Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la completarea art.22 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică

(înregistrat în Parlament cu numărul 1843 din 11 Mai 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la completarea art.22 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul promovării proiectului este menţionat nota informativă anexată la proiect şi constă în "legiferarea exercitării activităţii farmaceutice în localităţile rurale de către lucrătorul medical ce activează în cadrul instituţiei medico-sanitare din sat".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea prezentată în nota informativă poate fi considerată întemeiată, ţinînd cont de datele statistice invocate, fapt care denotă o analiză prealabilă a situaţiei existente în domeniu. Totuşi, anumite aspecte ale proiectului nu au fost supuse unei evaluări complexe, deoarece acesta nu prevede un mecanism special de control şi supraveghere pentru instituţiile şi persoanele care vor exercita activitatea de farmaceutică, cu derogare de la normele generale ale Legii privind activitatea farmaceutică. Lipsa acestor mecanisme poate favoriza apariţia unor situaţii nedorite, inclusiv cu potenţial coruptibil.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît proiectul, cît şi nota informativă anexată nu conţin referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale în domeniul activităţii farmaceutice.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului presupune anumite cheltuieli.
Potrivit art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include ... lit. d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Nerespectarea acestei prevederi generează riscul coruptibilităţii.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Reieşind din cuprinsul proiectului se poate constata că acesta promovează interesele anumitor categorii de persoane (a lucrătorilor medicali). În acest context, pot fi remarcate atribuirea unor noi competenţe, care potrivit Legii nr. 1456/1993 sunt exercitate, actualmente, de către specialişti cu studii farmaceutice superioare sau medii de specialitate. În realitate, însă, aceste atribuţii sunt exercitate şi de către lucrătorii medicali ce activează în cadrul instituţiei medico-sanitare din localităţile rurale în bază de contract.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În general, modificările propuse privind legiferarea, cu titlu de excepţie, a activităţii farmaceutice exercitată de lucrătorii medicali în cadrul instituţiilor medico-sanitare din localităţile rurale sunt oportune, or aceste raporturi deja există (potrivit notei informative, în prezent, lucrătorul medical exercită activităţi farmaceutice în bază de contract). Totuşi, întru evitarea unor eventuale situaţii de coruptibilitate sau alte riscuri, proiectul necesită a fi completat cu prevederi exprese care să reglementeze prezenţa unor mecanisme de supraveghere şi control a activităţii farmaceutice, desfăşurate de către noii subiecţi ai activităţii farmaceutice.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei