Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

17 August 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, Legea pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2809 din 01 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, Legea pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul "urmăreşte drept scop ajustarea legislaţiei în vigoare la normele privind modul de transmitere către Centrul de Informaţii Juridice de pe lîngă Ministerul Justiţiei a actelor juridice adoptate de către organele emitente. Astfel, prin intermediul acestuia se instituie obligaţia remiterii către Centrul nominalizat a actelor oficiale, întru publicarea acestora pe web site-ul respectivului. Această obligaţie se instituie şi în raporturile vizînd publicarea rectificărilor pe web site-ul Centrului de Informaţii Juridice. Un alt aspect al modificărilor operate se referă la obligaţia instituită către autorităţile şi instituţiile emitente de a expedia actele juridice adoptate, emise sau aprobate, concomitent cu transmiterea acestora pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, şi Centrului de Informaţii Juridice, pentru înregistrarea în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova"Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă argumentează promovarea proiectului în felul următor: "În contextul reformelor politice, sociale şi economice pe care le parcurge Republica Moldova, una din priorităţile actuale este edificarea unei societăţi informaţionale, prin intermediul căreia se va realiza principiul accesului liber la informaţia juridică, precum şi îmbunătăţirea prestării serviciilor în domeniul respectiv. Întru realizarea acestor obiective, precum şi în scopul executării pct.5 al Hotărîrii Guvernului nr.1381 din 7 decembrie 2006 "Cu privire la Registrul de stat al actelor Juridice al Republicii Moldova", Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative".

De asemenea, nota informativă face un rezumat al principalelor schimbări care vor surveni în rezultatul promovării proiectului, deşi nu menţionează expres toate actele legislative supuse modificării şi completării, cu excepţia Legii nr.92-XV din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării şi republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative şi a rectificărilor operate în ele.

Considerăm că argumentarea cuprinsă în nota informativă ce însoţeşte proiectului supus expertizei este suficientă şi valabilă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Textul proiectului şi a notei informative nu fac referinţe la compatibilitatea prevederilor proiectului cu legislaţia comunitară.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Din nota informativă nu este clar dacă Sistemul de circulaţie a documentelor electronice şi Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova au fost deja implementate. Dacă acestea au fost realizate şi au devenit funcţionale, atunci implementarea prevederilor proiectului probabil nu va necesita alte cheltuieli. În caz contrar, condiţia respectivă ar trebui să fie prevăzută în nota informativă, precum şi evaluarea cheltuielilor financiare de implementare a respectivelor sistem şi registru, de care va depinde în continuare punerea în aplicare a prevederilor proiectului supus expertizei.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine reglementări de ordin general al activităţii autorităţilor publice emitente de acte juridice supuse publicării în Monitorul Oficial. În acest sens, proiectul prevede în Art. II de modificare şi completare a Legii nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei următoarele: "Autorităţile administraţiei publice emitente de acte normative supuse publicării remit Agenţiei "Moldpres" actele respective, inclusiv textele electronice ale acestora, autentificate prin semnătura digitală, care se transmit şi Centrului de Informaţii Juridice pe lîngă Ministerul Justiţiei pentru publicarea în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova".
Concluzii

În concluzie menţionăm că proiectul supus expertizei nu a depistat elemente de coruptibilitate, cu rezervele menţionate în secţiunea 7 a raportului "Fundamentarea economico-financiară". În cazul confirmării preocupărilor menţionate în secţiunea 7 referitoare la funcţionalitatea Sistemului de circulaţie a documentelor electronice şi Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, considerăm necesară suplimentarea proiectului cu un articol referitor la Dispoziţii finale şi tranzitorii, care ar specifica termenul real de punere în aplicare a prevederilor proiectului, precum şi procedura de tranziţie de la sistemul existent de transmitere a actelor juridice spre publicare / evidenţă a lor, la noul sistem promovat prin intermediul proiectului suspus expertizei.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei