Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

12 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire

(înregistrat în Parlament cu numărul 2994 din 21 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este susţinerea, prin subvenţionare directă, a unei categorii de populaţie în perioada rece a anului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă, ce însoţeşte proiectul, conţine o argumentare satisfăcătoare şi, în general, corespunde exigenţelor stabilite de art.20 din Legea privind actele legislative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare. În acelaşi timp, proiectul nu este în contradicţie cu standardele internaţionale anticorupţie.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă, ce însoţeşte proiectul, conţine o analiză a numărului de beneficiari, mărimii mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului Legii şi a sursei de acoperire din bugetul de stat.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale contrar interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului nu au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului, în general, corespunde cerinţelor Legii privind actele legislative. Cu toate acestea, o acurateţe suplimentară în modul de exprimare a textului ar fi binevenită.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine unele reglementări referitoare la activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi autorităţilor publice locale.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.2

"Prezenta lege are drept scop stabilirea mecanismului de acordare a subvenţiei anuale pentru încălzire, a categoriilor de beneficiari ai acesteia şi a surselor de finanţare pentru aceste subvenţii."

Articolul 2 reia ca sens conţinutul preambulului proiectului de Lege.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea art.2 sau a textului preambulului .

2

Art.3

"Dreptul la subvenţie pentru încălzire, stabilită conform prezentei legi, îl au categoriile de persoane specificate la Articolul 4, care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care locuiesc permanent în perioada rece a anului pe teritoriul Republicii Moldova."

Articolul 3 este similar ca sens conţinutului art.4 din proiectul Legii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea art.3

3

Art.5, alin.1

"Subvenţia este o plată anuală unică şi se acordă persoanelor sau familiilor care se raportează la una din categoriile enumerate la Articolul 4 alin. (1)

".

Această propoziţie repetă ca sens noţiunea de "subvenţie anuală pentru încălzire", definită în art.1

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea acestei propoziţii

4

Art.5 alin.2

"Dacă beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane beneficiare definite la articolul 4 alin. (1), se acordă o singură subvenţie, la alegerea beneficiarului."

Acest alineat repetă elementele ("acordat pe gospodărie") noţiunii de "subvenţie anuală pentru încălzire"

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea alineatului 2 din art.5

5

p.2 din Anexa 3

"De subvenţia anuală pentru încălzire în sezonul rece beneficiază categoriile de familii/persoane enumerate la articolul 4 al Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului."

Formulare improprie regulilor de exprimare

Alte riscuri
Nerespectarea regulilor de formulare a normelor juridice

Propunem următoarea redacţie "Beneficiari ai subvenţiei anuale pentru încălzire în sezonul rece sunt categoriile de familii/persoane enumerate la articolul 4 al Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului."

6

p.5 din Anexa 3

"Subvenţia pentru încălzire se acordă beneficiarului indiferent de faptul dacă el este sau nu locatarul principal sau proprietarul locuinţei."

Acest alineat repetă conţinutul alin.1 din art.5 din proiectul Legii

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea p.5 din Anexa 3

7

p.7 din Anexa 3

"Subvenţia pentru încălzire se acordă în baza formularului tipizat, conform Anexei nr. 3 la prezenta lege."

Propoziţia repetă sensul alin.1din art.6 al proiectului Legii

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea acestei propoziţii. Adaptarea conţinutului p.7 respectivei modificări.

Concluzii


În concluzie, proiectul Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului poate fi promovat şi adoptat, ţinîndu-se cont de obiecţiile arătate mai sus.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei