Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Noiembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic

(înregistrat în Parlament cu numărul 3968 din 13 Octombrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul îşi propune să simplifice procedura de licenţiere a activităţii persoanelor care au ca obiect de activitate fabricarea, importul sau comercializarea produselor alcoolice, în special se propune excluderea unor dispoziţii din art.13 care repetă dispoziţiile din alte acte normative.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul nu are anexată o notă informativă privind condiţiile ce au impus elaborarea, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură la aplicarea în practică. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ. În aceste condiţii, considerăm argumentarea proiectului insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese ale persoanelor juridice care comercializează producţie alcoolică în detrimentul persoanelor fizice.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Prevederile proiectului ar putea într-o anumită măsură să prejudicieze interesele persoanelor fizice care produc şi comercializează produse alcoolice.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Anumite prevederi ale proiectului riscă să devină declarative sau caduce, în cazul dacă nu vor fi operate modificări în legislaţia adiacentă.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic p. 3

3. Articolul 5 alineatul (2):

se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:

„f) fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute)

Considerăm necesară redactarea conţinutului prin specificarea că: „se interzice ... contrafacerea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, precum şi circuitul alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice falsificate”. În acelaşi timp, menţionăm că pentru încălcarea interdicţiei respective trebuie să existe o normă corespondentă în Codul penal sau Codul cu privire la contravenţiile administrative, potrivit cărora se vor sancţiona încălcările respective. În caz contrar, interdicţiile vor fi doar declarative. Sugestia respectivă este susţinută şi de faptul că în redacţia actuală, interdicţia respectivă are un caracter inadecvat „se interzice ... fabricarea producţiei alcoolice falsificate”.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public

Propunem următoarea redacţie: "se interzice ... contrafacerea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, precum şi circuitul alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice falsificate.”

2

Articol unic p. 5

Articolul 16:

la alineatul (3) litera a), în final se completează cu cuvintele „precum şi pentru persoanele fizice”;

Prin această modificare se poate presupune că se interzice fabricarea şi comercializarea producţiei alcoolice de către persoanele fizice. Considerăm că dacă acesta este scopul urmărit de autorul proiectului, atunci acest fapt trebuie să fie expus mai explicit. În prezent sînt persoane fizice care activează în forma întreprinderii individuale şi comercializează produse alcoolice. Astfel, apare o întrebare firească dacă vor fi retrase licenţele întreprinderilor individuale sau nu? Or, întreprinderile individuale nu sînt incluse la categoria persoanelor juridice.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Considerăm că proiectul trebuie completat cu un articol separat care să conţină dispoziţii finale şi tranzitorii, în temeiul cărora să fie expres stabilite anumite termene de tranziţiei pentru persoanele care deţin actualmente licenţe. În caz contrar, această dispoziţie va fi interpretată în mod arbitrar şi abuziv de autorităţile publice locale.

3

Articol unic p. 8

8. Articolul 27:

se completează cu un alineat nou, (3), cu următorul cuprins:

„(3) Reglementarea exportului în vrac de vin materie primă şi a vinului de struguri se efectuează de către Guvern.”.

Considerăm că atribuirea Guvernului a dreptului de a elabora acte normative, este în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale. Dacă sînt necesare reglementări speciale privind exportului vinului în vrac şi a vinului de struguri, acestea urmează a fi stipulate prin dispoziţii ale actului legislativ. Or din această completare rezultă că exportul de vin (vinul în Moldova este tot din struguri) din Moldova se va face doar aşa cum va decide Guvernul şi poate chiar cu acordul lui. În situaţia în care unele întreprinderi de stat, aflate în subordinea directă Guvernului, practică activitatea de fabricare şi export a producţiei alcoolice, Guvernul ar putea să aibă şi alte interese decât dezvoltarea întregii industrii.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

De a revizui modificarea propusă

4

Articol unic p. 10 şi 11

10. Articolul 29:

la alineatul (1), litera b) se completează în final cu cuvintele „intrarea cărora se află minimum la 200 m de la cel mai apropiat punct al hotarelor instituţiilor preşcolare şi de învăţămînt preuniversitar şi căminelor studenţeşti (în cazul teraselor şi cafenelelor de vară, se vor lua în considerare cele mai apropiate puncte dintre hotare)”.

11. La articolul 30, litera b) se completează în final cu cuvintele „şi în cele intrarea cărora se află la o distanţă mai mică de 200 m de la cel mai apropiat punct al hotarelor instituţiilor preşcolare şi de învăţămînt preuniversitar şi căminelor studenţeşti (în cazul teraselor şi cafenelelor de vară, se vor lua în considerare cele mai apropiate puncte dintre hotare)”.

Considerăm că aceste dispoziţii vor provoca o mulţime de situaţii conflictuale, inclusiv şi litigii. Suntem de părerea că vor fi cazuri când metru va fi calculat în dependenţă de faptul cum persoanele , agenţii economici, vizaţi se vor înţelege cu „controlorii”. Poate fi admisă situaţia că vor apărea o sumedenie de litigii legate de închiderea unor magazine specializate. Până acum exista o dispoziţie care indica 50 metri de la instituţiile de învăţământ şi, trebuie recunoscut faptul, că nici această distanţă nu se respecta.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Prejudicierea intereselor contrar interesului public
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Opinăm că dispoziţia respectivă nu va contribui la soluţionarea problemelor, dar, dimpotrivă, va provoca apariţia unor situaţii de conflict previzibile şi imprevizibile.

Concluzii

Adoptarea proiectului poate genera apariţia unor eventuale manifestări de coruptibilitate, prin urmare considerăm necesară revizuirea prevederilor criticate la p. 13 din prezentul raport de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei