Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 August 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Codului penal al RM

(înregistrat în Parlament cu numărul 2890 din 31 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Codului penal al RM.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei explicative ce însoţeşte proiectul supus expertizei, acesta a fost elaborat "în scopul îmbunătăţirii şi comasării prevederilor acestuia cu proiectul de lege, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.6 din 2 ianuarie 2007, în care se propunea modificarea şi completarea articolelor 205, 206, 208 ale Codului penal conform rigorilor Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă, care ulterior a fost expediat Parlamentului spre examinare şi aprobare." La 03.01.2007 în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege cu nr.18 "Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative". Adoptat în prima lectura la data de 22.02.2007, proiectul urma să fie îmbunătăţit înainte de a doua lectură.

Proiectul supus expertizei este un alt proiect de lege, înregistrat distinct de proiectul iniţial (nr.18 din 16.01.2007).Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă este confuză, deoarece, nu explică în ce mod proiectul înregistrat cu nr.2890 din 31.07.2007 urmează a fi "comasat" cu proiectul nr.18, asupra conceptului căruia Parlamentul s-a expus deja la 22.02.2007, prin adoptarea în prima lectură. După cum reiese din art.56 (54) alin.(5) din Regulamentul Parlamentului, pot fi comasate proiectele deja înregistrate şi această decizie se ia de Parlament, la propunerea argumentată a comisiei sesizate în fond. În cazul dat, propunerea de comasare vine de la autorii proiectului, care, pentru soluţionarea adecvată a problemei şi în scopul respectării tehnicii legislative, trebuiau să prezinte un proiect integrat, complex.

5.1. Art.205 "Abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copilului". Proiectul propune completarea articolului cu trei alineate noi, dar necesitatea introducerii acestor alineate nu este justificată în nota explicativă, care se referă doar la aceea că respectivele alineate "prevăd intermedierea şi facilitarea adopţiei ilegale".

În versiunea sa actuală, proiectul incriminează în alin.(2) "Intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopţiei, precum şi adopţia ilegală a unui copil în scop de profit, beneficiu material sau alt beneficiu". Observăm că "adopţia ilegală" este considerată infracţiune la fel ca şi "intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopţiei", a oricărei adopţii, chiar şi a celei legale. Incriminarea penală a serviciilor de intermediere, facilitare şi chiar încurajare a adopţiei legale este contrară intereselor copiilor care cresc în orfelinate şi case de copii. Mai mult decît atît, asemenea reglementare nu este conformă standardelor de incriminare a vînzării de copii prevăzute în Protocolul facultativ CDC, potrivit art.3 (1) lit.a) p.ii al căruia, statele părţi se obligă să incrimineze cel puţin următoarele activităţi în dreptul lor penal: în ceea ce priveşte vînzarea de copii - "obţinerea consimţământului, în mod fraudulos, ca intermediar pentru adopţia copiilor, prin încălcarea instrumentelor juridice internaţionale în materia adopţiei"

5.2. Art.205/1 "Vînzarea de copii". Din nota informativă rezultă că autorii prezentului proiect propun excluderea art.205/1 "Vînzarea de copii" din proiectul anterior, pentru a evita dublările care există între prevederile respectivului articol cu cele ale art.206 Cod penal (CP).

Considerăm întemeiată excluderea acestui articol din proiectul nr.18, adoptat în prima lectură. Alin.(2) al art.205/1 CP întradevăr conţinea dublări cu prevederile art.206 "Traficul de copii", la incriminarea vînzării de copii în scopurile exploatării sexuale, prelevării de organe şi supunerii la muncă forţată.

5.3. Art.206 "Traficul de copii". Proiectul iniţial, nr.18, adoptat în prima lectură la 22.02.2007, nu urmărea intervenţia legislativă în prevederile art.206 CP. Considerăm neargumentată propunerea actuală de a opera modificare art.206, chiar dacă se face trimitere la presupuse dublări ce există între prevederile alineatelor (1) şi (2) ale acestui articol. Nota informativă prevede: "De asemenea, la propunerea Parlamentului s-au efectuat modificări în dispoziţia art.206 CP, prin care sînt excluse dublările prevăzute în alin.(l) lit. lit. a), c), d) şi f) cu aceleaşi prevederi stipulate în alin.(2) la lit. lit. b), d), e) şi f), prin care pentru săvîrşirea uneia şi aceeaşi infracţiune persoana este supusă pedepsei cu diferite termene de închisoare. Respectiv, art.206 a fost modificat şi adus în concordanţă cu Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative." Considerăm incalificabile asemenea intervenţii, care pot fi considerate drept promovare a modificărilor ce avantajează interesele traficanţilor de copii. Modificările propuse vor avea drept finalitate nu eliminarea unor confuzii invocate sumar de un deputat în Parlament, ci dimpotrivă, o ameliorare a situaţiei celor vinovaţi de fapte care trebuie incriminate şi sancţionate cu o duritate deosebită, traficul de copii fiind una din crimele deosebit de grave şi chiar excepţional de grave.

Faptul că textele sînt (ori par) a fi asemănătoare, nu înseamnă că ele ar fi identice sau ar lipsi deosebiri dintre calificarea infracţiunii de trafic de copii, potrivit celor două alineate. Latura obiectivă a alin.(1) constă în "Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul: a) exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică; b)-g)... (alte scopuri)" etc. Lit.b), d), e), f) alin.(2) al art.206 prevăd agravantele ce constau în realizarea scopurilor indicate la lit.a), c), d), f) alin.(1).

Astfel, pentru calificarea unei infracţiunii de trafic de copii potrivit art.206 alin.(1), se demonstrează una din acţiunile traficantului prevăzute de acest alineat, adică, recrutarea sau transportarea ... etc., săvîrşite, de exemplu, cu scopul exploatării sexuale a copilului (art.206 alin.(1) lit.a) CP), ceea ce nu presupune că traficantul a reuşit să săvîrşească şi exploatarea copilului în scopul pentru care l-a traficat. Simplele acţiuni de recrutare, transportare etc., adică acţiunile pregătitoare ale traficantului pentru etapa exploatării copilului, însă fără consumarea acţiunilor de exploatare a lui, sînt actualmente considerate de legea penală suficient de grave pentru a aplica infractorului pedeapsa privativă de libertate de la 10 la 15 ani. Alin.(2), prin repetarea parţială a textului alin.(1), stabileşte că dacă, săvîrşind acţiunile prevăzute de alin.(1), traficantul de asemenea săvîrşeşte şi acţiunile de abuz/exploatare sexuală a copilului (lit.b), precum şi alte acţiuni de exploatare (lit.d)-f), atunci legea penală consideră această infracţiune mai gravă decît atunci cînd sînt săvîrşite doar acţiunile pregătitoare pentru exploatare (alin.(1) şi, avînd în vedere suferinţele mai mari la care sînt supuşi copiii victime ale acestor infracţiuni, stabileşte o pedeapsă mai gravă, cu închisoarea de la 15-20 de ani.

Dacă se va accepta excluderea lit.b), d), e) şi f) alin.(2) ale art.206, răspunderea traficanţilor care au supus copii exploatărilor nu se va mai deosebi de acţiunile traficanţilor care au întreprins doar acţiuni pregătitoare pentru exploatare, dar nu au exploatat copii propriu-zis, iar pedeapsa care se va aplica tuturor va fi doar cea prevăzută de alin.(1), adică pedeapsa cu închisoarea de la 10-15 ani. În consecinţă, prin adoptarea unor asemenea măsuri legislative, statul va promova politica de sancţionare mai uşoară a traficanţilor care au admis abuzuri dintre cele mai grave împotriva copiilor victime ale infracţiunii de trafic.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă stabileşte "modificarea şi completarea articolelor 205, 206, 208 ale Codului penal conform rigorilor Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă".


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Implementarea acestui proiect nu va atrage cheltuieli financiare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Operarea modificărilor în art.206, după cum sînt propuse de proiectul supus expertizei, ar putea avantaja interesele traficanţilor de copii, care realizează nu doar acţiunile pregătitoare (alin.(1) art.206 Cod penal) pentru exploatarea copiilor în procesul de trafic, dar şi exploatează propriu-zis respectivele victime (lit. lit. b), d)-f) alin.(2) art.206 Cod penal). Pentru detalii, a se vedea secţiunea 5.3. a prezentului raport de expertiză.

Pentru motivele descrise, considerăm imperios necesară verificarea minuţioasă de către legiuitor a conţinutului şi finalităţilor prezentei iniţiative legislative, precum şi a intenţiilor concrete ale autorilor proiect, înainte de a purcede la dezbaterea acestuia în şedinţa plenară şi preventiv comasării lui cu proiectul nr.18 votat în prima lectură la 22.02.2007.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Promovarea prezentului proiect, în partea care se referă la modificarea art.206, poate prejudicia interesele copii-victime ale traficului, exploatarea cărora nu va mai fi un semn calificativ pentru agravarea răspunderii penale a infractorilor. Pentru detalii, a se vedea secţiunea 5.3. a prezentului raport de expertiză.

De asemenea, promovarea proiectului în partea ce ţine de modificarea şi completarea art.205, poate prejudicia interesele copiilor orfani de a fi adoptaţi în mod legal, prin procedura de angajare de către potenţialii înfietori a unor reprezentanţi legali pentru intermedierea şi facilitarea adopţiei. Pentru anumite detalii, a se vedea secţiunea 5.2. a prezentului raport de expertiză.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul de lege supus expertizei este afectat de riscuri de coruptibilitate, din următoarele considerente:

* Indicarea în nota informativă a necesităţii comasării unui proiect înregistrat separat cu un proiect votat deja în prima lectură.
* Promovarea intereselor de grup ale traficanţilor de copii, prin excluderea răspunderii mai grave a acestora pentru forme de exploatare a victimelor în procesul de trafic, precum şi prejudicierea intereselor victimelor respectivei infracţiuni.
* Lipsa fundamentării adecvate şi suficiente a proiectului, situaţie ce prejudiciază / promovează interesele menţionate mai sus.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei