Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

02 Noiembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală

(înregistrat în Parlament cu numărul 3961 din 13 Octombrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Autorul motivează necesitatea adoptării proiectului prin adoptarea de către Parlament a Legii nr.263-XVI din 27.07.2006 privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă nu conţine argumente referitor la prevederile propuse, se face doar referire generală la necesitatea stabilirii numărului de consilieri în sectoarele mun.Chişinău.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare. Autorul motivează necesitatea adoptării proiectului prin adoptarea de către Parlament a Legii nr.263-XVI din 27.07.2006 privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală.
Faptul că se propune revizuirea unei Legi recent modificate denotă imperfecţiunea actului legislativ anterior, promovarea şi adoptarea lui pripită de către Parlament.
Se propune modificarea unei Legi (în redacţie modificată) care încă nu a intrat în vigoare (Legea nr.263/2006 va intra în vigoare la data stabilirii alegerilor generale locale din anul 2007), fără ca acest lucru să fie indicat expres, situaţie ce poate provoca confuzii şi conflicte la aplicarea normelor juridice în timp.
în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii (reorganizarea mun. Chişinău, instituirea autorităţilor de sector);
În cuprinsul clauzei de adoptare urmează a fi stabilit temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ.
Elaborării legii nu au precedat investigaţiile ştiinţifice cerute de Legea privind actele legislative, nu este întocmită argumentarea economico-financiară; nu sînt estimate consecinţele politice, sociale, economice, financiare şi juridice ale reglementărilor propuse.
În textul propus nu se indică explicit normele care se modifică, în ce redacţie a Legii privind administraţia publică locală se operează modificările.
Proiectul nu conţine dispoziţii finale, care ar stabili intrarea în vigoare a modificărilor şi în acest caz, va fi operantă regula generală, modificările intrînd în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial (înainte ca să intre în vigoare normele Legii ce stabileşte formarea şi funcţionarea autorităţilor de sector).


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul şi nota informativă la acesta nu conţin refereinţe la compatabilitatea cu legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale.
În conformitate cu art.4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cît posibil, în timp util şi de o manieră apropriată în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziei pentru toate chestiunile care le privesc direct. Constatăm că, în cazul examinat, consultarea nu s-a realizat, colectivitatea locală nu a fost informată şi consultată în prealabil, în timp util, despre reformele cardinale propuse. Credem că în asemenea cazuri, alegătorii din Chişinău trebuiau consultaţi în prealabil, poate chiar prin referendum local, deoarece promovarea deciziei unilateral de autorităţile centrale nu corespunde principiilor autonomiei locale. Colectivitatea ar putea să se expună şi asupra numărului de consilieri locali de care are nevoie, fără ca acesta să-i fie impus arbitrar.


8. Fundamentarea economico-financiară. Proiectul nu stabileşte sursa de finanţare a cheltuielilor generate de modificări şi, pornind de la faptul că acestea au fost iniţiate şi promovate de la nivelul central (de sus în jos), urmează ca bugetul de stat să acopere respectivele cheltuieli, pentru a reduce impactul asupra bugetului municipal şi a evita sustragerea surselor acumulate de la contribuabilii din capitală, care ar putea fi utilizate în alte domenii prioritare.
Aplicarea modificărilor va impune includerea unor prevederi corespunzătoare în bugetul municipal pentru anul 2007, însă acest buget nu va fi elaborat de noile consilii, ci de consiliul municipal actual, interesele actuale ale majorităţii prevalînd asupra eficienţei viitoarelor consilii. Consiliul municipal actual obţine din start pîrghii serioase de influenţă financiar-economică asupra viitoarelor structuri.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează anumite interese şi beneficii necorelate şi contrare interesului public general.
Adoptarea legii ar putea avea un anumit impact anticorupţie, deoarece se presupune un proces de descentralizare şi transfer către autorităţile de sector a anumitor competenţe cumulate la nivelul consiliului municipal şi a Primarului general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Implementarea legii determină sporirea numărului de aleşi şi funcţionari locali - consilierilor municipali li se adaugă 5 seturi de consilieri ai sectoarelor (119 persoane), aceste consilii şi primarii de sector vor avea nevoie de aparat de lucru, secretari etc. Creşterea numărului funcţionarilor poate diminua considerabil eventualul impact anticorupţie.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Promovarea modificărilor propuse trebuia să se producă concomitent sau chiar după revizuirea cardinală a Legii privind statutul mun. Chişinău.
Intrarea în vigoare a respectivelor modificări impune modificarea Legii privind statutul alesului local, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ş.a.
În text nu se indică concret ce redacţie a Legii privind administraţia publică locală se propune a fi modificată. Presupunem că este vorba de textul modificat prin Legea nr. 263-XVI din 28.07.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi acest lucru trebuie prevăzut expres. În acest caz însă, apare o situaţie juridică puţin explicită, fiind modificată o lege care încă nu a intrat în vigoare.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului nu corespunde întru totul cerinţelor redactării lingvistice, conţine şi carenţe de redactare tehnico-legislativă.
- în text, "alineatele" sînt numite "puncte", situaţie ce trebuie remediată.
- autorităţile locale deliberative sînt numite în pct.2 şi 3 ale proiectului în mod diferit: "consiliile locale sectoare", "consiliile locale sectoriale". În acelaşi timp, Legea nr.263-XVI din 28.07.2006 denumeşte aceste autorităţi drept "consilii ale sectoarelor".
- textul propus la pct.3 este redactat impropriu, ar necesita reformulare: "(2) Numărul de consilieri în consiliile locale ale sectoarelor municipiului Chişinău constituie: Botanica - 25, Buiucani - 23; Centru - 23; Ciocana - 23; Rîşcani- 25".


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Menţinerea numărului actual de 51 consilieri în consiliul municipal nu este nici ea argumentată, deoarece crearea sectoarelor presupune descentralizare, transfer şi delegare de atribuţii de la autorităţile municipale, ceea ce ar determina şi reducerea numărului de consilieri în autoritatea suprasectorială. Afară de aceasta, apare o discrepanţă dintre principiile de stabilire a numărului consilierilor locali la nivelul ţării şi cele de la nivelul municipiului Chişinău: Legea prevede că un număr de 23 de consilieri se alege pentru unităţile administrativ-teritoriale ce au între 10.001 si 20.000 de locuitori, iar fiecare din sectoarele mun. Chişinău depăşesc acest număr de cel puţin 5 ori.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

2

Concluzii

Proiectul de lege are mai multe neajunsuri, situaţie în care urmează a fi retras sau perfecţionat esenţial de către autor, în comun cu organele de lucru ale Parlamentului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei