite competenţe pentru sistemul organelor cadastrale în calitate de organe investite, prin Legea 1543/1198, cu atribuţii de înregistrare a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.1

Scopul prezentei legi

„Sfera de reglementare a prezentei legi sînt raporturile juridice ce se iscă în procesul şi în legătură cu apariţia, valabilitatea şi încetarea ipotecii, exercitarea drepturilor de ipotecă,…”.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative şi anume, în aspectul limbajului şi expresiei juridice or, cuvântul „iscă” în limbaj juridic echivalează cu „constituie”, „creează” , „iau naştere” etc.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea, ajustarea şi uniformizarea noţiunilor utilizate

2

Art.3

Termeni şi definiţii

a) ipotecă – drept real în al cărui temei creditorul are dreptul să ceară satisfacerea creanţelor sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor imobile depuse în ipotecă, în cazul în care debitorul nu execută obligaţiile garantate cu ipotecă;

Definiţia ipotecii este inadecvată;

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea, ajustarea (art.454 C. civil – definiţia gajului) şi uniformizarea noţiunilor
a). Definiţia ipotecii în spiritul C. civil – ipoteca este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul ipotecar) poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor ipotecate în cazul în care debitorul (debitorul ipotecar) nu execută obligaţia garantată prin ipotecă;
alte opţiuni:
a/1) „ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii. Ipoteca este din natura ei nedivizibilă şi subzistă în întregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fiecărui şi asupra fiecărei porţiuni din acele imobile”;

b/1) „ipoteca este o garanţie reală imobiliară prin care un imobil este afectat executării unei obligaţii fără a deposeda titularul dreptului ipotecat, care conferă creditorului dreptul să-l urmărească în funcţie de rangul dreptului înscris în registrul bunurilor imobile”.

c/1) „ipoteca este o garanţie reala, servind la garantarea obligaţiilor unui debitor fata de creditorul său, printr-un bun imobil din propriul său patrimoniu, anume desemnat pe cale legala în acest scop” (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil).

3

Art.3

b) prioritate – drept preferenţial al unui creditor ipotecar faţă de alţi creditori ipotecari de a executa dreptul său de ipotecă, precum şi faţă de alţi creditori de a urmări bunul imobil.

Noţiunea definită prin cuvântul „prioritate” în legislaţia rusă (a altor ţări) este definită prin „rang” (I; II, etc.)

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

b) referinţă la noţiunea „rang” găsim în art. 446 din C. Civil al R. Moldova: dreptul de superficie se înscrie în registrul bunurilor imobile numai cu rangul întâi. Rangul nu poate fi modificat. Cu părere de rău legiuitorul nu defineşte noţiunea de rang. Potrivit doctrinei, rangul dreptului înscris este titulatura pe care o primeşte înscrierea în registrul bunurilor imobile în funcţie de ziua înregistrării cererii. De asemenea doctrina autohtonă operează cu termenul „grad de prioritate”

4

Art.4

(1) Ipoteca se instituie în vederea garantării executării obligaţiei şi reprezintă un raport de drept accesoriu faţă de obligaţia garantată, fiind condiţionată în timp de durata acesteia, dacă legea sau contractul de ipotecă nu prevede altfel;

„(7) Ipoteca instituită …”

Textul alineatelor (1) şi (7) contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative şi anume, în aspectul limbajului şi expresiei juridice. În acest sens menţionăm constituirea şi nu instituirea ipotecii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea, ajustarea şi uniformizarea noţiunilor utilizate.

5

Art.6

(1) Ipoteca este instituită în temeiul legii (ipoteca legala) sau a contractului (ipoteca contractuală).

(3) Temeiurile pentru apariţia ipotecii legale sînt:

a) creanţele statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale;

b) creanţele rezultate din hotărîre judecătoreasca, precum este stabilit de legislaţie;

(4) Ipoteca legală este instituită prin înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a unui aviz, în care se indică bunul imobil care face obiectul ipotecii, temeiul şi mărimea creanţei.

(5) La înregistrarea avizului, la acesta trebuie să fie anexată dovada aducerii la cunoştinţa debitorului ipotecar a avizului şi hotărîrea instanţei de judecată sau actul ce confirmă creanţele statului apărute în baza legislaţiei fiscale faţă de debitorul ipotecar.

(7) Prioritatea ipotecii legale este determinată in conformitate cu prevederile generale privind prioritatea ipotecii.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative şi anume, în aspectul limbajului şi expresiei juridice.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea, ajustarea şi uniformizarea noţiunilor utilizate. În spiritul legislaţiei civile a R. Moldova şi doctrinei ipoteca poate fi constituită atât în temeiul legii (ipoteca legală), cât şi în temeiul convenţiei (ipoteca convenţională) – constituită din convenţia părţilor.
Este necesară ajustarea textului integral (în aspectul substituirii cuvântului „instituie” prin cuvântul „constituie” etc.
Referitor la alin. (3) propunem următoarea redacţie:
Temeiurile pentru apariţia ipotecii legale sînt:
a) creanţele statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale;
b) creanţele persoanelor care au participat la construcţia imobilelor,
c) creanţele rezultate din hotărîre judecătoreasca.
(a se vedea art. 467 din C Civil)

Alin (4), art. 6 îl propunem în următoarea redacţie: „(4) Constituirea ipotecii este condiţionată de înscrierea în registrele publice indicate în lege” (este o condiţie de constituire a ipotecii – ad validatem şi totodată determină exercitarea dreptului de preferinţă (atribuirea rangului dreptului) ad probationem). Conform alin. (2) art. 470 C. civil al R. Moldova gajul se înregistrează în modul următor:
a) ipoteca se înregistrează conform legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile la organul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială este amplasat imobilul ipotecat;
b) ipoteca de întreprinzător se înregistrează, în conformitate cu prezentul cod, la biroul notarial în a cărui rază teritorială se află întreprinderea);
ipoteca se înscrie în subcapitolul trei din capitolul corespunzător,, partea I-a prin înserarea datelor stabilite prin Legea 1543/1998.

Alin (5), art. 6 îl propunem în următoarea redacţie: „înscrierea dreptului de ipotecă se efectuează în temeiul cererii creditorului ipotecar, cererea comună sau în temeiul hotărârii judecătoreşti la care se vor anexa documentele specificate în Legea 1543/1998, alte acte normative şi dovada că debitorul este la curent privitor la creanţele statului sau altor creditori”.

Alin (7), art. 6 îl propunem în următoarea redacţie: Rangul ipotecii este determinat potrivit C. civil, Legii 1543/1998 şi este corespunzător datei înregistrării cererii depuse la oficiile cadastrale pentru înregistrarea dreptului de ipotecă.

6

Art.7

(1) Obiectul ipotecii poate fi unul sau mai multe bunuri imobile ce pot fi individualizate prin numere cadastrale separate.

(2) Obiectul ipotecii este determinat prin numirea bunului, indicarea numărului cadastral, locul aflării acestuia, precum şi descrierea bunului suficientă pentru identificarea acestuia.

(3) Pot fi obiect al ipotecii doar bunurile imobile a căror liberă circulaţie nu este limitată de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, deţinute cu drept de proprietate (gestiune economică, administrare fiduciară), înregistrate în Registrul bunurilor imobile

(6) Prin contract poate fi prevăzută extinderea ipotecii asupra bunurilor imobile dobîndite sau construite în viitor, in conformitate cu legislaţia în vigoare.

Textul (alin .1,) contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative. elemente coruptibile - (pot fi individualizate prin numere cadastrale)

Potrivit Legii 1543/1998 individualizarea imobilelor prin numere cadastrale este o normă obligatorie

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alin (1), art. 7 îl propunem în următoarea redacţie: Obiectul ipotecii poate fi unul sau mai multe bunuri imobile ce sunt individualizate prin numere cadastrale irepetabile.
Alin (2), îl propunem în următoarea redacţie: Obiectul ipotecii este determinat prin denumirea bunului, indicarea numărului cadastral, locul amplasării, precum şi descrierea exactă a imobilului în măsură să contribuie la identificarea acestuia.
Alin (3), îl propunem în următoarea redacţie: Pot fi obiect al ipotecii doar bunurile imobile aflate în circuitul civil general, inclusiv bunurile viitoare, aflate în proprietate (gestiune economică, administrare fiduciară), înregistrate (bunurile/drepturile) în Registrul bunurilor imobile, cu excepţia imobilelor retrase din circuitul civil, imobilelor inalienabile, sau insesizabile.
(6) de exclus sintagma în conformitate cu legislaţia în vigoare sau de indicat actul normativ concret (de ex. C. Civil; Legile nr. 1543/1998; nr. 449/2001)

7

Art.9

(1) Poate fi creditor ipotecar orice persoană fizică sau persoana juridică. În cazul în care calitatea de creditor ipotecar este cumulată de două sau mai multe persoane, în baza aceluiaşi contract de ipotecă, acestea vor avea acelaşi grad de prioritate, dacă altfel nu este prevăzut de contractul de ipotecă.

(2) Este debitor ipotecar orice persoană fizică sau persoană juridică cu drept de proprietate asupra imobilului asupra căruia este instituită ipoteca, precum şi posesorul care are dreptul de a înstrăina acest bun.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative şi anume, în aspectul limbajului şi expresiei juridice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

a) Valabil pentru alineatele (1) şi (2) ale art. 9 este necesitatea completării, după persoana fizică sau persoana juridică, cu sintagma care întruneşte condiţiile generale privind capacitatea de a încheia acte juridice.
b) Revizuirea, ajustarea şi uniformizarea noţiunilor utilizate.

8

Art.10

„Condiţii pentru apariţia ipotecii”

„(5) Imobilul ce se află în proprietatea persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrînsă sau a minorilor poate fi ipotecat cu respectarea condiţiilor necesare pentru înstrăinare.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative şi anume, în aspectul limbajului şi expresiei juridice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem următoarea redacţie: „Constituirea ipotecii”;

în textul articolului de substituit cuvântul „institui” prin cuvântul „constitui”
alineatul (5) îl propunem în următoarea redacţie: „(5) Imobilul ce se află în proprietatea persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrînsă sau a minorilor poate fi ipotecat numai cu permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare”.

9

Art.11

(1) Contractul de ipotecă trebuie să fie întocmit în formă scrisă, autentificată notarial. Nerespectarea formei autentice atrage sancţiunea nulităţii absolute a contactului de ipotecă.

(2) La momentul încheierii contractului de ipotecă, notarul este obligat să verifice capacitatea creditorului ipotecar, precum şi capacitatea debitorului ipotecar de a institui ipoteca asupra bunului imobil, documentele de proprietate şi/sau alte drepturi ale debitorului ipotecar asupra bunului imobil, existenţa acordurilor necesare pentru valabilitatea ipotecii şi a altor acte necesare încheierii contractului de ipotecă, conform legislaţiei în vigoare, fiind responsabil pentru cauzarea de daune rezultate din neîndeplinirea corespunzătoare a acţiunilor notariale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Contractul de ipotecă trebuie să conţină următoarele clauze esenţiale:

a) atributele de identificare a creditorului ipotecar şi a debitorului ipotecar, şi, după caz, a debitorului (numele sau denumirea, domiciliul sau sediul etc.);

b) acordul expres al debitorului ipotecar de a institui ipoteca în favoarea creditorului ipotecar;

c) determinarea obiectului ipotecii;

d) natura obligaţiei garantate cu ipotecă, astfel cum a fost determinată între părţi;

e) valoarea bunului ipotecat, stabilită în raportul de evaluare.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

(1) Contractul de ipotecă trebuie să fie întocmit în formă scrisă, autentificată notarial. Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea absolută a contactului de ipotecă.
(2) La momentul încheierii contractului de ipotecă, notarul este obligat să stabilească identitatea părţilor şi reprezentanţilor, verifică capacitatea de exerciţiu şi solicită documentele necesare pentru autentificare. Notarul este obligat să verifice dacă contractul este în conformitate cu intenţiile reale ale părţilor şi dacă nu este în contradicţie cu legislaţia.

(4) Contractul de ipotecă trebuie să conţină următoarele clauze esenţiale:
a) atributele de identificare a creditorului şi debitorului ipotecar;
b) domiciliul sau sediul părţilor;
c) acordul expres şi necondiţionat al debitorului ipotecar de a constitui ipoteca în favoarea creditorului ipotecar;
d) individualizarea obiectului ipotecii (destinaţia bunului, adresa, componenţa şi suprafaţa imobilului, numărul cadastral şi data înregistrării dreptului de proprietate a debitorului ipotecar;
e) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate cu ipotecă, după cum a fost determinată între părţi;
e) valoarea reală a bunului ipotecat, stabilită în raportul de evaluare;
i) clauza privind permiterea sau interzicerea ipotecării ulterioare a imobilului.

10

Art.14

(1) Cererea, autentificată notarial, depusă de către creditorul ipotecar, debitorul ipotecar sau un reprezentant împuternicit serveşte ca temei pentru înregistrarea ipotecii. Data autentică a înregistrării ipotecii este considerată data primirii cererii de înregistrare a ipotecii, cu respectarea procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) La cererea de înregistrare a ipotecii trebuie să fie anexate:

copia contractului de ipotecă autentificată notarial sau a actului ce serveşte drept temei pentru apariţia dreptului de ipotecă a creditorului ipotecar asupra bunului imobil;

documentul ce atestă achitarea taxei pentru înregistrare;

documentul ce atesta împuternicirile reprezentantului, dacă este cazul;

(4) Înregistrarea ipotecii poate fi respinsă în cazurile stabilite de legislaţie cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile.

(7) Înregistrarea ipotecii are loc prin efectuarea înscrierii corespunzătoare in Registrul bunurilor imobile, conform legislaţiei în vigoare. Registratorul va aplica parafa de înregistrare a drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile pe contractul de ipotecă, sau dacă este cazul, pe actul ce serveşte drept temei pentru apariţia dreptului de ipotecă a creditorului ipotecar asupra bunului imobil.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

(1) de exclus sintagma cu respectarea procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare
sau de indicat actul normativ concret (de ex. C. Civil; Legile nr. 1543/1998; nr. 449/2001etc

(3) La cererea de înregistrare a ipotecii trebuie să fie anexate:
a) copia contractului de ipotecă autentificată notarial sau a actului ce serveşte drept temei pentru apariţia dreptului de ipotecă a creditorului ipotecar asupra bunului imobil;
b) documentul ce atestă achitarea taxei pentru înregistrare;
c) documentul ce atesta împuternicirile reprezentantului, dacă este cazul;
(4) Înregistrarea ipotecii poate fi respinsă în condiţiile Legii nr. 1543/1998
(7) Înregistrarea ipotecii are loc în condiţiile Legii nr. 1543/1998 şi Instrucţiunea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru din 22.06.2005 cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor.

11

Art.15

(1) Ipoteca este valabilă din data înregistrării în Registrul bunurilor imobile.

(2) Informaţia cu privire la ipotecă înregistrată în Registrul bunurilor imobile se prezumă legală şi veridică.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

(1) Ipoteca este constituită din data înregistrării în Registrul bunurilor imobile.

(2) Informaţia cu privire la ipotecă înregistrată în Registrul bunurilor imobile se prezumă legală şi veridică până la proba contrarie.

12

Art.17

(3) Creditorul ipotecar va notifica ulterior toţi creditorii ipotecari anteriori despre intenţia sa de a executa dreptul său de ipotecă. În termen de 15 zile lucrătoare din data recepţionării notificării, oricare creditor ipotecar anterior are dreptul să ceară debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate cu ipoteca şi, dacă este cazul, să execute dreptul său de ipotecă.

(4)Dacă creditorul ipotecar ulterior, în termenul specificat la alineatul (3) din prezentul articol, nu recepţionează de la creditorul ipotecar anterior notificarea privind intenţia de a realiza dreptul său, primul are dreptul la executarea dreptului său de ipotecă.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

(3) Creditorul ipotecar va notifica ulterior toţi creditorii ipotecari anteriori despre intenţia sa de a executa dreptul său de ipotecă. În termen de 15 zile lucrătoare din data recepţionării notificării, oricare creditor ipotecar anterior are dreptul să ceară debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate cu ipoteca şi, dacă este cazul, să execute dreptul său de ipotecă.
(4) Dacă creditorul ipotecar ulterior, în termenul specificat la alineatul (3) din prezentul articol, nu exprimă voinţa de a-şi realiza dreptul său, primul are dreptul la executarea dreptului de ipotecă.

13

Art. 18

Articolul 18. Prioritatea ipotecii

(1) Prioritatea de satisfacere a drepturilor creditorului ipotecar este întemeiată pe ordinea cronologică a înregistrării ipotecii, dacă altfel nu este prevăzut prin acordul creditorilor ipotecari.

(2) Creanţele creditorului ipotecar ulterior sînt achitate numai după satisfacerea deplină a creanţelor creditorului ipotecar anterior.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Articolul 18. Rangul ipotecii
(1) Prioritatea de satisfacere a drepturilor creditorului ipotecar este întemeiată pe rangul dreptului stabilit în funcţie de ordinea cronologică a înregistrării ipotecii, dacă altfel nu este prevăzut prin acordul creditorilor ipotecari.
(2) Creanţele creditorului ipotecar ulterior sînt achitate numai după satisfacerea deplină a creanţelor creditorului ipotecar de rang superior.

14

Art.19

Înregistrarea de stat a ipotecii este publică. Orice persoană are dreptul de a lua cunoştinţă de informaţia din Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înregistrarea de stat a ipotecii este publică. Orice persoană are dreptul de a lua cunoştinţă de informaţia din Registrul bunurilor imobile în condiţiile Codului civil, Legii nr. 1543/1998.

15

Art. 20

Articolul 20. Folosirea obiectului ipotecii

(3) Debitorul ipotecar are dreptul să beneficieze de fructele bunului imobil ipotecat, pană la iniţierea executării dreptului de ipotecă.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Articolul 20. Exercitarea drepturilor asupra bunului ipotecat

(3) Debitorul ipotecar are dreptul să beneficieze de fructele bunului imobil ipotecat, pană la iniţierea, de către creditor, executării dreptului de ipotecă.

16

Art.27

(4) Contractul de cesiune sau gaj a drepturilor ipotecare urmează a fi încheiat în formă scrisă, autentificat notarial şi înregistrat în Registrul bunurilor imobile, conform legislaţiei în vigoare.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

De exclus sintagma „în conformitate cu legislaţia în vigoare” sau de indicat actul normativ concret (de ex. C. Civil; Legile nr. 1543/1998; nr. 449/2001)

17

Art.28

Temeiuri de încetare a ipotecii

Ipoteca încetează doar în următoarele cazuri:

a) satisfacerea obligaţiei garantate cu ipotecă;

b) pierirea totală a bunului ipotecat;

c) exproprierea bunului ipotecat;

d) scoaterea bunului ipotecat din circuitul civil;

e) acordul scris al creditorului ipotecar de a radia ipoteca;

f) expirarea termenului contractului de ipotecă;

g) rezilierea contractului de către părţi;

h) vînzarea în cadrul executării silite a dreptului de ipotecă.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Temeiuri de încetare a ipotecii
Ipoteca încetează doar în următoarele cazuri:
a) satisfacerea obligaţiei garantate cu ipotecă;
b) pierirea totală a bunului ipotecat;
c) exproprierea bunului ipotecat;
d) punerea bunului ipotecat în afara circuitului civil;
e) acordul scris al creditorului ipotecar de a radia ipoteca;
f) expirarea termenului pentru care a fost constituită ipoteca;
h) comercializării silite a bunurilor ipotecate.

18

Art.29

Înregistrarea încetării ipotecii

(1) În urma încetării ipotecii, informaţia cu privire la ipotecă trebuie radiată din Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Cererea de radiere a ipotecii din Registrul bunurilor imobile poate fi depusă la oficiul cadastral teritorial unde este înregistrată această ipotecă, de către creditorul ipotecar sau de către orice persoană interesata, cu acordul scris al creditorului ipotecar.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Radierea informaţiei cu privire la ipotecă
(1) de exclus sintagma în conformitate cu legislaţia în vigoare (în prezenta normă şi din textul legii avizate)
(2) Cererea de radiere a ipotecii din Registrul bunurilor imobile poate fi depusă la oficiul cadastral teritorial unde este înregistrată această ipotecă, de către:
a) creditorul ipotecar;
b) debitorul ipotecar, în temeiul unui demers semnat de ambele părţi, a declaraţiei scrise a creditorului cu privire la renunţarea la dreptul de ipotecă sau a hotărârii judecătoreşti,
c) terţul care a dobândit obiectul ipotecii, în condiţiile C. civil.

19

Art.36

Evacuarea locuitorilor în cadrul executării dreptului de ipotecă

(1) Dreptul de reşedinţă al debitorului ipotecar, precum şi al altor persoane care locuiesc în imobilul ipotecat este stins la momentul intrării în vigoare a acordului de executare benevolă, semnat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, dacă părţile nu stabilesc un alt termen sau, respectiv, la momentul rămînerii definitive a ordonanţei judecătoreşti, sau, după caz, a hotărîrii judecătoreşti – în cazul executării forţate a dreptului de ipotecă

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Evacuarea debitorului şi/sau locatarilor în cadrul executării dreptului de ipotecă

(1) Substituirea cuvântului reşedinţă prin cuvântul domiciliu.

20

Art.36

Articolul 45. Prevederi aplicabile debitorului ipotecar

Prevederile capitolului VIII se aplică în egala măsura şi garantului ipotecar.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea normei cu formularea adecvată.

21

Cap. IX

Specificul ipotecarii unor categorii de obiecte

Considerăm adecvat termenul „imobile”

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Specificul ipotecarii unor categorii de imobile

22

Art.48

(3) O dată cu înregistrarea transferului dreptului de proprietate, trebuie să fie înregistrată, fie radierea ipotecii asupra încăperii respective, dacă cumpărătorul a executat în întregime condiţiile contractului de vînzare-cumpărare, fie, preluarea grevării cu ipotecă a încăperii izolate de către noul proprietar, în mărimea obligaţiilor sale financiare aferente contractului de vînzare-cumpărare a încăperii respective.

Textul contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea normei cu formularea adecvată.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că promovarea proiectului este inacceptabilă din motivele indicate în textul avizului. De fapt legea avizată necesită o revizuire fundamentală în plan conceptual, juridic, lingvistic etc.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei