Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

05 August 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art.39 din Legea cetăţeniei

(înregistrat în Parlament cu numărul 2300 din 11 Iulie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art.39 din Legea cetăţeniei.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este reglementarea procedurii de dobîndire şi redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare satisfăcătoare a necesităţii adoptării proiectului de lege.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.

Proiectul nu este în contradicţie directă cu standardele internaţionale anticorupţie.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. în general, corespunde exigenţelor Legii privind actele legislative. Cu toate acestea, trebuie să constatăm că o redactare suplimentară a textului va contribui la acurateţea ţinutei lingvistice a actului normativ.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul Legii, în sine, este de natură să ordoneze procesul de dobîndire şi redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova, reducînd posibila discreţie administrativă.
Concluzii

În concluzie, proiectul Legii pentru completarea articolului 39 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 nu contravine exigenţelor anticorupţie şi poate fi adoptat.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei