Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 4 al Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei

(înregistrat în Parlament cu numărul 2496 din 02 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea art. 4 al Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul vine să înlăture inechităţile care există între utilizatorii de telefonie mobilă care, indiferent de suma abonamentului, sînt obligaţi să contribuie la Fondul republican de susţinere socială a populaţiei în volum egal (2 dolari SUA din suma fiecărui abonament). În acest sens, proiectul instituie o cotă procentuală, care se impune nu utilizatorilor, ci prestatorilor de servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5% din venitul din vînzări aferente acestor servicii. În redacţia actuală a Legii nr.827-XIV din 18.02.2000, această obligaţie de contribuire la Fondul republican are aplicabilitate doar pentru serviciile de telefonie mobilă în reţeaua GSM. Proiectul, însă, înlătură această specificare, lărgind aplicabilitatea legii respective "asupra tuturor operatorilor de telefonie mobilă, indiferent de tehnologia (standardul utilizat), astfel evitînd crearea unor condiţii de activitate inegale pe piaţa intre operatori" (citat din textul Notei informative).

Nota informativă mai stabileşte un alt scop al promovării proiectului: "stabilirea transferării plăţilor iniţial la bugetul de stat şi ulterior Ministerul Finanţelor să vireze aceste sume la fondurile respective, s-a efectuat pentru a putea fi dusă o evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat a veniturilor încasate şi, respectiv, pentru a putea fi reflectate în fişele personale ale contribuabililor".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Notă informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă, coerentă şi valabilă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin nici în textul proiectului, nici în nota informativă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Deşi efectul scontat al promovării proiectului este de a mări încasările la Fondul republican, nota informativă nu face o estimare economică în acest sens.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege promovează interesul păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei care beneficiază de ajutor material din contul Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (a se vedea art.1 al Legii şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei). Totuşi, în lipsa unei fundamentări economico-financiare este dificil de afirmat acest lucru cu certitudine. Dacă proiectul, prin modificările şi completările propuse urmăreşte mărirea sumelor transferate pe conturile Fondului republican în interesele păturilor social vulnerabile, promovarea acestor interese respectă interesul public.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Promovarea proiectului ar putea prejudicia interesele prestatorilor de servicii de telefonie mobilă, deoarece prevede perceperea acestei contribuţii nu direct de la utilizatori, ci de la prestatorul de servicii (a se vedea secţiunea 3 de mai sus a prezentului raport de expertiză). Totuşi, în lipsa unei fundamentări economico-financiare este dificil de afirmat acest lucru cu certitudine.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Actualmente, plăţile acumulate de la prestatorii de servicii de telefonie mobilă (lit.b) art.4 al Legii nr.827-XIV) şi cele încasate de Ministerul Dezvoltării Informaţionale la perfectarea şi eliberarea certificatului de eliberare al automobilului (lit.c) art.4 al Legii nr.827-XIV) pentru Fondul republican se transferă direct de către subiecţii respectivi pe contul Fondului republican. Proiectul instituie o nouă procedură de transferare a acestor fonduri la bugetul de stat, de la care Ministerul Finanţelor urmează să le transfere pe conturile Fondului republican. Motivaţia acestei modificări este exprimată în Nota informativă, care prevede în acest sens următoarele: "Analizând aspectele achitării acestor plăţi se constată că acestea dispun de unele elemente asemănătoare obligaţiilor fiscale, însă ele nu sunt administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Conform prevederilor art. 8 al Legii cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996, veniturile bugetare se constituie din impozite, taxe, alte încasări care sînt specificate de legislaţie, iar prin art. 13 al acestei legi este stabilit că controlul financiar şi administrativ asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare se exercită de către Serviciul fiscal de stat şi organele de control financiar ale Ministerului Finanţelor.

Ca urmare, se consideră oportun de a completa Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei care să prevadă unele aspecte de administrare fiscală a acestor plăţi".
Concluzii

În concluzie, prezentul raport de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei