Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

05 Decembrie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Strategiei de comunicare a CCCEC

La solicitarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si a CorupţieiEvaluarea generală


1. Scopul promovării proiectului Procesul de efectuare a expertizei Strategiei de către Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a depistat un şir de carenţe de ordin lingvistic, juridic şi structural.

Pentru a evita comentarea fiecărei prevederi în parte, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei propune în anexa acestui raport 2 versiuni noi ale textului Strategiei:

Versiunea 1 - conţine textul reformulat stilistic şi terminologic-juridic al Strategiei, cu păstrarea tuturor ideilor din textul iniţial şi indicarea corectă a actelor legislative şi normative la care face referinţă, precizarea legislaţiei avute în vedere în context etc. (anexa 1 la raport).

Versiunea 2 - conţine textul Versiunii 1 care a fost aranjat într-o altă ordine, potrivit unei alte structuri, explicate în acest raport (anexa 2 la raport).

Considerăm că cele două versiuni vor facilita o mai bună înţelegere a propunerilor formulate în acest raport în vederea îmbunătăţirii acestei Strategii. Astfel, preluarea sugestiilor din versiunea 1 va permite promovarea unui document de o mai bună calitate lingvistică şi exactitate juridică, iar acceptarea sugestiilor din versiunea 2 va permite realizarea nu doar a avantajelor menţionate ale versiunii 1 (pe care o include), dar şi a avantajelor de claritate structurală, adaptată cerinţelor legislaţiei naţionale.

Cît priveşte scopul promovării Strategiei, potrivit textului acesteia:

"1. Viziunea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) este de a educa publicul prin mass-media despre pericolele corupţiei şi de a consolida încrederea publicului în CCECC printr-o răspândire mai largă a informaţiei corecte despre activităţile şi realizările CCCEC.

2. SCOP
2.1 Obiectiv General
Obiectivul General al Strategiei Informaţionale a CCCEC este de a forma încrederea publicului în implementarea eficientă a cadrului naţional pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.
2.2 Obiective specifice
Obiectivele specifice ale Strategiei Informaţionale a CCCEC sunt:
1) Dezvoltarea relaţiilor dintre CCCEC şi instituţii mass-media.
2) Generalizarea înţelegerii mai bune în rândurile instituţiilor media a complexităţii activităţilor şi responsabilităţilor CCCEC.
3) Dezvoltarea în comunitate a conştientizării rolului, responsabilităţilor, acţiunilor şi activităţilor CCCEC, şi a modului în care acestea afectează comunitatea.
4) Îmbunătăţirea fluxului de informaţie către mass-media şi public asupra activităţilor preventive şi investigative neconfidenţiale ale CCCEC, precum şi altor activităţi neconfidenţiale ce ţin de competenţa CCCEC.
5) Atragerea de aliaţi (jurnalişti, ONG-uri, lideri de afaceri, partide politice) în urmărirea iniţiativelor eficiente de anti-corupţie."Fundamentarea proiectului


2. Suficienţa argumentării. Strategia CCCEC nu este însoţită de o notă informativă, prin care să fie argumentată necesitatea adoptării ei.

Astfel, nu este clar motiv din care aplicabilitatea Strategiei de informare se extinde doar la activitatea desfăşurată de CCCEC orientată spre prevenirea şi combaterea corupţiei, dar şi la cea legată de prevenirea şi combaterea crimelor economice, conform competenţelor CCCEC. Astfel, denumirea documentului supus expertizei fiind: "Centrul de Combaterea a Crimelor Economice şi Corupţiei. Strategie informaţională" sugerează aplicabilitatea sa generală la toate activităţile CCCEC, potrivit competenţelor CCCEC prevăzute de legislaţie. În versiunile anexate la raport, în textul documentului a fost păstrată denumirea cu caracter general a Strategiei, iar în textul ei referinţele la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei au fost suplimentate cu referinţe şi la crimele economice.

Cu toate acestea, dacă scopul acestei Strategii se limitează la informarea publicului şi mass-media doar cu privire la activitatea anticorupţie a CCCEC, atunci acest lucru trebuie menţionat expres în însăşi denumirea Strategiei, pentru a nu crea confuzii cu privire la caracterul general al ei. În acest caz, completările cu privire la "crimele economice" făcute în versiunile anexate urmează a fi excluse.


3. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Strategia nu conţine prevederi referitoare la compatibilitatea ei cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


4. Fundamentarea economico-financiară. O asemenea fundamentare lipseşte, deşi implementarea Strategiei ar putea avea anumite implicaţii de ordin financiar.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


5. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


6. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


7. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Alte obiecţii esenţiale ale acestui raport de expertiză se referă la compatibilitatea Strategiei cu Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007, cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, în special cît priveşte:

- denumirea Strategiei;
- structura Strategiei.

Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 a fost adoptată "în conformitate cu Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.9), precum şi în scopul perfecţionării procesului decizional şi îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici, asigurării transparenţei şi procesului participativ la elaborarea documentelor cu conţinut strategic". Astfel, Guvernul a aprobat regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, autorităţile administrative centrale avînd obligaţia de a "întreprinde măsurile necesare în vederea introducerii standardelor unice de formulare ale documentelor de politici".

Conform punctului 5 al Regulilor de elaborare şi cerinţelor unificate faţă de documentele de politici, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 (în continuare "Reguli aprobate prin HG nr.33/2007"), varietăţile documentelor de politici sînt:
a) concepţia;
b) strategia;
c) programul;
d) planul.

Potrivit punctului 8 al Regulilor aprobate prin HG nr.33/2007: "Strategia reprezintă un document de politici care conţine direcţia orientativă de activităţi pentru un termen mediu (3-5 ani) sau lung (6-15 ani), avînd drept scop identificarea modalităţii şi mecanismului de organizare a realizării obiectivelor pe problematica abordată". Punctul 9 prevede ce trebuie să includă o strategie:

a) descrierea situaţiei;
b) definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare;
c) obiectivele generale şi specifice;
d) măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate;
e) estimarea impactului şi a costurilor (financiare şi nonfinanciare) aferente implementării;
f) rezultatele scontate şi indicatorii de progres;
g) etapele de implementare;
h) procedurile de raportare şi monitorizare.

Astfel, constatăm că documentul supus expertizei nu se încadrează în definiţia legală a unei strategii, pe care o adoptă autorităţile publice ale Republicii Moldova. Această neconcordanţă rezultă din definiţia "strategiei" invocată mai sus, deoarece documentul supus expertizei nu conţine o direcţie orientativă de activităţi pentru un termen mediu sau lung.

Pe de altă parte, reieşind din conţinutul documentului supus expertizei, considerăm că acesta se încadrează în definiţia documentului de politici denumit "concepţie". Conform punctului 6 al Regulilor aprobate prin HG nr.33/2007: "Concepţia reprezintă un sistem de idei generale orientate spre tratarea/interpretarea multilaterală a problemelor economice, sociale, juridice, ştiinţifice, tehnice etc., reflectă modul de a percepe sau ansamblul de opinii, idei cu privire la problemele ce ţin de dezvoltarea unui sau mai multor domenii sau sectoare în ansamblu".

Într-adevăr, prevederile actualei "Strategii informaţionale" sugerează un ansamblu de idei generale îndreptate spre interpretarea multilaterală a problemelor legate de transparenţa activităţii CCCEC, accesul publicului şi mass-media la informaţia neconfidenţială cu privire la activitatea CCCEC şi modalităţile de comunicare a acestei informaţii. Toate acestei idei expuse în document urmăresc "dezvoltarea relaţiilor dintre CCCEC şi instituţiile mass-media", după cum sugerează obiectivul specific nr.1) din cadrul secţiunii 2.2 "Obiective specifice" a Strategiei.

Punctul 7 al Regulilor aprobate prin HG nr.33/2007 prevede necesitatea includerii într-un document de politici denumit "concepţie" a următoarelor componente:

a) descrierea situaţiei;
b) definirea detaliată a problemei;
c) indicarea documentelor de politici şi a actelor legislative relevante pentru soluţionarea problemelor abordate în concepţia respectivă;
d) instrumentele şi căile de soluţionare a problemei;
e) indicarea actelor normative ce urmează a fi elaborate/modificate pentru soluţionarea problemei;
f) evaluarea impacturilor (specificînd impactul social, economic etc.), inclusiv pentru situaţiile în care problema nu va fi soluţionată.

La moment, considerăm că documentul supus expertizei conţine suficiente date pentru a îndeplini cerinţele lit. b), c), d), e) şi f), a punctului 7 al Regulilor aprobate prin HG nr.33/2007, fiind necesară o reorganizare structurală a documentului şi o completare parţială a lui (după cum se sugerează în tabelul 2 de mai jos).

Cu referinţă la cerinţele lit. a) a punctului 7 al Regulilor aprobate prin HG nr.33/2007 recomandăm autorilor documentului efectuarea "descrierii situaţiei" într-o secţiune introductivă a documentului, conform practicii adoptate de majoritatea documentelor de politici denumite "concepţii" aprobate recent de Guvern. Cît priveşte cerinţele lit. f) a punctului 7 al aceloraşi Reguli "evaluarea impacturilor (specificînd impactul social, economic etc.), inclusiv pentru situaţiile în care problema nu va fi soluţionată", menţionăm că Strategia nu poate avea un impact economic nemijlocit, astfel încît precizarea impactului social poate fi făcută prin utilizarea "obiectivelor" prevăzute în secţiunea 2 a Strategiei, deoarece acestea reprezintă concomitent şi efectele scontate ale implementării ei.


8. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. La începutul acestui rapot de expertiză s-a făcut referinţă la un şir de obiecţii legate de redactarea lingvistico-juridică a Strategiei, obiecţii care au fost reflectate în cele două versiuni ale Strategiei anexate la prezentul raport. Am considerat că formularea celor două versiuni alternative ale Strategiei (veyi Anexele 1 şi 2) menţionate ar fi mai eficientă decît descrierea pe lung în cadrul acestui raport a obiecţiilor la fiecare din formulările Strategiei în parte. În cazul neclarităţii anumitor sugestii alternative de formulare incluse în versiunile anexate, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei este disponibil să ofere explicaţii suplimentare la solicitare, în forma scrisă sau în cadrul discuţiilor cu expertul responsabil de întocmirea prezentului raport.


9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Strategia supusă expertizei conţine reglementări referitoare la managerul media, coordonarea subdiviziunilor CCCEC şi desemnarea reprezentanţilor media. Aceste reglementări sînt expuse în continuare.

"7.1 Managerul Media
Şeful secţiei Relaţii Externe, Protocol şi Mass-media (în continuare Şeful SREPMM) este responsabil pentru gestionarea tuturor chestiunilor ce implicarea mass-media şi CCCEC. Directorul al CCCEC este informat în totalitate în orice moment de toate chestiunile corespunzătoare.

7.2 Coordonarea subdiviziunilor CCCEC
În răspândirea informaţiei către public, Şeful SREPMM va coordona îndeaproape şi va activa în cooperare cu toate subdiviziunile CCCEC, inclusiv cele teritoriale.

7.3 Desemnarea Reprezentanţilor Media
Şeful SREPMM, în coordonare cu subdiviziunile corespunzătoare şi oficiile teritoriale CCCEC, va propune Directorului CCCEC spre desemnare din când în când una sau mai multe persoane pentru a activa în calitate de reprezentant(ţi) media sau punct(e) de contact asupra chestiunilor specifice legate de cerinţele mass-media pentru anumite cunoştinţe specializate."
Concluzii

Considerăm că promovarea unui document de politici al CCCEC în domeniul comunicării cu publicul şi mass-media prin intermediul informării lor cu privire la activităţile neconfidenţiale ale CCCEC reprezintă un pas considerabil în consolidarea transparenţei CCCEC, fapt care va contribui la stabilirea încrederii societăţii în eficienţa CCCEC.

Cu toate acestea, menţionăm că eficienţa acestui document de politici al CCCEC va depinde în mare parte şi de forma pe care îl va lua în ceea ce priveşte coerenţa formulărilor conţinute în el, precizarea legislaţiei la care face trimitere, precum şi de respectarea standardelor Guvernului Republicii Moldova impuse autorităţilor publice prin Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007, cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici. În acest sens, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei speră în utilitatea obiecţiilor, sugestiilor şi recomandărilor incluse în acest raport de expertiză şi în documentele anexate la el.

Anexa 1

STRATEGIA INFORMAŢIONALĂ

1. SCOPUL STRATEGIEI

Scopul acestei Strategii a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) este de a educa publicul prin intermediul mijloacelor de informare în masă despre pericolele crimelor economice şi corupţiei, şi de a consolida încrederea publicului în CCECC prin răspândirea informaţiei corecte despre activităţile şi realizările CCCEC.

2. OBIECTIVELE STRATEGIEI

2.1 Obiectiv general

Obiectivul general al Strategiei informaţionale a CCCEC este de a consolida încrederea publicului în implementarea eficientă a cadrului legislativ naţional de prevenire şi combatere a crimelor economice şi corupţiei.

2.2 Obiective specifice

Obiectivele specifice ale Strategiei Informaţionale a CCCEC sînt:
a) dezvoltarea relaţiilor dintre CCCEC şi instituţiile media;
b) stimularea înţelegerii mai bune în rândurile instituţiilor media a complexităţii activităţilor şi responsabilităţilor CCCEC;
c) contribuirea la sporirea conştientizării publice a rolului, responsabilităţilor şi activităţilor CCCEC, precum şi a modului în care acestea afectează comunitatea;
d) îmbunătăţirea fluxului de informaţii către mass-media şi public cu privire la activităţile de prevenire, aspectele neconfidenţiale ale investigaţiilor desfăşurate de CCCEC, alte activităţi neconfidenţiale ale CCCEC;
e) solidarizarea civică a societăţii cu iniţiativele şi eforturile CCCEC de prevenire şi combatere a crimelor economice şi corupţiei.

3. ACCESUL LA INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA CCCEC

Prezenta Strategie recunoaşte dreptul publicului de acces la informaţie în măsura în care realizarea acestui drept nu afectează negativ capacitatea CCCEC de a investiga eficient crimele economice şi de corupţie, precum şi garanţiile procesuale ale dreptului persoanelor la un proces echitabil.

4. PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII

CCCEC menţine confidenţialitatea operaţiunilor şi investigaţiilor în curs de desfăşurare, a tehnicilor operative speciale de investigaţii şi a altor informaţii pentru care legislaţia în vigoare prevede păstrarea confidenţialităţii, în scopul asigurării drepturilor şi protejării siguranţei bănuiţilor, învinuiţilor, victimelor, părţilor vătămate, martorilor şi informatorilor, potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi a standardelor internaţionale în domeniul combaterii crimelor economice şi corupţiei.


5. RĂSPUNDERE ŞI FLUXUL LIBER DE INFORMAŢIE

CCCEC, în persoana responsabililor săi de relaţiile cu publicul, îşi asumă răspundere pentru activitatea de informare şi comunicare cu publicul şi instituţiile media.
CCCEC recunoaşte garanţiile presei libere şi dreptul oamenilor de a avea acces la informaţia neconfidenţială cu privire la măsurile luate de CCCEC în vederea combaterii şi prevenirii crimelor economice şi corupţiei.
CCCEC va oferi publicului informaţii despre persoanele aflate în căutare generală pentru facilitarea procesului de reţinere a lor.
CCCEC va asigura informarea publicului despre progresele Guvernului de implementare a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004.

6. DOMENIU DE APLICARE ŞI CORELAREA CU ALTE POLITICI, DOCUMENTE

6.1 Domeniul de aplicare

Această Strategie Informaţională se aplică procesului de comunicare a informaţiilor referitoare la activitatea CCCEC de către angajaţii săi către mass-media şi public. Mass-media include toate nivelele şi formele de comunicare privată şi publică către publicul general prin radio, televiziune, presă sau servicii Internet.


6.2 Elaborarea noilor acte pentru dezvoltarea relaţiilor dintre CCCEC şi mass-media

Protocoale mai detaliate de comunicare vor fi elaborate în consultaţie cu mass-media şi societatea civilă pentru a asigura implementarea eficientă a acestei Strategii. Acele protocoale pot include:
a) linii directoare privind gestionarea anchetelor media
b) documentul media de comunicare – linii directoare pentru organizarea evenimentelor media
c) lista cu cerinţe faţă de comunicatele media, etapele de pregătire şi emitere a comunicatelor media
d) lista cu informaţii de contact / comentarii conform normelor de protocol pentru reprezentanţii media6.3 Documentele de politici relevante la aplicarea Strategiei

a) Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004
b) Hotărîre pentru aprobarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA “Provocările Mileniului” nr. 32 din 11.01.2007
c) Strategia de informare şi comunicare a instituţiilor publice responsabile de implementarea Planului Preliminar pe Ţară al Republicii Moldova (după adoptarea proiectului)

7. ORGANIZAREA PROCESULUI DE RĂSPÎNDIRE A INFORMAŢIILOR CU CARACTER PUBLIC

7.1 Responsabilitatea pentru relaţiile CCCEC cu mass-media

Şeful Secţiei Relaţii Externe, Protocol şi Mass-media (în continuare Şeful SREPMM) este responsabil de gestionarea tuturor chestiunilor cu implicarea mass-media şi CCCEC.
Directorul CCCEC este informat despre toate aspectele de cooperare dintre CCCEC şi mas-media.

7.2 Coordonarea subdiviziunilor CCCEC

Şeful SREPMM cooperarează cu toate subdiviziunile CCCEC, inclusiv cele teritoriale, şi coordonează cu ele informaţia oferită publicului.

7.3 Desemnarea reprezentanţilor media

Şeful SREPMM, în coordonare cu subdiviziunile corespunzătoare şi oficiile teritoriale CCCEC, va propune Directorului CCCEC spre desemnare, după caz, una sau mai multe persoane pentru a activa în calitate de reprezentant(ţi) media sau persoană(e) de contact asupra chestiunilor specifice legate de solicitările mass-media de informaţii furnizarea calificată a cărora necesită cunoştinţe specializate.

7.4 Metode de comunicare a informaţiei

În relaţiile sale cu mass-media CCCEC va utiliza o serie de metode de comunicare, printre care:
a) comunicate media;
b) interviuri media (media scrisă, radio, de televiziune şi on-line);
c) discuţii la mese rotunde cu reprezentanţi ai mass-media şi ai societăţii civile;
d) Pagina web a CCECC;
e) DVD-uri şi alte suporturi informaţionale digitale de comunicare;
f) broşuri explicative şi alte informaţii oferite pe suport de hîrtie;
g) articole tematice;
h) evenimente comunitare majore.

Decizia de a utiliza o metodă sau o combinaţie de metode va depinde de circumstanţele fiecărui caz în parte şi va implica opinia Şefului SREPMM cu aprobarea Directorului CCCEC.

7.5 Maniera şi conţinutul comunicării informaţiei

CCCEC va comunica clar şi corect informaţie despre:
a) responsabilităţile sale potrivit legislaţiei Republicii Moldova;
b) rolul său în raport cu alte instituţii antrenate în combaterea corupţiei;
c) strategia sa corporativă, priorităţile şi metodele de atingere a obiectivelor identificate;
d) politicile sale de combatere şi prevenire a crimelor economice şi corupţiei şi poziţiile instituţionale;
e) activităţile şi realizările sale ne-confidenţiale;
f) linia sa fierbinte anti-corupţie la care cetăţenii pot denunţa cazuri de corupţie;
g) eforturile sale specifice de prevenire a corupţiei la nivelurile naţional şi regional;
h) evaluarea sa generală a riscurilor interne de corupţie din cadrul autorităţilor publice;
i) bugetul său anual şi specificarea capitolelor de cheltuieli;
j) procedurile de selectare a angajaţilor ne-confidenţiali ai CCCEC;
k) procedurile de numire a angajaţilor ne-confidenţiali ai CCCEC;
l) condiţiile de remunerare a angajaţilor săi în conformitate cu legislaţia naţională;
m) măsurile întreprinse de CCCEC pentru remedierea deficienţelor identificate de Curtea de Conturi în rapoartele sale referitoare la activitatea CCCEC;
n) orice alte activităţi dezvăluirea cărora este permisă de lege şi politica CCCEC.


7.6 Procedurile interne ale CCCEC pentru coordonarea informaţiei furnizate în mass-media

În vederea implementării eficiente a prezentei Strategii, toate subdiviziunile, inclusiv teritoriale ale CCCEC, vor întreprinde următoarele măsuri:
a) Informarea imediată a Şefului SREPMM despre toate solicitările instituţiilor media de luare a interviurilor, efectuare a reportajelor detaliate şi/sau despre alte aspecte ce ţin de reflectarea activităţii CCCEC în mas-media.
b) Informarea imediată a Şefului SREPMM cu privire la chestiunile ce pot atrage interesul instituţiilor media. Angajaţii CCCEC nu vor face comentarii publice şi nu vor răspîndi informaţii importante legate de activitatea CCCEC fără consultarea prealabilă cu Directorul şi/sau cu Şeful SREPMM.
c) Toate subdiviziunile, inclusiv teritoriale ale CCCEC cooperează cu SREPMM în formularea declaraţiilor de presă, comunicatelor de ştiri şi pregătirea altor materiale pentru răspândirea în mas-media şi difuzare publică referitoare la activităţile ne-confidenţiale ale subdiviziunii respective.
d) Înainte de răspîndirea publică a informaţilor, subdiviziunile CCCEC verifică obiectivitatea, corectitudinea şi integritatea datelor. Informaţia răspândită public care se dovedeşte a fi subiectivă, incorecte şi/sau nesigură va fi adusă imediat în atenţia Şefului SREPMM, care va emite informaţii de rectificare pentru mas-media.
e) Conferinţele de presă se coordonează în prealabil cu SREPMM.
f) Materialele scrise, audio şi video ce se referă la activitatea CCCEC ce urmează a fi difuzate public urmează a fi prezentate cît de curând posibil SREPMM.


7.7 Dezvăluirea informaţiilor cu caracter operativ de investigaţii

Angajaţii CCCEC respectă restricţiile prevăzute de legislaţia naţională (art.211-214 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122-XV din 14.03.2003; art.7 al Legii Nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; Legea Nr.45-XIII din 12.04.94 privind activitatea operativă de investigaţii, art.5 şi 8 ale Legii Nr.106-XIII din 17.05.94 cu privire la secretul de stat) atunci cînd răspund la întrebările reprezentanţilor mas-media referitoare la existenţa unei investigaţii în curs de desfăşurare sau cînd comentează asupra naturii sau evoluţiei acesteia fără acordul expres al subiectului investigaţiei respective, cu excepţia prevăzută în alineatul următor.
Atunci cînd subiectul investigaţiei a făcut publice aspecte ce ţin de investigarea sa de către CCCEC, Directorul CCCEC şi/sau purtătorii săi de cuvânt desemnaţi în acest scop pot comenta pe marginea aspectelor respective. În acest caz, reprezentanţii CCCEC în comentariile lor vor omite menţiuni legate de:
a) vinovăţia subiectului investigaţiei CCCEC;
b) procedurile operative ale CCCEC;
c) probele acumulate în cadrul investigaţiei CCCEC;
d) identitatea, declaraţiile şi credibilitatea martorilor;
e) declaraţiile subiectului investigaţiei;
f) observaţii şi opinii personale despre caracterul moral al subiectului investigaţiei.


7.8 Calitatea informaţiei

CCCEC se angajează să furnizeze informaţie de calitate înaltă publicului şi va întreprinde măsuri rezonabile pentru ca informaţiile răspândite către public prin mass-media să fie sigure, obiective, corecte şi integre.


8. APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

Această Strategie nu substituie şi nu împiedică accesul la informaţia CCCEC oferită publicului în baza Legii Nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie şi nu autorizează accesul la informaţia CCCEC răspîndită public prin intermediul mass-media.


Anexa 2

CONCEPŢIA INFORMAŢIONALĂ A CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI


Introducere
De inclus compartimentul „descrierea situaţiei”.

Capitolul I.
Dispoziţii generale

1. Domeniu de aplicare
Prezenta Concepţie informaţională (în continuare „Concepţie”) a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) se aplică procesului de comunicare a informaţiilor referitoare la activitatea CCCEC de către angajaţii săi către mass-media şi public.

2. Scopul Concepţiei
Scopul acestei Concepţii a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) este de a educa publicul prin intermediul mijloacelor de informare în masă despre pericolele crimelor economice şi corupţiei, şi de a consolida încrederea publicului în CCECC prin răspîndirea informaţiei corecte despre activităţile şi realizările CCCEC.

3. Semnificaţia unor termeni utilizaţi în Concepţie
În sensul prezentei Concepţii, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificaţie:
mass-media – toate nivelele şi formele de comunicare privată şi publică către publicul general prin intermediul radioului, televiziunii, presei şi serviciilor Internet;
informaţie confidenţială – informaţie despre activitatea CCCEC răspîndirea căreia este de natură să afecteze negativ capacitatea CCCEC de a investiga eficient crimele economice şi de corupţie, precum şi garanţiile procesuale ale dreptului persoanelor la un proces echitabil. Se consideră confidenţială informaţia despre activitatea CCCEC difuzarea căreia este limitată prin acţiunea Codului de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122-XV din 14.03.2003; Legii Nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; Legea Nr.45-XIII din 12.04.94 privind activitatea operativă de investigaţii; Legii Nr.106-XIII din 17.05.94 cu privire la secretul de stat;
informaţie neconfidenţială – informaţie despre activitatea CCCEC care nu constituie informaţie confidenţială;

4. Accesul la informaţii despre activităţile CCCEC
CCCEC recunoaşte garanţiile presei libere şi dreptul oamenilor de a avea acces la informaţia neconfidenţială cu privire la măsurile luate de CCCEC în vederea combaterii şi prevenirii crimelor economice şi corupţiei.

5. Informarea publicului despre eforturile Guvernului de prevenire şi combatere a corupţiei
CCCEC va asigura informarea publicului despre progresele Guvernului de implementare a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004.
Informaţia respectivă va fi făcută publică pe pagina web a CCCEC de către Secretariatul Grupului de monitorizare a implementării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei. În acest scop, Secretariatul Grupului de monitorizare va face publice sale rapoartele anuale, precum şi rapoartele autorităţilor publice şi ale altor responsabili de implementare, prezentate la şedinţele Grupului de monitorizare, în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul recepţionării acestor rapoarte.
Secretariatul Grupului de monitorizare va asigura informarea mass-media despre data, locul şi agenda şedinţelor Grupului de monitorizare, cu precizarea condiţiilor de acces a reprezentanţilor mass-media la aceste şedinţe.

6. Păstrarea confidenţialităţii
CCCEC menţine confidenţialitatea operaţiunilor şi investigaţiilor în curs de desfăşurare, a tehnicilor operative speciale de investigaţii şi a altor informaţii pentru care legislaţia în vigoare prevede păstrarea confidenţialităţii, în scopul asigurării drepturilor şi protejării siguranţei bănuiţilor, învinuiţilor, victimelor, părţilor vătămate, martorilor şi informatorilor, potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi a standardelor internaţionale în domeniul combaterii crimelor economice şi corupţiei.

7. Informarea publicului despre persoanele aflate în căutare generală
CCCEC va oferi publicului informaţii despre persoanele aflate în căutare generală pentru facilitarea procesului de reţinere a lor. Aceste informaţii sînt plasate pe pagina web a CCCEC şi pot fi comunicate public prin intermediul mass-media.

8. Calitatea informaţiei oferite de CCCEC
CCCEC, în persoana responsabililor săi de relaţiile cu publicul, îşi asumă răspundere pentru activitatea de informare şi comunicare cu publicul şi instituţiile media. CCCEC se angajează să furnizeze informaţie de calitate înaltă publicului şi va întreprinde măsuri rezonabile pentru ca informaţiile răspîndite către public prin mass-media să fie sigure, obiective, corecte şi integre.

Capitolul II.
Documente de politici, acte legislative şi alte acte
relevante în procesul de aplicare a Concepţiei

9. Documentele de politici relevante la aplicarea Concepţiei
Aplicarea prezentei Concepţii se face cu respectarea corespunzătoare a următoarelor documente de politici:
- Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004
- Hotărîre pentru aprobarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA “Provocările Mileniului” nr. 32 din 11.01.2007
- Strategia de informare şi comunicare a instituţiilor publice responsabile de implementarea Planului Preliminar pe Ţară al Republicii Moldova (după adoptarea proiectului)

10. Acte legislative relevante la aplicarea Concepţiei
Aplicarea prezentei Concepţii se face cu respectarea corespunzătoare a următoarelor prevederi legislative:
- art.211-214 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122-XV din 14.03.2003;
- art.7 al Legii Nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
- Legea Nr.45-XIII din 12.04.94 privind activitatea operativă de investigaţii;
- art.5 şi 8 ale Legii Nr.106-XIII din 17.05.94 cu privire la secretul de stat;
- alte acte legislative.

11. Elaborarea noilor acte pentru dezvoltarea relaţiilor dintre CCCEC şi mass-media
Protocoale mai detaliate de comunicare vor fi elaborate în consultaţie cu mass-media şi societatea civilă pentru a asigura implementarea eficientă a acestei Concepţii. Aceste protocoale pot include:
- linii directoare privind gestionarea anchetelor media
- documentul media de comunicare – linii directoare pentru organizarea evenimentelor media
- lista cu cerinţe faţă de comunicatele media, etapele de pregătire şi emitere a comunicatelor media
- lista cu informaţii de contact / comentarii, conform normelor de protocol pentru reprezentanţii media.
-
Capitolul III.
Organizarea procesului de răspîndire a informaţiilor
neconfidenţiale despre activitatea CCCEC

12. Responsabilitatea pentru relaţiile CCCEC cu mass-media
Şeful Secţiei Relaţii Externe, Protocol şi Mass-media (în continuare Şeful SREPMM) este responsabil de gestionarea tuturor chestiunilor cu implicarea mass-media şi CCCEC.
Directorul CCCEC este informat despre toate aspectele de cooperare dintre CCCEC şi mas-media.

13. Coordonarea subdiviziunilor CCCEC
Şeful SREPMM cooperează cu toate subdiviziunile CCCEC, inclusiv cele teritoriale, şi coordonează cu ele informaţia oferită publicului.

14. Desemnarea reprezentanţilor media
Şeful SREPMM, în coordonare cu subdiviziunile corespunzătoare şi oficiile teritoriale CCCEC, va propune Directorului CCCEC spre desemnare, după caz, una sau mai multe persoane pentru a activa în calitate de reprezentant(ţi) media sau persoană(e) de contact asupra chestiunilor specifice legate de solicitările mass-media de informaţii furnizarea calificată a cărora necesită cunoştinţe specializate.

15. Metode de comunicare a informaţiei
În relaţiile sale cu mass-media, CCCEC va utiliza o serie de metode de comunicare a informaţiei, printre care:
a) comunicate media;
b) interviuri media (media scrisă, radio, de televiziune şi on-line);
c) discuţii la mese rotunde cu reprezentanţi ai mass-media şi ai societăţii civile;
d) Pagina web a CCECC;
e) DVD-uri şi alte suporturi informaţionale digitale de comunicare;
f) broşuri explicative şi alte informaţii oferite pe suport de hîrtie;
g) articole tematice;
h) evenimente comunitare majore.
Decizia de a utiliza o metodă sau o combinaţie de metode va depinde de circumstanţele fiecărui caz în parte şi va implica opinia Şefului SREPMM cu aprobarea Directorului CCCEC.

16. Maniera şi conţinutul comunicării informaţiei
CCCEC va comunica clar şi corect informaţie despre:
a) responsabilităţile sale potrivit legislaţiei Republicii Moldova;
b) rolul său în raport cu alte instituţii antrenate în combaterea corupţiei;
c) strategia sa corporativă, priorităţile şi metodele de atingere a obiectivelor identificate;
d) politicile sale de combatere şi prevenire a crimelor economice şi corupţiei şi poziţiile instituţionale;
e) activităţile şi realizările sale ne-confidenţiale;
f) linia sa fierbinte anti-corupţie la care cetăţenii pot denunţa cazuri de corupţie;
g) eforturile sale specifice de prevenire a corupţiei la nivelurile naţional şi regional;
h) evaluarea sa generală a riscurilor interne de corupţie din cadrul autorităţilor publice;
i) bugetul său anual şi specificarea capitolelor de cheltuieli;
j) procedurile de selectare a angajaţilor ne-confidenţiali ai CCCEC;
k) procedurile de numire a angajaţilor ne-confidenţiali ai CCCEC;
l) condiţiile de remunerare a angajaţilor săi în conformitate cu legislaţia naţională;
m) măsurile întreprinse de CCCEC pentru remedierea deficienţelor identificate de Curtea de Conturi în rapoartele sale referitoare la activitatea CCCEC;
n) orice alte activităţi dezvăluirea cărora este permisă de lege şi politica CCCEC.

17. Procedurile interne ale CCCEC pentru coordonarea informaţiei furnizate în mass-media
În vederea implementării eficiente a prezentei Concepţii, toate subdiviziunile, inclusiv teritoriale ale CCCEC, vor întreprinde următoarele măsuri:
a) Informarea imediată a Şefului SREPMM despre toate solicitările instituţiilor media de luare a interviurilor, efectuare a reportajelor detaliate şi/sau despre alte aspecte ce ţin de reflectarea activităţii CCCEC în mas-media.
b) Informarea imediată a Şefului SREPMM cu privire la chestiunile ce pot atrage interesul instituţiilor media. Angajaţii CCCEC nu vor face comentarii publice şi nu vor răspîndi informaţii importante legate de activitatea CCCEC fără consultarea prealabilă cu Directorul şi/sau cu Şeful SREPMM.
c) Toate subdiviziunile, inclusiv teritoriale ale CCCEC cooperează cu SREPMM în formularea declaraţiilor de presă, comunicatelor de ştiri şi pregătirea altor materiale pentru răspîndirea în mas-media şi difuzare publică referitoare la activităţile ne-confidenţiale ale subdiviziunii respective.
d) Înainte de răspîndirea publică a informaţilor, subdiviziunile CCCEC verifică obiectivitatea, corectitudinea şi integritatea datelor. Informaţia răspîndită public care se dovedeşte a fi subiectivă, incorecte şi/sau nesigură va fi adusă imediat în atenţia Şefului SREPMM, care va emite informaţii de rectificare pentru mas-media.
e) Conferinţele de presă se coordonează în prealabil cu SREPMM.
f) Materialele scrise, audio şi video ce se referă la activitatea CCCEC ce urmează a fi difuzate public urmează a fi prezentate cît de curînd posibil SREPMM.

18. Dezvăluirea informaţiilor cu caracter operativ de investigaţii
Angajaţii CCCEC respectă restricţiile prevăzute de legislaţia naţională, menţionate în punctul 10 al acestei Concepţii, atunci cînd răspund la întrebările reprezentanţilor mas-media referitoare la existenţa unei investigaţii în curs de desfăşurare sau cînd comentează asupra naturii sau evoluţiei acesteia fără acordul expres al subiectului investigaţiei respective, cu excepţia prevăzută în alineatul următor.
Atunci cînd subiectul investigaţiei a făcut publice aspecte ce ţin de investigarea sa de către CCCEC, Directorul CCCEC şi/sau purtătorii săi de cuvînt desemnaţi în acest scop pot comenta pe marginea aspectelor respective. În acest caz, reprezentanţii CCCEC în comentariile lor vor omite menţiuni legate de:
a) vinovăţia subiectului investigaţiei CCCEC;
b) procedurile operative ale CCCEC;
c) probele acumulate în cadrul investigaţiei CCCEC;
d) identitatea, declaraţiile şi credibilitatea martorilor;
e) declaraţiile subiectului investigaţiei;
f) observaţii şi opinii personale despre caracterul moral al subiectului investigaţiei.

Capitolul IV.
Evaluarea impactului social al aplicării Concepţiei

19. Impactul social anticipat de pe urma aplicării Concepţiei
Aplicarea prezentei Concepţii va consolida încrederea publicului în implementarea eficientă a cadrului legislativ naţional de prevenire şi combatere a crimelor economice şi corupţiei.
Efectele concrete anticipate de pe urma aplicării acestei Concepţii sînt:
a) dezvoltarea relaţiilor dintre CCCEC şi instituţiile media;
b) stimularea înţelegerii mai bune în rîndurile instituţiilor media a complexităţii activităţilor şi responsabilităţilor CCCEC;
c) contribuirea la sporirea conştientizării publice a rolului, responsabilităţilor şi activităţilor CCCEC, precum şi a modului în care acestea afectează comunitatea;
d) îmbunătăţirea fluxului de informaţii către mass-media şi public cu privire la activităţile de prevenire, aspectele neconfidenţiale ale investigaţiilor desfăşurate de CCCEC, alte activităţi neconfidenţiale ale CCCEC;
e) solidarizarea civică a societăţii cu iniţiativele şi eforturile CCCEC de prevenire şi combatere a crimelor economice şi corupţiei.

Capitolul V.
Dispoziţii finale

20. Aplicarea legislaţiei în vigoare
Această Concepţie nu substituie şi nu împiedică accesul la informaţia CCCEC oferită publicului în baza Legii Nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie şi nu autorizează accesul la informaţia CCCEC răspîndită public prin intermediul mass-media.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei