Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Legea cu privire la tariful vamal

(înregistrat în Parlament cu numărul 2473 din 02 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Legea cu privire la tariful vamal .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Nota informativă care însoţeşte proiectul nu prevede expres scopul promovării lui. Totuşi, potrivit fundamentării proiectului rezultă că UE recomandă limitarea numărului de controale fizice. În acest context, proiectul propune stabilirea unor procente identice ale taxei vamale la poziţiile tarifare de risc sporit.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Notă informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă, coerentă şi valabilă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Nota informativă se referă la recomandările UE la modul general, fără a specifica vreo directivă UE anume (a se vedea comentariul de la secţiunea 3 de mai sus a prezentului raport de expertiză).


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă stabileşte: "Întru depistarea impactului amendamentelor propuse în proiectul dat au fost efectuate calcule estimative privind eventualele pierderi sau venituri la bugetul statului. În baza importurilor înregistrate în regim MFN, s-a constatat că, odată cu aprobarea modificărilor propuse, se preconizează o creştere la bugetul statului aproximativ cu 4,8 mln. USD.

Totodată, au fost examinate şi modificate cotele procentuale ale taxei vamale la poziţiile menţionate. Media creşterii procentului taxei vamale constituie 4.2, ceea ce va asigura la bugetul de stat încasările suplimentare."

În lipsa indicării metodei de calcul a sumei respective, este greu de făcut o apreciere a realităţii acestor estimări. Totuşi, în cazul în care estimările sînt realiste, o asemenea fundamentare întruneşte rigorile interesului public.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Nu reglementează în esenţă noi atribuţii ale Serviciului Vamal, ci modifică doar tariful aplicabil la mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova.
Concluzii

În concluzie, prezentul raport de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei