Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

06 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Codului contraventional

(înregistrat în Parlament cu numărul 1593 din 24 Mai 1999)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Codului contraventional.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. propus este cea de "Cod" - act legislativ complex, menit să cuprindă în sistem unitar cele mai importante norme ale unei instituţii (subramură) a dreptului administrativ -contravenţiile şi sancţionarea lor.
Datorită faptului că întruneşte elementele de mai sus şi pentru că include mai multe norme ce reglementează atribuţii şi proceduri ce sînt reglementate prin legi organice, Codul contravenţional are statut corespunzător - lege organică. Acest lucru corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6, 9, 27 şi 53 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.


3. Scopul promovării proiectului Scopul elaborării şi promovării proiectului constă în actualizarea generală a reglementărilor legislaţiei contravenţionale, precum şi în reglementarea detaliată a aspectelor privind procedura contravenţională.
Aplicarea corectă şi plenară a reglementărilor incluse, după o revizuire prealabilă esenţială a acestora, poate contribui la atingerea scopurilor stabilite în textul proiectului: - apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, a proprietăţii, ordinii publice, altor valori ocrotite de lege; - soluţionarea cauzelor contravenţionale; - prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă la proiectul aprobat iniţial în prima lectură nu a fost plasată pe site-ul Parlamentului şi nici în prezent nu este accesibilă (prin mecanism pasiv). Argumentarea detaliată a noii redacţii a textului nu este făcută publică.
Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă pe deplin principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea nu este dată publicităţii şi accesibilă subiecţilor interesaţi.
Elaborarea şi promovarea proiectului noului Cod contravenţional a fost stabilită anterior prin hotărîri ale Guvernului şi Parlamentului, prin urmare, elaborarea documentului este planificată. Promovarea documentului este importantă pentru a finaliza una din etapele reformei de drept în Republica Moldova (Codul contravenţional este ultimul din pachetul noilor coduri şi aprobarea sa deja a întîrziat o perioadă îndelungată).


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Aplicabilitatea legislaţiei internaţionale este admisă în legătură cu aplicarea directă a normelor Constituţiei Republicii Moldova, precum şi datorită referinţelor generale la conformitatea cu legislaţia internaţională în:
- art.4 alin.(3), cu privire la răspunderea contravenţională a reprezentanţilor diplomaţiei statelor străine sau alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale;
- art.6, cu privire la reglementarea principiului egalităţii în faţa legii;
- art.145, cu referinţă la contravenţiile corelate regimului şi modului de utilizare a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Protocolul de la Montreal (1987) privind substanţele care distrug stratul de ozon;
- art.355 alin.(3), în ceea ce priveşte procedura contravenţională, se menţionează că "Procesul contravenţional se desfăşoară pe principii generale şi în temeiul normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.";
- art.332, referitor la folosirea ilegală a semnelor aflate sub protecţia tratatelor internaţionale, deşi articolul tratează în mod particular emblema Crucii Roşii şi a denumirii "Crucea Roşie".
Dispoziţiile incluse în Cod sînt corelate la general şi nu contravin în mod direct principalelor acte internaţionale în sfera prevenirii şi combaterii corupţiei:
- Convenţia penală cu privire la corupţie (1999);
- Convenţia civilă privind corupţia (1999);
- Convenţia ONU împotriva corupţiei;
- Convenţia CE privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (1990).
Poate fi remarcată distinct includerea prevederilor pentru sancţionarea încălcărilor legislaţiei privind accesul la informaţie, achiziţiile publice, campaniile electorale, care, în mare parte, sînt corespunzătoare recomandărilor în materie ale organismelor internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică a proiectului nu este prezentată şi nici elaborată. La general, implementarea proiectului nu presupune crearea unor noi autorităţi publice sau constituirea de organe şi instanţe speciale, ceea ce ar fi generat cheltuieli bugetare considerabile.
În acelaşi timp, o serie de novaţii, legate de cheltuielile aferente procedurii contravenţionale (prezentarea şi administrarea probelor, citarea, unele măsuri de constrîngere şi asigurare) vor atrage cheltuieli care, la moment, nu au estimare şi nici acoperire bugetară adecvată. În lipsa resurselor necesare, aplicarea prevederilor corespunzătoare va fi tărăgănată şi nu va avea impact deplin, scopul implementării actului fiind, astfel, parţial compromis.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul propune comasarea într-un singur act legislativ şi a contravenţiilor din domeniul fiscal şi cel vamal, ceea ce constituie o măsură importantă pentru sistematizarea legislaţiei şi a procedurilor administrative contravenţionale.
Prin omiterea autorităţilor şi instituţiilor publice din categoria subiecţilor răspunderii contravenţionale (art.18) se poate crea o situaţie de inegalitate între subiecţii publici şi privaţi ai relaţiilor de drept, entităţile din sectorul public fiind avantajate, dar şi stimulate, indirect, în comiterea unor abuzuri.
Numărul de organe constatatoare rămîne considerabil, anumite interese departamentale fiind menţinute (în special cele ale MAI, CNAS, CNAM etc.).


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Actul legislativ examinat are caracter general, nu pot fi constatate a priori careva prejudicii aduse unor subiecţi anume.
Este de notat că, în noua sa redacţie, Codul nu mai prevede în calitate de contravenţii "Protecţionismul" şi "Nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului", deşi legea vizată mai este încă în vigoare. Codul nu reglementează într-o măsură specială aspectele referitoare la prevenirea şi combaterea corupţiei şi abordează doar tangenţial problemele de transparenţă, acces la informaţia publică şi problema achiziţiilor publice.
Totodată, instituţia răspunderii persoanelor juridice nu este reglementată suficient şi clar, există o serie de aspecte neelucidate care pot cauza prejudicii (sub formă de sancţiuni duble) persoanelor fizice şi juridice.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La compararea reglementărilor incluse în textul Codului (partea dispozitivă a contravenţiilor) cu prevederile din legislaţia naţională care reglementează relaţiile sociale şi situaţiile ce pot fi considerate încălcări a acestor reguli, - constatăm mai multe necorespunderi, manifestate prin omisiunea preluării unor texte depline în cuprinsul Codului contravenţional şi prin stabilirea conţinutului unor contravenţii în lipsa reglementării adecvate în lege organică din respectivul domeniu al relaţiilor sociale.
Proiectul abundă de norme de trimitere la diverse legi, norme, reguli, standarde, normative, instrucţiuni etc. care nu sînt specificate, dar pentru nerespectarea cărora intervine răspunderea contravenţională. Este foarte greu de determinat care sînt acestea.
O altă problemă frecventă sînt referinţele multiple la "modul stabilit", "termenul stabilit", "autorizat conform legislaţiei" ş.a., fără a fi indicat unde sînt prevăzute aceste proceduri. Consecinţe ale acestor nespecificări este ambiguitatea elementelor contravenţiilor, afectate de asemenea carenţe, şi nerespectarea prevederilor Legii nr.780-XV cu privire la actele legislative din 27.12.2001:
- art.3 alin.(2) "Actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei";
- art.4 alin.(3) "La elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului legislativ se respectă principiile: a) oportunităţii, coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglementările concurente; b) consecutivităţii, stabilităţii şi predictabilităţii normelor juridice; c) transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.".
Concretizări de rigoare lipsesc şi sînt necesare în următoarele articole ale proiectului: art.50 alin.(1); art.55 alin.(1); art.72 alin.(1); art.75; art.76 alin.(2); art.80 alin.(1) - (3); art.82; art.92 alin.(1) şi (2); art.93 alin.(2); art.97; art.108 alin.(1) şi (8); art.109-110; art.112; art.113 alin.(1)-(4); art.115; art.117; art.118 alin.(1), (3), (4), (6) şi (7); art.120; art.124-125; art.127 alin.(2); art.135; art.136 alin.(1); art.137-138; art.140 alin.(1); art.141; art.144; art.145 alin.(5); art.147-150; art.151 alin.(1), (2), (5), (7)-(9); art.152 alin.(1) şi (2); art.153-156; art.160; art.164; art.165 alin.(1) şi (2); art.170; art.171; art.174-176; art.179; art.180 alin.(1), (2) şi (4); art.181, art.182 alin.(1); art.183-187; art.188 alin.(3) şi (4); art.189 alin.(1) şi (3); art.190 alin.(2); art.191; art.192 alin.(1)-(4); art.193; art.195; art.198 alin.(1) şi (2); art.199-201; art.202 alin.(1); art.203 alin.(2); art.205-206; art.207 alin.(2); art.208 alin.(1) şi (2); art.209 alin.(1) şi (4); art.212 alin.(1)-(4); art.214 alin.(1) şi (2); art.216; art.217 alin.(3) şi (4); art.218 alin.(1); art.220; art.222 alin.(1) şi (2); art.223 alin.(1)-(3); art. 224 - 354 (precizările sunt făcute în anexă).


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În cuprinsul proiectului se atestă numeroase formulări ambigui şi texte necorespunzătoare regulilor redactării lingvistice şi ortografice. Ponderea acestor elemente necesită abordare specială şi examinare suplimentară, situaţie care ar impune examinarea proiectului şi în lectură finală (conform art.70/1 din Regulamentul Parlamentului), după redactarea corespunzătoare.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Reglementările din proiectul Codului nu presupun crearea sau modificarea esenţială a activităţii unor autorităţi publice, motiv pentru care aspectul reglementării activităţii acestor autorităţi nu se prezintă relevant.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.1

Art.1 alin.(1) Prezentul cod este unica lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului contravenţional, determină faptele ce constituie contravenţie şi prevede procedura şi sancţiunile contravenţionale.

Deşi există diverse opinii şi tendinţe noi în domeniu, apreciem totuşi că reglementarea contravenţiilor şi procedurilor aplicabile acestora nu semnifică consacrarea unei ramuri distincte de drept – „dreptul contravenţional”. Acest domeniu rămîne a fi o instituţie (sub-ramură) a dreptului administrativ, în accepţiunea sa modernă şi extinsă.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Alte riscuri
Reglementarea poate provoca confuzie în clasificarea dreptului pe ramuri, presupune separarea unei instituţii a dreptului administrativ.

A se substitui textul vizat prin textul „în materie contravenţională”.

2

Art.1

Art.1 alin.(2): În cazurile expres prevăzute în prezentul cod, dispoziţia articolului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un alt act normativ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În asemenea caz, exigenţele aplicabile normei legii contravenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sînt aplicabile şi actului normativ respectiv.

Textul utilizează noţiunile „act normativ”, „exigenţă” şi „exigenţa de previzibilitate” fără a le defini clar şi distinct. Trimiterea doar la „act normativ” poate fi interpretată în sensul că nu se referă la actele legislative. Reglementarea a priori a „previzibilităţii” determină organele care elaborează reglementări normative să se limiteze la simpla publicare, fără a aplica mecanisme de propagare şi cunoaştere a actului de către subiecţii vizaţi, omiterea măsurilor de instruire în domeniu.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se completa textul (aici şi în continuare) cu trimiteri exprese la „acte legislative şi alte acte normative”, în sensul conferit de legile ce reglementează respectivele instituţii.
A se defini clar sau a se exclude noţiunea „exigenţe”.

3

Art.1

Art.1 alin.(3): Dacă în procesul aplicării prevederilor prezentului cod sau ale unui alt act normativ se constată că prevederile ultimului contravin principiilor stabilite în prezentul cod, se aplică prevederile prezentului cod.

Deşi concentrarea reglementărilor este o soluţie utilă, pentru soluţionarea concurenţa normelorului de norme se propun soluţii necorespunzătoare – se instituie o corelare externă cu „principii”, nu cu norme concrete ale Codului. Se instituie norme contradictorii principiilor generale ale dreptului, privind ierarhia actelor legislative şi normative - aplicarea normelor actului posterior (art.6 alin.(7) din Legea 780/2001).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

A se stabili soluţii adecvate pentru cazuri de contradicţii, ceea ce va obliga la corelarea prealabilă cu prevederile CCA a tuturor actelor legislative şi normative care stabilesc delicte contravenţionale.

4

Art.4

Art.4 alin.(2): Contravenţia săvîrşită în afara teritoriului ţării de un cetăţean al Republicii Moldova sau de un apatrid care domiciliază pe teritoriul ei se sancţionează în conformitate cu prezentul cod dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost săvîrşită, iar persoana nu a fost trasă la răspundere în acea ţară.

Din redactarea textului nu sînt elucidate aspectele referitoare la: - categoria faptei: contravenţie sau infracţiune; - legea ţării străine: penală, contravenţională (administrativă), civilă, disciplinară; - răspunderea omisă în acea ţară: penale, contravenţionale, civile, disciplinare.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

A se stabili că sancţionarea pentru contravenţie se admite dacă a fost săvîrşită o faptă penală sau contravenţională similară, reglementată de legea penală sau contravenţională a ţării străine şi dacă persoana nu a fost trasă la nici un fel de răspundere în ţara respectivă.

5

Art.4

Art.4 alin.(3): Nu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomaţiei statelor străine sau alte persoane care...

Noţiunea anterior consacrată în legislaţia RM (art.11 alin.(4) Cod penal) este reprezentanţi diplomatici,. Noţiunea reprezentanţii diplomaţiei permite interpretare mai largă, cu referinţă şi la persoane netitulare ale serviciilor diplomatice oficiale (consuli onorifici, diplomaţie populară etc.).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se substitui cuvîntul „diplomaţiei” prin cuvîntul „diplomatici”.

6

Art.7

Art.7. Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa...

Vinovăţia reprezintă atitudinea psihică a subiectului faţă de fapta săvârşită şi faţă de rezultatul acesteia, expresia atitudinii psihice conştient negative faţă de valorile ocrotite de lege. Pentru persoana juridică această situaţie este greu de perceput şi analizat.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se reevalua situaţia răspunderii persoanei juridice şi păstrarea condiţiei obligatorii a vinovăţiei doar la contravenţiile comise de persoanele fizice.

7

Art.8

Art.8 alin.(2): Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

Obiecţiile referitoare la vinovăţia persoanei juridice sînt valabile şi pentru acest articol, intenţia şi imprudenţa fiind componente ale vinovăţiei şi presupunînd atitudine psihică, - însuşire pe care persoana juridică nu o posedă.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se stabili expres şi distinct în art.8 răspunderea contravenţională pentru persoana juridică.

8

Art.9

Art.9: Este contravenţie fapta – acţiune sau inacţiune – ilicită, de un grad prejudiciabil mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Vinovăţia reprezintă atitudinea psihică a subiectului faţă de fapta săvârşită şi faţă de rezultatul acesteia, expresia atitudinii psihice conştient negative faţă de valorile ocrotite de lege. Pentru persoana juridică această situaţie este greu de perceput şi analizat. Intenţia şi imprudenţa s]nt componente ale vinovăţiei şi presupunînd atitudine psihică, - însuşire pe care persoana juridică nu o posedă.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se reevalua situaţia răspunderii persoanei juridice, păstrarea condiţiei obligatorii a vinovăţiei doar la contravenţiile comise de persoanele fizice.

9

Art.11

Art.11 alin.(1): Se consideră contravenţie continuă fapta care se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activităţii contravenţionale. În cazul contravenţiei continue nu există pluralitate de contravenţii.

Noţiunea „pluralitate de contravenţii” este utilizată fără definire clară în cuprinsul Codului.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se examina problema definirii pluralităţii de contravenţii prin concurs de contravenţii (eventual, conform modelului utilizat în Codul penal, art.33).

10

Art.16

Art.16: Tentativa de contravenţie constă în acţiunea sau inacţiunea intenţionată, îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei contravenţii, care, din cauze independente de voinţa făptuitorului, acestea nu şi-au produs efectul.

Conform art.21 lit. b), tentativa nu se pedepseşte şi păstrarea ei în reglementare aparte nu este pe deplin argumentată.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

A se reevalua necesitatea păstrării în articol aparte a definirii tentativei.

11

Art.17

Art.17 alin.(2): În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia normei speciale din prezentul cod...

Codul nu defineşte noţiunea „minor”.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se defini noţiunea „minor” - persoană în vîrstă de pînă la 18 ani.

12

Art.17

Art.17 alin.(6): Persoana cu funcţie de răspundere este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:

Este necesară completarea cu un alineat suplimentar, referitor la prevederea expresă în cuprinsul articolului respectiv din Cod a sancţiunii distincte pentru persoana cu funcţie de răspundere.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se completa textul art.17 cu „prevederea expresă în conţinutul contravenţiei a sancţiunii distincte pentru persoana cu funcţie de răspundere”.

13

Art.18

Art.18 alin.(1): Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana juridică, cu excepţia autorităţilor şi a instituţiilor publice, în cazurile prevăzute de prezentul cod...

Excepţia nu este pe deplin argumentată. Existenţa sancţiunilor pentru persoanele cu funcţie de răspundere poate să nu fie suficientă, vinovăţia şi alte condiţii pe care trebuie să le întrunească fapta funcţionarului pot să nu fie cumulate. Prin promovarea excepţiei se creează o situaţie de inegalitate între subiecţii publici şi privaţi ai relaţiilor de drept, entităţile din sectorul public fiind avantajate neargumentat.

Coruptibilitate
Promovarea intereselor contrar interesului public
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

A se include răspundere şi sancţionare a autorităţilor publice, în special pentru cazurile de neîndeplinire sau de îndeplinire necorespunzătoare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri.

14

Art.18

Art.18 alin.(2): Persoana juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător poartă răspundere contravenţională în cazul în care norma materială din partea specială a prezentului cod prevede implicit sancţionarea ei.

Cuvîntul „implicit” este utilizat impropriu, probabil se intenţiona a stabili existenţa „expresă” a sancţiunii.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A substitui cuvîntul „implicit” prin cuvîntul „expres”.

15

Art.18

Art.18 alin.(4): Răspunderea contravenţională a persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru contravenţia săvîrşită.

Norma respectivă legiferează sancţionarea dublă pentru aceeaşi faptă. Apare contradicţie cu art.9 alin.(2) din Cod.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

A se reexamina dispoziţiile referitoare la sancţionarea persoanei juridice şi a persoanei fizice, a se exclude sancţionarea ambilor subiecţi (care pot fi unul şi acelaşi) pentru aceeaşi contravenţie.

16

Art.21

Art.21 lit.c): Înlăturarea răspunderii contravenţionale ...în cazul:c) împăcării cu victima.

Conform art. 366 din Cod, victima poate fi şi persoana juridică căreia, prin contravenţie, i s-a adus un prejudiciu. Respectiv, victimă poate fi şi o autoritate, instituţie publică, însă aceste entităţi nu sînt abilitate cu drept de clemenţă din partea statului. Funcţionarii care reprezintă entităţile publice respective pot fi tentaţi să ajungă la înţelegere oneroasă cu făptuitorul, propunînd şi aprobînd de sine stătător împăcarea.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se reexamina dispoziţiile care permit împăcarea cu victima – persoană juridică de drept public.

17

Art.23

Art.23. Legitima apărare Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte o faptă pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, altuia sau împotriva unui interes public.

Nu se prevede legitima apărare pentru protejarea domiciliului sau a reşedinţei. Codul penal, art.36 alin.(3), prevede că este în legitimă apărare şi persoana care săvîrşeşte fapta pentru a împiedica pătrunderea ... într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se include în art.23 şi prevederi referitoare la apărarea împotriva pătrunderii violente în încăpere.

18

Art.26

Art.26 Infirmitatea Este în stare de infirmitate persoana care se află în raport de inferioritate cu ceilalţi din cauza unui defect fizic, congenital sau dobîndit, care îi reduce posibilitatea de acţiune.

Din text nu rezultă clar că inferioritatea trebuie să fie vădită, ceea ce ar pune a priori persoana în situaţie vădit inferioară celorlalţi (spre exemplu, surzenia nu poate exonera de răspundere pentru scoaterea buletinului de vot din încăperea pentru votare). Nu rezultă clar legătura dintre infirmitate şi contravenţie.

Coruptibilitate
Promovarea intereselor contrar interesului public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se reevalua dispoziţia art.26, în scopul stabilirii legăturii directe dintre infirmitate şi fapta calificată drept contravenţie.

19

Art.30

Art.30 alin.(4): În cazul contravenţiei continuate, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni

Art.11 defineşte contravenţia continuă, nu continuată...

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se substitui cuvîntul „continuate” prin cuvîntul „continue”.

20

Art.31

Art.31 alin.(2): Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi nici asupra drepturilor persoanei vătămate.

În tot cuprinsul Codului se utilizează noţiunea „victimă” şi doar în art.31 „persoană vătămată”.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

A se substitui în art.31 cuvintele „persoanei vătămate” cu cuvîntul „victimei”.

21

Art.33

Art.33 alin.(4): Minorii pot fi sancţionaţi doar cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.

Excepţia nu este argumentată, asupra minorilor pot fi aplicate şi astfel de sancţiuni ca avertismentul sau amenda (minorii de la 14 ani pot lucra şi primi remunerare). Interdicţia desfăşurării unei activităţii este o sancţiune mai gravă.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se reexamina raţionamentele limitării incluse în art.33 alin.(4).

22

Art.35

Art.35 alin.(3): În cazul contravenţiilor fiscale, amenda poate fi stabilită şi în funcţie de valoarea în bani a impozitului sau a taxei fiscale neplătite sau de valoarea în bani a operaţiunii ilegale. În astfel de situaţii, amenda nu poate depăşi valoarea triplă a impozitului, a taxei sau a valorii operaţiunii ilegale.

Stabilirea unor sancţiuni mai mari de 3 ori decît maximul prevăzut de sancţiunea contravenţiei nu este argumentată. Norma respectivă poate fi utilizată abuziv, disproporţionat şi discreţionar. Perceperea valorii impozitului sau a taxei neplătite şi a penalităţii stabilite pentru neplata lor, cumulată cu sancţiunea contravenţională de la articolul respectiv este suficientă pentru înlăturarea consecinţelor încălcării şi sporirea conştiinciozităţii contravenientului.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

A se reexamina prevederile art.35 alin.(3).

23

Art.36

Art.36 alin.(1): Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a desfăşura o activitate, inclusiv prin privarea acesteia de dreptul special.

Din conţinutul textului respectiv nu rezultă în mod direct că după executarea pedepsei dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau dreptul special se restabileşte pentru perioada pe care a fost acordat, iar contravenientul poate fi obligat să-l dobîndeacă din nou.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

A se reevalua situaţia menţinerii drepturilor corespunzătoare după executarea sancţiunii, pentru a nu genera cheltuieli şi prejudicii suplimentare pentru persoana care a ispăşit pedeapsa.

24

Art.39

Art.39 alin.(2): Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la un anumit ...

Dispoziţia respectivă acordă competenţe discreţionare extinse, fără stabilirea unor criterii exprese de aplicare.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se preciza criteriile de aplicare limitată a sancţiunii privării de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.

25

Art.40

Art.40 alin.(3): Difuzarea hotărîrii de sancţionare se face prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau în unul sau mai multe ziare şi/sau prin unul sau mai multe servicii de comunicaţii audiovizuale, după cum hotărăşte instanţa de judecată.

Prevederile incluse permit instanţei de judecată discreţie largă în stabilirea instituţiilor mass-media scrise sau electronice ce vor publica hotărîrea de sancţionare. În astfel de situaţii pot fi promovate abuziv anumite interese personale, private (publicarea anunţului în mass-media unde a fost publicitate sau în mass-media aparţinînd concurentului).

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia de interes public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se reexamina şi concretiza obligaţia difuzării hotărîrii în mass-media publică, cu preţ rezonabil, posibilitatea asigurării unei legături directe sau indirecte dintre contravenţia săvîrşită şi modul de difuzare.

26

Art.41

Art.41 alin.(2): Expulzarea se aplică de instanţa de judecată pentru contravenţii intenţionate.

Numărul de contravenţii intenţionate (cu intenţie) este considerabil şi prejudiciul adus intereselor cetăţeanului străin prin expulzare pot fi mult mai mari decît pericolul sau paguba adusă prin contravenţie. Nu se stabileşte că expulzarea se aplică doar în cazurile expres prevăzute de sancţiunea contravenţiilor corespunzătoare. Pentru a evita aplicarea respectivei măsuri de siguranţă, persoana culpabilă întotdeauna va tinde să ajungă la înţelegere cu agentul constatator.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili expres că expulzarea este aplicabilă doar în cazul cînd sancţiunea articolului respectiv o prevede expres.

27

Art.43

Art.43 alin.(2): Se pot considera atenuante şi alte circumstanţe decît cele prevăzute la alin.(1).

Nu sînt stabilite criterii de apreciere şi stabilire a altor circumstanţe atenuante. Agentul constatator şi instanţa de judecată capătă putere discreţionară excesivă şi o pot utiliza în interes privat.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

A se reexamina art.43 şi a se include criterii ce permit considerarea altor circumstanţe drept atenuante.

28

Art.44

Art.44 alin.(1) lit. d) şi g): d) săvîrşirea contravenţiei de către un grup de persoane; g) săvîrşirea contravenţiei faţă de un minor, o femeie, o persoană în etate sau o persoană care se află în imposibilitatea de a se apăra.

Nu se defineşte noţiunea „grup de persoane” (2 -3 şi mai mult?). Se poate produce confuzie cu participaţia penală. Noţiunea „faţă de” poate fi interpretată ca „în prezenţa”, situaţie ce va provoca confuzie la aplicare.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se reexamina art.44, referitor la formularea circumstanţelor agravante.
Substituirea cuvintelor „faţă de” cu cuvîntul „împotriva”.

29

Art.48

Art.48 alin.(1): Împiedicarea accesului în localul de votare se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Nu este indicat expres subiectul contravenţiei (persoană fizică sau/şi persoană juridică). În cazul că sînt împiedicate mai multe persoane să-şi exercite dreptul de vot, sancţiunea amenzii de la 20 la 30 unităţi este prea mică.

Coruptibilitate
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se delimita aparte răspunderea persoanei fizice şi juridice.
A se majora cuantumul minim şi maxim al sancţiunii pentru împiedicarea exercitării dreptului de vot a 2 şi mai multe persoane.

30

Art.49

Art.49: Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public...

Codul electoral, în art.36, interzice finanţarea campaniilor electorale „ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali” de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Astfel, legea electorală nu interzice expres utilizarea fondurilor din străinătate la referendum. De exemplu, graţie faptului că ONG din Moldova sînt finanţate exclusiv din străinătate, acestea nu ar putea să se implice în activităţile legate de un referendum local sau naţional, ceea va limita libertăţile democratice, libertatea opiniei, drepturile de participare civică.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

A se formula textul în redacţia prevăzută de Codul electoral sau a se proceda în prealabil la modificarea corespunzătoare a Codului electoral.

31

Art.50

Art.50 alin.(1): Nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi materialelor solicitate de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărîrii acestuia luate în limitele competenţei se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Textul propus nu este în concordanţă deplină cu dispoziţia similară din Codul electoral (lit.a) din art.71), sintagma „în limitele competenţei” fiind adăugată. În acelaşi timp, nu se menţionează normele concrete care stabilesc competenţa organului electoral.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se modifica corespunzător Codului electoral, a se completa Codul electoral.
A se stabili mai concret competenţele organului electoral, obstrucţionarea cărora atrage răspundere contravenţională.

32

Art.50

Art.50 alin.(2): Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a fişei electorale, sau a colectărilor de semnături pentru susţinerea referendumului se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi.

Cuvîntul „fişei” nu este definit în Codul electoral, este prevăzută deteriorarea „afişei”. Codul electoral nu prevede ca încălcare distrugerea şi deteriorarea listelor de semnături pentru susţinerea referendumului. Aceste liste nu sînt acte oficiale cum este cazul listelor electorale şi gravitatea faptelor respective este îndoielnică. Nu se prevede nici dreptul iniţiatorului de a distruge sau deteriora aceste liste, deşi el se prezumă posesor. Nu este prevăzută şi sancţionată distrugerea listelor de subscripţie pentru candidaţi, care sînt documente similare listelor de susţinători ai referendumului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se substitui cuvîntul „fişei” prin cuvîntul „afişei”.
A se reexamina sancţionarea pentru deteriorarea listelor de susţinători ai referendumului.

33

Art.50

Art.50 alin.(3): Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt loc decît cel stabilit se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Codul electoral (art.71), nu instituie responsabilitate pentru asemenea acţiuni. Afişarea masivă a materialului electoral este una din practicile cele mai răspîndite. Pericolul lor social este redus, poate fi vorba de o responsabilitate morală decît de una contravenţională.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

A se renunţa la sancţionarea pentru afişarea materialelor electorale sau a stabili sancţiuni simbolice (spre exemplu – amendă pînă la 5 unităţi).

34

Art.50

Art.50 alin.(4): Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţie organului electoral a localului şi echipamentului necesar organizării, desfăşurării şi totalizării rezultatelor alegerilor sau referendumului se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi.

Art.35 alin.(6) din Codul electoral stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile pun la dispoziţia organelor electorale localurile şi echipamentul necesar pentru organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor alegerilor. Nu se stabileşte gratuitatea acestor servicii şi nici pedeapsa pentru refuz şi nici faptul că aceste entităţi sînt publice sau private. Remarcăm că art.18 din Codul contravenţional scuteşte autorităţile publice de răspundere contravenţională.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Prejudicierea intereselor contrar interesului public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se renunţa la sancţionarea acţiunilor de refuz, deoarece pregătirea manifestaţiilor electorale este o obligaţia a autorităţilor publice şi această obligaţie trebuie realizată cu bună credinţă, prin cooperare cu organele electorale.
Sancţionarea persoanelor de drept privat se prezintă a fi un abuz.

35

Art.53

Art.53 alin.(1): Neaducerea la cunoştinţă publică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi. Art.53 alin.(2): urmează a se preciza că părăsirea nemotivată se referă doar la „membrii organelor electorale cu drept de vot deliberativ”.

Codul electoral nu prevede expres în art.71 o asemenea încălcare ca omisiunea aducerii la cunoştinţă publică de către organele electorale a problemelor supuse referendumului. Nu este clar determinat cine trebuie să înştiinţeze publicul - organul electoral este entitate publică, dar fără personalitate juridică, rezultă că persoanele fizice sau persoanele cu funcţii de răspundere vor fi sancţionate, dar acest lucru nu e stabilit expres. Informaţia respectivă oricum este difuzată, de către iniţiatorii referendumului, care sînt interesaţi în informarea publică.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

A se reexamina necesitatea şi argumentarea completării propuse.
A se completa textul pentru a stabili că subiect al contravenţiei de la art.53 alin.(2) poate fi doar membrul organului electoral cu drept de vor deliberativ.

36

Art.53

Art.53 alin.(3): Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista electorală sau înmînarea unui singur alegător a mai multor buletine decît este prevăzut de lege se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Gravitatea contravenţiei este mare, iar sancţiunea propusă nu este pe măsură să repare paguba ori să stopeze astfel de încălcări.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

A se examina posibilitatea majorării limitelor minime şi maxime ale amenzii.

37

Art.54

Art.54 alin.(3): Exercitarea, în numele unui cult înregistrat sau neînregistrat ori în nume propriu, a unor practici şi ritualuri care contravin Legii cu privire la libertatea conştiinţei şi asociaţiile religioase se sancţionează cu ...

Deşi trimiterea concretă la o lege este binevenită, actul la care se face trimitere încă nu există, proiectul respectiv a fost adoptat doar în prima lectură.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

A se ţine cont de necesitatea corelării cu legea concretă, la adoptarea finală.

38

Art.54

Art.54 alin.(5): Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea obiectelor venerate de ele, a localurilor, monumentelor, mormintelor, a simbolicii lor conceptuale se sancţionează ...

Textul Codului nu reglementează explicit „ofensa” şi „profanarea”, această omisiune permite interpretări şi aplicări cazuale abuzive.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se examina posibilitatea formulării dispoziţiei contravenţiei în sensul „Ofensa adusă ...prin profanare, adică distrugere, deteriorare, batjocorire...”

39

Art.55

Art.55 alin.(1): Încălcarea de către angajator sau de către persoana cu funcţie de răspundere responsabilă a actelor normative privind protecţia muncii, dacă ar putea provoca o avarie, un accident la locul de muncă sau o boală profesională.

Articolul nu stabileşte concret care ar fi actele normative şi emitentul acestora. Opţiunea „ar putea” semnifică o presupunere care trebuie dovedită prin proceduri concretizate.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se concretiza actele normative (spre ex. „adoptate în conformitate cu prevederile articolul cutare din Legea privind protecţia muncii”).

40

Art.56

Art.56

În articol lipseşte sancţionarea pentru „necomunicarea locurilor de muncă libere”, conform art.44 alin.(1) lit. b) a Legii 102/2003 Lege privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

A se completa articolul cu dispoziţia şi sancţiunea corespunzătoare.

41

Art.62

Art.62: Tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi.

Textul nu este corelat suficient cu dispoziţiile Codului familiei, care stabileşte impedimentele la căsătorie (art.15). Sancţiunea este stabilită în cuantum fixat, fără a se permite aprecierea obiectivă a circumstanţelor cazului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se redacta textul în sensul sancţionării pentru tăinuirea informaţiei despre impedimentele la căsătorie expres stabilite de Codul Familiei. A se stabili marje minime şi maxime ale amenzii, în dependenţă de gravitatea faptei.

42

Art.63

Art.63 alin.(2): Acţiunile de la alin.(1), dacă au avut ca urmare lipsa de supraveghere, vagabondajul copilului sau săvîrşirea de către acesta a unei fapte socialmente periculoase, se sancţionează ...

Codul nu defineşte faptele socialmente periculoasă, se pot produce confuzii la aplicare.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se redacta textul în sensul că vizează comiterea unei infracţiuni sau contravenţii.

43

Art.67

Art.67 alin.(4):Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor prevăzute de lege ...

Obligaţiile nu sînt concretizate, prin noţiunea „lege” se înţelege întreaga legislaţie a RM.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

A se concretiza că obligaţiile trebuie să fie prevăzute de legislaţia în domeniul întrunirilor şi ele trebuie să fie aplicabile manifestaţiei concrete (în autorizaţie sau declaraţie).

44

Art.67

Art.67 alin.(5): Participarea la întrunire a persoanelor care au asupra lor obiecte special adaptate sau obiecte ce pot fi utilizate pentru cauzarea de leziuni corporale ori de daune materiale, sau substanţe ce pot fi folosite în acţiuni violente de tulburare a întrunirii, sau băuturi alcoolice se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi sau cu arest contravenţional pînă la 30 de zile.

Dispoziţia articolului permite sancţionare pentru simpla deţinere, nu şi utilizare sau demonstrarea obiectelor periculoase. Spre exemplu, conform acestui articol nimeni nu ar trebui să poarte brichete (pot fi utilizate pentru a provoca daune prin incendiu), drapele (stindardul poate fi utilizat ca bîtă). În acelaşi timp, interdicţia deţinerii băuturilor alcoolice poate semnifica interdicţia oricărei manifestaţii publice la care se comercializează asemenea produse. Considerăm esenţial ca produsele alcoolice să nu fie consumate în cadrul întrunirii, consumul lor să nu facă parte din programul propriu-zis al întrunirii cu caracter social-politic sau cultural.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se revizui normele evidenţiate, stabilindu-se răspundere doar pentru utilizarea sau demonstrarea respectivelor obiecte, consumarea băuturilor alcoolice, nu pentru simpla deţinere a lor.

45

Art.68

Art.68: Constrîngerea de a participa sau împiedicarea de a participa la grevă prin aplicarea forţei sau prin ameninţarea de a aplica forţa ori profitarea de dependenţa celui constrîns...

Aplicarea forţei constituie violenţă, iar manifestările de violenţă se sancţionează de Codul penal (art.154 ş.a.). Aplicarea forţei, ameninţarea, profitarea de dependenţa celui constrîns constituie acţiuni care necesită sancţiuni mai dure.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se exclude din dispoziţia sancţiunii aplicarea forţei şi a se majora sancţiunile pentru ameninţare şi constrîngere.

46

Art.69

Art.69 alin.(2): Injuria adusă în mass-media se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore.

Considerăm că subiect al contravenţiei respective trebuie să apară în primul rînd organul mass-media, ca persoană juridică ce a admis publicarea şi difuzarea injuriei.

Coruptibilitate
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

A se stabili distinct răspunderea persoanei juridice, persoana fizică fiind sancţionată doar dacă persoana juridică nu putea împiedica manifestarea (în cazul emisiunilor în direct).

47

Art.70

Art.70 alin.(1): Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare se sancţionează...

Articolul nu stabileşte în ce concret constau încălcările, sînt necesare detalieri.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

A se indica expres faptele şi omisiunile sancţionate: încălcarea legii manifestată prin: a); b); c).

48

Art.71

Art.72 alin.(1): Încălcarea modului de predare ... a exemplarelor depozitului pentru control bibliografic naţional şi evidenţă statistică se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 25 la 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 20 la 60 de ore.

Sancţiunile aplicabile sînt prea dure în comparaţie cu pericolul social al încălcărilor respective. Simplul avertisment ori amenda simbolică pentru omisiunile respective pot determina contravenientul să respecte cerinţa respectivă.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

A se introduce sancţiunea avertismentului şi a se micşora amenda.
A se exclude din sancţiune munca neremunerată.

49

Art.75

Art.75: Eschivarea bolnavilor de tuberculoză eliminatori de bacili de la tratament sau încălcarea regimului prescris se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi.

Formularea propusă permite sancţionarea pentru nerespectarea oriсărei recomandări a medicului, fără a se concretiza pericolul omisiunilor.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se exclude sau concretiza încălcarea normelor, corespunzător pericolului.

50

Art.76

Art.76 alin. (1) "cu sau fără privarea de dreptul" alin.(2): Îndeletnicirea cu medicina populară fără autorizaţie specială, eliberată în modul stabilit de lege, se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.

Legislaţia nu defineşte medicina populară şi nu reglementează distinct modul de autorizare a acestei activităţi.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

A se face trimitere la norme concretizate ori a se renunţa la sancţionarea pentru îndeletnicirea respectivă, fiind introdusă răspundere doar pentru cauzarea de prejudicii în legătură cu practicile medicale netradiţionale.

51

Art.77

Art.77 alin.(3): Păstrarea, utilizarea, comercializarea, precum şi publicitatea medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, a celor cu termenul de valabilitate expirat... alin. (1)-(4) "cu sau fără privarea de dreptul..."

Dispoziţia în cauză permite sancţionarea oricărei persoane fizice care păstrează un medicament neautorizat sau cu termenul de valabilitate expirat, chiar şi fără scop de comercializare.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili că persoana fizică este sancţionată doar dacă păstrează medicamentele respective în scop de comercializare sau utilizare comercială.

52

Art.79

Art.79 alin.(6): Tăinuirea cu intenţie de către donatorii de sînge a afecţiunilor antecedente se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi.

Din dispoziţie nu rezultă că afecţiunile antecedente să fie periculoase şi legate de procesul donării de sînge (spre exemplu - guturai, alte afecţiuni ce nu afectează sîngele). Sancţiunea este prea mare şi nu este corelată cu pericol social corespunzător.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili sancţiuni doar pentru tăinuirea afecţiunilor periculoase şi a se reexamina cuantumul minim al amenzii.

53

Art.80

Art.80 alin.(1)-(3) Reguli şi norme sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice. sancţiunea "cu sau fără privarea de dreptul"

Nu se concretizează normele respective şi modul de stabilire a lor. Orice încălcare minoră a vreunei prescripţii în domeniu poate fi calificată drept contravenţie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se concretiza normele vizate şi legile care le stabilesc.
A se examina posibilitatea înscrierii expres a principalelor norme, a căror încălcare produce pericol social ce necesită sancţionare contravenţională.

54

Art.80

Art.80 alin.(4): Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei potabile se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi. "cu sau fără privarea de dreptul.."

Din conţinutul dispoziţiei nu este clar elucidat pericolul social iminent, mai ales în situaţiile cînd nu a fost făcută publică informaţia despre calităţile mai bune ale apei potabile.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili sancţionare cînd nu este difuzată informaţie veridică despre înrăutăţirea calităţii apei.

55

Art.83

Art.83: Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope, în cantităţi mici, precum...

În Cod nu se dau cuantificările necesare pentru „cantităţi mici”.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili ce se înţelege prin cantităţi mici de substanţe narcotice sau psihotrope.

56

Art.85

Art.85: Proporţii mici.

În Cod nu se dau cuantificările necesare pentru „cantităţi mici”.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

A se stabili ce se înţelege prin cantităţi mici de substanţe narcotice sau psihotrope.

57

Art.90

Art.90: Eschivarea de la plata mijloacelor, stabilite de instanţa de judecată, pentru întreţinerea copilului..

Acţiunile vizate constituie neexecutare a hotărîrii instanţei de judecată (art.320 Cod penal).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

A se exclude articolul respectiv din Codul contravenţional.

58

Art.93

Art.93 alin.(2): Plimbarea cîinilor sau a altor animale în locuri publice contrar regulilor stabilite de Guvern şi/sau de autoritatea administraţiei publice locale se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore.

Sancţiunile sînt prea dure, stabilite în mărimi fixe ce nu admit aplicare cazuală, în dependenţă de circumstanţele cazului. Pericolul social al contravenţiei nu este elucidat

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

A se revizui şi reduce sancţiunile, a se introduce sancţiunea avertismentului.

59

Art.94

Art.94 alin.(1) şi (2). Textul conţine în ambele alineate formularea „tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil”

Aceeaşi situaţie este sancţionată în două alineate ale articolului, se provoacă confuzii la aplicare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se revizui conţinutul articolului 94.

60

Art.99

Art.99 alin.(2): Distrugerea originalului operei...

Textul nu stabileşte că contravenţia există atunci cînd distrugerea se realizează de către altă persoană decît autorul şi proprietarul acesteia. Depăşirea plafonului amenzii pentru persoanele fizice

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili expres excepţiile pentru autor şi proprietar.

61

Art.104

Art.104: Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului...

Nu se stabileşte cuantumul „proporţiilor mici”

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Stabilirea cuantumului „proporţiilor mici”

62

Art.105

Art.105 alin.(2): Divulgarea informaţilor ce constituie secret comercial sau fiscal de către o persoană căreia acestea i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca ei se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi.

Din cuprinsul articolului rezultă că ar exista încălcare chiar dacă persoana care divulgă nu ştia că informaţia respectivă este secretă.

Coruptibilitate
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili că sancţiunea se aplică doar dacă persoana care a divulgat ştia că informaţia este secret.

63

Capitolul IX

Contravenţii împotriva mediului.

Sancţiunile prevăzute în acest capitol se referă la aplicarea amenzilor, a muncii neremunerate în folosul comunităţii (pentru persoanele fizice) şi , în anumite cazuri, privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pentru o perioadă determinată. Legea privind protecţia mediului înconjurător Nr.1515-XII din 16.06.93, care poate fi considerată legea cadru de reglementare a raporturilor juridice în domeniul protecţiei mediului, stabileşte însă în art.90. că “Încălcarea sau neexecutarea prezentei legi atrage după sine sistarea, limitarea sau interzicerea activităţii persoanelor fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate”. Constatăm că această sancţiune nu se regăseşte în toate contravenţiile prevăzute de proiect la acest capitol.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Includerea Legii privind protecţia mediului înconjurător Nr.1515-XII din 16.06.93 în Lista legilor care urmează a fi modificate în partea ce priveşte conţinutul contravenţiei şi/sau sancţiunile contravenţionale, prevăzute la finele proiectului.

64

Art.108

Art.108 alin.(1): Încălcarea regimului de protecţie a apelor avînd drept urmare poluarea lor, eroziunea solurilor şi alte fenomene dăunătoare... Alin. (2) şi (3) sancţiunea "cu sau fără privarea de dreptul--"

Este confuză formularea „şi alte fenomene dăunătoare”, care poate conduce la interpretare discreţionară abuzivă de către organele de stat pentru protecţia mediului a fenomenelor ce pot fi privite ca dăunătoare. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Specificarea cel puţin a actului normativ în care sînt specificate celelalte fenomene dăunătoare, sau concretizarea pentru ce sau pentru cine trebuie să fie dăunătoare fenomenele în cauză.

65

Art.108

Art.108 alin.(4): Nerespectarea dimensiunilor zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie...

Referinţe la „dimensiunea zonelor şi fîşiilor...” nu se conţin în Legea privind protecţia mediului înconjurător Nr.1515-XII din 16.06.93, în Codul apelor Nr.1532-XII din 22.06.93 şi în Codul funciar Nr.828-XII din 25.12.91. Prin urmare, nu este clar în ce mod are loc nerespectarea acestei dimensiuni. Cu referinţă la zonele şi fîşiile riverane de protecţie legile speciale menţionate stabilesc: „respectarea regimului lor de protecţie”, interzic tăierea şi arderea lor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Concretizarea tipurilor de acţiuni de nerespectare a „dimensiunilor” zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie (arderea, tăierea lor) sau înlocuirea sintagmei „dimensiunilor” cu expresia „regimul juridic”. În ultimul caz, urmează a fi precizat actul care stabileşte acest regim juridic de protecţie.
Includerea Codului apelor Nr.1532-XII din 22.06.93 şi a Codului funciar Nr.828-XII din 25.12.91. în Lista legilor care urmează a fi modificate.

66

Art.108

Art.108 alin.(5): Nerespectarea limitelor perdelelor forestiere de protecţie a apelor...

Comentariul făcut la alineatul precedent al acestui articol este valabil, cu înlocuirea referinţei la „dimensiuni” cu referinţa la „limite”. Suplimentar, fiind vorba despre nerespectarea într-un anumit mod (?) a terenurilor cu regim special de protecţie, nu este clar de ce într-un caz se utilizează noţiunea de „dimensiuni”, iar în alt caz – „limite”.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Concretizarea tipurilor de acţiuni de nerespectare a „limitelor” perdelelor forestiere de protecţie a apelor sau înlocuirea sintagmei „limitelor” cu expresia „regimul juridic”. În ultimul caz, urmează a fi precizat actul care stabileşte acest regim juridic de protecţie.

67

Art.108

Art.108 alin.(8): Neîndeplinirea... obligaţiilor prevăzute de legislaţie privind înregistrarea în actele de bord a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru oameni şi pentru resursele vii ale mării, ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite.

Referinţă la o legislaţie abstractă şi la norme stabilite într-o sursă necunoscută. A se vedea comentariul făcut în p.10 al raportului.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea legii şi/sau a altor acte care stabilesc normele la care se referă contravenţia.

68

Art.109

Captarea şi folosirea apei cu încălcarea limitelor stabilite

Referinţă abstractă la reguli şi limite stabilite într-o sursă necunoscută.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

69

Art.110

Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor

Referinţă abstractă la reguli şi instrucţiuni stabilite într-o sursă necunoscută.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

70

Art.114

Art.114 alin.(4):...amendă, aplicată persoanelor cu funcţie de răspundere, de la 200 la 300 de unităţi.

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

71

Art.115

În text: Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului.

Se face referinţă la nişte acte care nu sînt făcute publice şi sursa de aprobare a cărora nu este specificată. La fel, referinţa la „abatere neautorizată” presupune concretizarea subiectului responsabil de asemenea autorizări.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia, precum şi a organelor de autorizare a abaterilor de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului.
Excluderea referinţelor la acte care nu sînt făcute publice sau specificarea în formularea contravenţiei a cerinţei publicării lor.

72

Art.116

Art.116 alin.(1): ... obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor la destinaţie.

Expresia „la destinaţie” este defectuoasă, în urma traducerii mot-a-mot din limba rusă.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înlocuirea expresiei „la destinaţie” cu expresia „conform destinaţiei”.

73

Art.117

În text: Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînturi şi ape, de prevenire a altor procese care deteriorează starea solului

Referinţă la un şir de „măsuri obligatorii” aşezarea legală a cărora nu este specificată, însă pentru neefectuarea cărora survine răspunderea contravenţională.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

74

Art.118

Alin.(1): Studierea şi cercetarea subsolului fără proiecte speciale... Alin.(3): Nerespectarea cerinţelor de proiectare, construire şi dare în exploatare a întreprinderilor, altor obiective în procesul folosirii subsolului... Alin.(4): Încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor de folosire a subsolului, a cerinţelor privind protecţia subsolului şi a mediului... Alin.(6): Încălcarea modului de ţinere a evidenţei şi a balanţei mişcării rezervelor de substanţe utile, încălcarea cerinţelor privind ţinerea cadastrelor de stat şi a balanţelor rezervelor de substanţe utile... Alin.(7): Neîndeplinirea cerinţelor privind aducerea întreprinderilor extractive de substanţe utile în curs de lichidare sau de conservare, a galeriilor subterane, a sondelor de foraj într-o stare care să asigure securitatea populaţiei şi nici a cerinţelor privind integritatea zăcămintelor, a galeriilor subterane şi a sondelor de foraj pentru întreaga perioadă de conservare...

Referinţă la „mod de protecţie”, „proiecte speciale” fără concretizarea sursei care stabileşte acest mod şi care tratează specificul proiectelor vizate. Referinţe multiple la cerinţe, reguli, proceduri de ţinere a evidenţei, în lipsa specificării sursei primare de stabilire a lor.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

75

Art.118

Art.118 alin.(2): Prezentarea de informaţie neveridică privind cantitatea şi calitatea materiei prime extrase se sancţionează cu amendă, aplicată persoanei fizice, de la 10 la 20 de unităţi, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 50 la 100 de unităţi ...

În Codul cu privire la contravenţiile administrative din 1985 (CCA 1985) articolul corespondent al art.118 din proiect este articolul 57 „Încălcarea legislaţiei privind subsolul”. În general, sancţiunile prevăzute pentru alte contravenţii din aceste două articole corespondente ale proiectului şi ale CCA 1985 sînt comparabile, cu excepţia art.118 alin.(2) din proiect. Astfel, art.57 alin.(3) al CCA 1985 prevede: „Prezentarea informaţiei neveridice privind cantitatea şi calitatea materiei prime extrase - atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de trei sute de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de două mii de unităţi convenţionale”.

Alte riscuri
Lipsa consecvenţei politicii de sancţionare a statului.

Revizuirea sancţiunii prevăzute în art.118 alin.(2) prin prisma practicii de aplicare a art.57 alin.(3) al CCA 1985, în vederea determinării necesităţii reale de a mări sancţiunea sau de a o menţine în limitele propuse la moment de proiect.
În cazul în care asemenea verificări au fost efectuate înainte de includerea acestei sancţiuni în proiect, a se ignora comentariul făcut.

76

Art.118

Art.118 alin.(7): ... se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi.

Neindicarea subiectului răspunderii contravenţionale. A se vedea comentariul făcut la p.13.1 a raportului. Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Indicarea subiectului.
Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

77

Art.118

Art.118 alin.(8): ... amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 300 de unităţi.

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

78

Art.121

În titlu şi în text: Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor ori vătămarea ilegală a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor se sancţionează...

Nu este clar în ce cazuri tăierea este legală. Deosebirea consecinţelor de vătămare a arborilor şi arbuştilor „pînă la gradul de încetare a creşterii lor ori ... care nu întrerupe creşterea lor” nu este relevantă, din moment ce sancţiunea este aceeaşi.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Concretizarea legii care interzice şi/sau stabileşte condiţiile legale de tăiere a arborilor şi arbuştilor.
Excluderea formulării „pînă la gradul de încetare a creşterii lor ori vătămarea ilegală a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor” sau separarea acestora în două alineate diferite cu diferenţierea sancţiunii pentru fiecare din ele.

79

Art.124

Încălcarea termenului de restituire a terenului din fondul forestier, neonorarea obligaţiilor de a aduce terenurile defrişate în stare utilă

Nu este clară aşezarea legală a termenului şi a obligaţiilor indicate în articol.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

80

Art.125

Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite...

Nu este clară aşezarea legală a procedurii şi a termenelor indicate în articol.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

81

Art.127

Alin.(1): Cositul neautorizat al ierbii pentru fîn şi păşunatul neautorizat al vitelor… Alin.(2): Culegerea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor, a nucilor..., precum şi încălcarea termenelor, cantităţii şi a modului de culegere...

Referinţă abstractă la reguli, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Referinţă la acţiuni neautorizate, pentru care survine răspunderea contravenţională, fără specificare organului responsabil de autorizarea lor. Nu este clară aşezarea legală a procedurii şi a termenelor indicate în articol.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

82

Art.135

Încălcarea regulilor sanitare în păduri.

Referinţă abstractă la reguli, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

83

Art.136

În alin.(1): Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri.

Referinţă abstractă la reguli, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia

84

Art.137

Art.137: Încălcarea modului prevăzut de legislaţie de creare, completare, păstrare, folosire, evidenţă, comercializare, achiziţie sau de expediere a colecţiilor zoologice…

Referinţă abstractă la legislaţie, sursa căreia nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

85

Art.138

Încălcarea modului de folosire a regnului animal în rezervaţiile naturale şi în alte teritorii ocrotite special.

Nu este clară aşezarea legală a procedurii indicate în articol.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

86

Art.140

Art.140 alin.(1): Încălcarea regimului de protecţie a obiectivelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, a regulamentelor lor de ordine interioară...”

Referinţă la regim de protecţie, aşezarea legală a căruia nu este specificată. Referinţă la acte care nu sînt făcute publice (regulamente interne) şi sursa de aprobare a cărora nu este specificată. Neclaritatea utilizării termenului „obiective” în context.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.
Excluderea referinţelor la acte care nu sînt făcute publice sau specificarea în formularea contravenţiei a cerinţei publicării lor.
Introducerea unei note după articol pentru definirea noţiunii de „obiectiv” sau, după caz, a expresiei de „obiectiv şi complex din fondul ariilor naturale protejate de stat”.

87

Art.141

Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor, altor obiective...

Referinţă abstractă la cerinţe, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

88

Art.144

Depăşirea normativelor gradului admisibil… fără autorizaţia autorităţii publice împuternicite special pentru aceasta

Referinţă abstractă la normative, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Referinţa neclară la o autoritate publică responsabilă de autorizare anumitor acţiuni.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.
Specificarea exactă a autorităţii.

89

Art.145

Art.145 alin.(5): Încălcarea regulilor de utilizare a bromurii de metil în agricultură…

Referinţă abstractă la regim şi procedură de utilizare a anumitor substanţe, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

90

Art.147

Neîndeplinirea obligaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, privind înregistrarea în actele de bord ale unei nave a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru sănătatea omului, pentru flora şi fauna acvatică ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, înscrierea în actele de bord a unor falsuri referitoare la astfel de operaţiuni se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi.

Referinţă la obligaţii stabilite într-o legislaţie care nu este specificată. Dublarea prevederilor art.108 alin.(8) al proiectului, care prevede practic aceeaşi contravenţie, dar prevede o altă sancţiune: „Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alte persoane din personalul de comandă al unei nave a obligaţiilor prevăzute de legislaţie privind înregistrarea în actele de bord a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru oameni şi pentru resursele vii ale mării, ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, introducerea în actele de bord a unor menţiuni false referitor la astfel de operaţiuni sau refuzul nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcţie de răspundere se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Excluderea acestui articol sau a alin.(8) al art.108 al proiectului.
În cazul păstrării excluderii alin.(8) al art.108, urmează a fi concretizate normele la care se referă contravenţia.

91

Art.148

În alin.(1): Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică… În alin.(2): Încălcarea normelor de protecţie a aerului atmosferic în timpul efectuării testării tehnice şi ecologice.

Referinţă abstractă la reguli şi norme de protecţie, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

92

Art.149 şi art.150

Articolele se referă la darea în exploatare şi exploatarea vehiculelor cu depăşirea normativele admise de emisie a poluanţilor... Sancţiunea art. 149 "cu sau fără privarea de dreptul..."

Referinţă abstractă la normative, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

93

Art.151

Alin.(1): Nerespectarea modului stabilit de… Alin.(2): Faptele expuse la alin.(1) Alin.(5): Încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în domeniul gestionării deşeurilor, nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul nominalizat Alin.(7): Nerespectarea regimului şi regulilor de exploatare a instalaţiilor de prelucrare şi neutralizare a deşeurilor... Alin.(8): Proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi de alte obiective… care nu corespund condiţiilor de securitate a utilizării, prelucrării şi evacuării deşeurilor… Alin.(9): Nerespectarea normelor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri...

Referinţă abstractă la norme, proceduri, termene, reguli, condiţii, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

94

Art.151

Art.151 alin.(2): Depozitarea arbitrară ori în locuri interzise sau utilizarea unor alte procedee de evacuare a deşeurilor fără autorizaţia autorităţilor abilitate...

Referinţa neclară la o autoritate publică responsabilă de autorizare anumitor acţiuni.

Coruptibilitate
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea

Specificarea exactă a autorităţii.

95

Art.152

În titlu şi în alin.(1): Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare... Alin.(2): Încălcarea normativelor, regulilor şi standardelor care stabilesc modul şi limitele aplicării substanţelor menţionate la alin.(1)...

Referinţă abstractă la reguli, normative, standarde proceduri, termene, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

96

Art.153

Art.153: Neîndeplinirea sau îndeplinirea fără respectarea termenului stabilit, a dispoziţiilor organelor care exercită controlul de stat asupra protecţiei mediului privind lichidarea încălcării regulilor de protecţie a mediului...

Referinţa neclară la o autoritate publică responsabilă de autorizare anumitor acţiuni. Referinţă abstractă la reguli, proceduri, termene, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea

Specificarea exactă a autorităţii.
Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

97

Art.154

Art.154: Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat

Referinţă abstractă la legislaţie, sursa căreia nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

98

Art.155 şi art.156

În text: …reguli, norme şi instrucţiuni...

Referinţă abstractă la reguli, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

99

Art.159

Încălcarea Regulilor de protecţie a reţelelor electrice cu tensiunea mai mare de 1000 de volţi, aprobate de Guvern, avînd drept urmare sau creînd pericolul unei pane de curent, o deteriorare a reţelelor electrice sau cauzarea unei daune de altă natură economiei naţionale...

Stabilirea normei primare printr-un act subordonat legii, nerespectarea căreia atrage răspunderea stabilită prin lege. Nu este clar care sînt alte daune.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Includerea unei note după acest articol pentru a explica ce se are în vedere prin „alte daune”.

100

Art.160

... încălcarea regulilor de folosire a energiei electrice, termice sau a gazelor de către consumatori...

Referinţă la reguli, aşezarea legală a căruia nu este specificată. Referinţă la acte care nu sînt făcute publice şi sursa de aprobare a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.
Excluderea referinţelor la acte care nu sînt făcute publice sau specificarea în formularea contravenţiei a cerinţei publicării lor.

101

Art.163

... amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 100 la 500 de unităţi... "cu sau fără privarea de dreptul"

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

102

Art.164

Încălcarea modului de luare la evidenţă a persoanei fizice care are nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai, modului de scoaterea acesteia de la evidenţă şi de acordare a locuinţei, nerespectarea termenelor de instalare....

Referinţă abstractă la proceduri şi termene, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

103

Art.165

În alin.(1) şi (2): ...nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător exigenţelor esenţiale... Alin.(2) lit.b) ...diriginţi de şantier atestaţi conform prevederilor legale... Alin.(2) lit.c) ...neprezentarea documentelor şi actelor solicitate de persoane cu atribuţii de control, conform prevederilor legale... Alin.(2) lit.d) ...fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea lor... Alin.(2) lit.e) ...cu încălcarea prevederilor privind autorizarea şi executarea acestora, neexecutarea obligaţiilor de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor referitor la rezistenţă şi stabilitate, neexecutarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi consolidare care decurg din această urmărire... Alin.(2) lit.f) ...specialiştii verificatori de proiecte atestaţi conform prevederilor legale... Alin.(2) lit.g) ...consolidări care pot afecta exigenţele esenţiale fără proiect verificat de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi conform prevederilor legale… Alin.(2) lit.h) …responsabili tehnici atestaţi conform prevederilor legale...

Referinţă abstractă la legislaţie, sursa căreia nu este specificată. Referinţe la exigenţe esenţiale, obligaţii şi atestare „conform prevederilor legale”, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţiile.

104

Art.166

... amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 400 la 500 de unităţi...

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

105

Art.167

Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane...

Referinţă la acte care nu sînt făcute publice şi sursa de aprobare a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii

Specificarea în formularea contravenţiei a cerinţei publicării lor.

106

Art.168

...amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 200 la 300 de unităţi...

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

107

Art.170

Producerea şi/sau comercializarea seminţelor neconforme, după calitate, standardelor în vigoare…

Referinţă abstractă la norme tehnice şi standarde în vigoare, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

108

Art.170

... amendă, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 250 de unităţi…

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

109

Art.171

Producerea şi comercializarea neautorizată a materialului de înmulţire şi săditor pomicol şi bacifer, fără documentaţie sau cu documentaţie întocmită cu încălcarea cerinţelor stabilite...

Referinţă abstractă la cerinţe stabilite, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

110

Art.174

Nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină, încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere...

Referinţă abstractă la regim fitosanitar şi de carantină, tehnologii de cultivare, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

111

Art.175

Neexecutarea sau încălcarea regulilor de efectuare a măsurilor obligatorii de combatere a organismelor dăunătoare, fapt ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea în masă a bolilor, vătămătorilor şi buruienilor...

Referinţă abstractă la reguli, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Nu este clar ce se înţelege prin răspîndirea în masă: care trebuie să fie aria / suprafaţa de răspîndire pentru a califica producerea consecinţelor dăunătoare ca fiind „în masă”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.
Includerea unei note după articol pentru a explica înţelesul expresiei de „răspîndire în masă”.

112

Art.175

...amendă, ... aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de 250 de unităţi...

Depăşirea limitei admisibile pentru sancţionarea persoanelor fizice. A se vedea remarca făcută în p.13.2 a raportului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Revizuirea sancţiunii de aplicare a amenzii sau modificarea corespunzătoare a art.17 şi 35 din Partea Generală a proiectului.

113

Art.176

... fără controlul de carantină şi fără tratare, atunci cînd un astfel control şi o astfel de tratare sînt obligatorii, conform prevederilor legislaţiei...

Referinţă abstractă la legislaţie, sursa căreia nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

114

Art.179

Încălcarea regulilor şi normelor sanitaro-veterinare, nerespectarea rigorilor de carantină, antiepizootice, altor măsuri sanitaro-veterinare...

Referinţă abstractă la reguli, norme, rigori şi măsuri, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

115

Art.180 alin.(1), (2) şi (4)

Alin.(1): ...nerespectarea normelor tehnologice şi instrucţiunilor ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la efectuarea însămînţării artificiale... Alin.(2): ...fără testarea şi omologarea lui conform normelor în vigoare ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare... Alin.(4): Încălcarea regulilor de evidenţă a animalelor...

Referinţă abstractă la reguli şi norme tehnologice şi instrucţiunilor ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Referinţă la acte care nu sînt făcute publice şi sursa de aprobare a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.
Specificarea în formularea contravenţiei a cerinţei publicării lor.

116

Art.181

Încălcarea regulilor de producere şi comercializare a nutreţurilor…

Referinţă abstractă la reguli, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

117

Art.182 alin.(1) şi alin. (2)

Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice de evaluare calitativă a animalelor… Sancţiunea "cu sau fără privarea de dreptul..."

Referinţă abstractă la reguli, norme, rigori şi măsuri, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

118

Art.183

Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare…

Referinţă abstractă la proceduri, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

119

Art.184

Comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător normelor tehnice…

Referinţă abstractă la norme tehnice, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

120

Art.185

Înfiinţarea de plantaţii viticole pe o suprafaţă de peste 0,15 ha cu soiuri neraionate sau cu material săditor viticol necorespunzător normelor tehnice…

Referinţă abstractă la proceduri şi norme tehnice, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

121

Art.186

Încălcarea modului stabilit de legislaţie de trecere la pierderi…

Referinţă abstractă la proceduri, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

122

Art.187

Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri…

Referinţă abstractă la norme de capacitate, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

123

Art188 alin.(3) şi (4)

Alin.(3): Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste liniile de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniilor de cale ferată … Alin.(4): Traversarea de către pietoni a liniilor de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor de traversare în locurile indicate…

Referinţă abstractă la reguli de securitate şi de altă natură, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

124

Art.189 alin.(1) şi (3)

Alin.(1): Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri, … nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, … încălcarea regulilor de intrare şi ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului… Alin.(3): Efectuarea fără permisiune a lucrărilor de scafandrier, de drenaj şi de foraj în apele portuare, nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări…

Referinţă abstractă la reguli de navigaţie, normative de capacitate etc., aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

125

Art.190 alin.(1)

Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor pentru marcaj…

Referinţă abstractă la reguli de securitate a zborurilor şi de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor pentru marcaj; aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

126

Art.191

Încălcarea regulilor de zbor ale aeronavelor

Referinţă abstractă la reguli de zbor a aeronavelor, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

127

Art.192 alin.(1)-(4)

Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase, de mare gabarit sau supragrele…

Referinţă abstractă la reguli de trafic de încărcături, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

128

Art.194

…vehiculelor de transport în comun…

Expresia „transport în comun” este defectuoasă, în urma traducerii mot-a-mot din limba rusă. Nu este clar de ce într-un caz se foloseşte expresia „transport în comun”, iar în alt caz – „vehicule de transport în comun”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Înlocuirea expresiei.
Uniformizarea limbajului utilizat în cadrul articolului.

129

Art.198

Alin.(1): Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor… Alin.(2): Încălcarea regulilor de folosire a navelor…

Referinţă abstractă la reguli de înregistrare, de evidenţă şi de folosire a navelor, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

130

Art.199

…fără autorizaţia de rigoare, neînregistrate în modul stabilit…

Referinţă abstractă la reguli de exploatare, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Nu este clar, care autorizaţie este de rigoare, cine o eliberează, care este modul stabilit şi unde el este prevăzut.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

131

Art.200

Încălcarea regulilor de exploatare tehnică…

Referinţă abstractă la reguli de exploatare tehnică, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

132

Art.201

Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale… Sancţiunea "cu sau fără privarea de dreptul..."

Referinţă abstractă la reguli de securitate, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

133

Art.202 alin.(1)

…Încălcarea regulilor de întreţinere a autodrumurilor de folosinţă publică…

Referinţă abstractă la reguli de întreţinere a drumurilor, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

134

Art.203

Alin.(1): Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător… Alin.(2): Nerespectarea restricţiilor de tonaj sau de gabarit menite să protejeze drumurile sau lucrările de artă aferente

Referinţă abstractă la reguli de folosire a drumurilor, la restricţii de tonaj sau de gabarit menite să protejeze drumurile, aşezarea legală a cărora nu este specificată. Este neclară noţiunea „vehiculelor neechipate corespunzător”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.
Specificarea noţiunea „vehiculelor neechipate corespunzător” în textul articolului sau, eventual, într-o notă.

135

Art.206

Neîndeplinirea de către proprietarii sau persoanele care gestionează o proprietate a obligaţiilor de amenajare, reparare şi curăţire…

Referinţă abstractă la obligaţii de amenajare, reparare şi curăţire, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

136

Art.207 alin.(1)

Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice a căror exploatare este interzisă prin regulile de circulaţie rutieră…

Referinţă abstractă la reguli de exploatare a vehiculelor şi la reguli de circulaţie rutieră, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

137

Art.208

În alin.(1): Încălcarea regulilor înmatriculării sau înregistrării de stat … În alin.(2): Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat sau înregistrat în modul stabilit sau nu a fost supus reviziei tehnice…

Referinţă abstractă la reguli de înmatriculare şi înregistrare de stat a vehiculelor, precum şi la proceduri, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

138

Art.209

În alin.(1): Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea cerinţelor standardului înmatriculării de stat… În alin.(2): Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv corespunzător regulamentului…

Referinţă abstractă la reguli de amplasare a numerelor de înmatriculare, cerinţelor standardului înmatriculării de stat şi regulament, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

139

Art.212 alin.(1)-(4)

În alin.(1) şi (3): …persoană care se află în stare de beţie produsă de alcool ce depăşeşte gradul minim admisibil stabilit de Guvern… În alin.(2) şi (4): …persoană în stare de beţie produsă de alcool ce depăşeşte gradul avansat de alcoolemie stabilit de Guvern…

Referinţe la grade stabilite de Guvern, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

140

Art.213

Eschivarea conducătorului de vehicul de la proba de determinare a stării de beţie produsă de alcool sau de alte substanţe, date fiind temeiuri rezonabile de a presupune o astfel de stare…

Formularea „date fiind temeiuri rezonabile de a presupune o astfel de stare” lasă discreţii prea largi autorităţii de executare a acestor prevederi.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Specificarea expresă a temeiurilor menţionate fie nemijlocit în articol. Fie într-o notă la finele articolului.

141

Art.214 alin.(1) şi (2)

În alin.(1): Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, căştii de protecţie a motociclistului… În alin.(2): Purtarea convorbirilor radiotelefonice în necorespundere cu cerinţele regulamentului…

Referinţe la reguli, rigori şi cerinţe ale regulamentului, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

142

Art.216

Încălcarea de către conducătorul vehiculului a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de la nivel cu ea…

Referinţe la reguli de traversare a liniei de cale ferată, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

143

Art.217

În alin.(3): Neacordarea de prioritate pietonilor sau cicliştilor, conform prevederilor legale, se sancţionează cu amendă de 10 unităţi. În alin.(4): Nerespectarea regulilor de circulaţie prin zonele rezidenţiale se sancţionează cu amendă de 10 unităţi

Referinţe la reguli de oprire şi neacordare de prioritate, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

144

Art.218 alin.(1)

Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate … a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului.

Referinţe la dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

145

Art.220

Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare

Referinţe la reguli de circulaţie rutieră, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

146

Art.222 alin.(1) şi (2)

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din regulament…

Referinţe la dispoziţii din regulament, aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

147

Art.223 alin.(1)- şi (3)

În alin.(1): Ignorarea de către pietoni a semnalelor … a regulilor de deplasare pe autostrăzi a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor În alin.(2) şi (3): Încălcarea de către persoanele indicate la alin.(1) a dispoziţiilor din regulament.

Referinţe la reguli de circulaţie, dispoziţii din regulament, a de deplasare pe autostrăzi a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor, aşezarea legală cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

148

Art. 229

Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării programelor audiovizualului sau a funcţionării echipamentelor şi liniilor de telecomunicaţii

Articolul dat nu concretizează cine (ce autoritate) este competent să stabilească normele de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale admisibile şi aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem precizarea autorităţii responsabile prin nominalizarea acesteia.
Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

149

Art.230

Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor de telecomunicaţii

Articolul dat nu concretizează cine (ce autoritate) este competent să stabilească regulile de protecţie a liniilor de telecomunicaţii şi aşezarea legală a cărora nu este specificată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem precizarea autorităţii responsabile prin nominalizarea acesteia.
Concretizarea normelor la care se referă contravenţia.

150

Art.231

Crearea şi operarea mijloacelor de telecomunicaţii susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii

Articolul dat reiterează art. 143/2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi, în opinia noastră, contrazice art. 224 din proiect care prevede activitatea desfăşurată în domeniul telecomunicaţiilor fără licenţă (autorizaţie) ori cu licenţă (autorizaţie) a căror acţiune este suspendată sau a încetat. De asemenea sintagma „în mod ilegal” nu este suficientă de clară şi previzibilă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus art. 231 din proiect

151

Art.236

Deteriorarea intenţionată sau deschiderea neautorizată a dispozitivelor şi a construcţiilor destinate serviciilor poştale În sancţiune lipseşte plafonul minim

Art. 236 din proiect este în concurenţa cu norma art. 268 din Codul penal care prevede răspunderea pentru deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. Mai mult, Codul penal conţine şi art. 197 - Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem reducerea componenţei contravenţionale examinate doar la „ deschiderea neautorizată a dispozitivelor şi a construcţiilor destinate serviciilor poştale”. A se vedea şi propunerea de la art. 238 din proiect

152

Art.238

Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor şi echipamentelor de telecomunicaţii

Art. 238 din proiect este în concurenţa normelor cu norma art. 236 din proiect şi cu art. 268 din Codul penal care prevede răspunderea pentru deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. Mai mult, Codul penal conţine şi art. 197 - Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

O oportunitate ar fi ca in noul Cod contravenţional să fie un articol general, similar art. 197 din Codul penal. Dacă art. 197 din Codul penal prevede răspunderea penală daca dauna depăşeşte proporţiile mari, atunci articolul din proiect să prevadă în proporţii mici cu specificarea în mod obligatoriu a noţiunii respective în Parte Generală a proiectului.

153

Art.239

Încălcarea modului de editare şi difuzare a publicaţiilor periodice şi a emisiunilor

De fapt, această activitatea este nu altceva decît activitatea ilegală de întreprinzător – răspunderea pentru care este stabilită la art. 242 din proiect. Norme similare sînt şi-n art. 125 din Codul penal care defineşte aceasta activitate şi art. 241 din Codul penal.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus

154

Capitolul XV

Contravenţii împotriva activităţii economice

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem comasarea Capitolului XV cu Capitolul XVI Contravenţii împotriva fiscalităţii şi valorilor mobiliare. Concomitent, contravenţiile împotriva valorilor mobiliare ar putea fi expuse distinct într-un capitol separat.

155

Art. 242

Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

Atenţionăm că proiectul Codului prevede mai multe componenţe care dublează răspunderea pentru desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, şi anume: Art. 298 din proiect prevede răspunderea pentru activitatea în lipsa codului fiscal ... – prevedere ce dublează art. 242 alin. (2) ş.a. Concomitent, în opinia noastră, prevederile art. 242 alin. (7) ce stabilesc răspunderea pentru utilizarea emblemei comerciale sau mărcii de producţie străine - se referă la protecţia drepturilor intelectuale, dar nu la activitatea ilegală de întreprinzător.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

Propunem a revedea toate articolele din proiect ce se referă la activitatea ilegală de întreprinzător comasîndu-le într-un singur articol – art. 242.

Art. 242 alin. (7) propunem excluderea textului „ sau cu emblemă comercială ori marcă de producţie străine”

156

Art.243

Achiziţionarea, păstrarea, transportul, desfacerea sau comercializarea ilegală a valorilor materiale

Avînd în vedere că legislaţia regulatore modifică, periodic, categoria de valori materiale pentru care este nevoie de dovada originii şi provenienţei, precum şi condiţiile în care achiziţionarea, păstrarea, transportul, desfacerea sau comercializarea, considerăm că existenţa unei asemenea dovezi este oportună

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De precizat în textul normei art. 243 din proiect – după sintagma „ provenienţei lor” cu textul, „dacă dispunerea de asemenea dovadă este obligatorie”

157

Art.244

Încălcarea modului de prezentare a datelor neaferente calculării şi vărsării impozitelor la buget

Prevederile art. dat se reiterează, confundîndu-se cu art. 242

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus

158

Art.245

Încălcarea regulilor de calculare şi vărsare a impozitelor şi a altor obligaţii la bugetul public naţional

Acest articol priveşte fiscalitatea şi urmează a fi plasat în Capitolul XVI. Alineatele (4) – (6) reiterează normele art. 282, 283, 284, 285, 298, 299, 301 302 din proiect. Alin. (2) art. 245 – sintagma „instituţii de credit” nu corespunde legislaţiei în vigoare Alin. (8) art. 245 – repetă art. 284 din proiect

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De revăzut. O oportunitate este de divizat articolul în 2-a componente, unul să prevadă art. 245 alin. (1), iar alta componenta să fie specială şi să privească doar contribuţiile sociale (cu condiţia coroborării cu art. art. 282, 283, 284, 285, 298, 299, 301-304 din proiect) . Concomitent, o comasare cu art. 302, de asemenea va permite evitarea dublării prevederilor.
De substituit sintagma „instituţii de credit” cu „instituţii financiare” – a se vedea Legea 550/21.07.95 instituţiilor financiare.

159

Art.246

Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Alin. (4) art. 246 repetă normele art. 282, 283, 284, 285, 298, 299, 301 şi 302 din proiect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De coroborat

160

Art.247

Încălcarea modului de trecere la conturi şi de virare de pe ele a mijloacelor băneşti de către instituţiile financiare

Articolul dat este în concurenţa normelor ci normele art. 287 din proiect

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

De comasat evitând dublarea

161

Art.248

Comerţul cu mărfuri a căror comercializare este interzisă sau limitată

Este un articol imprecis. Legislaţia ţării sancţionează penal comerţul cu mărfuri interzise comerţului liber. Concomitent, comerţul limitat se permite doar în prezenţa de autorizaţii speciale. Altfel zis – activitatea ce se încadrează în prevederile art. 248 şi nu este altceva decît antreprenoriat ilegal – fapta sancţionabilă conform art. 242 din proiect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus

162

Art.249

Atribuirea ilegală produselor alimentare a proprietăţilor profilactice şi/sau curative

Propunem excluderea cuvîntului „alimentare” din text pentru lărgirea textului de aplicare a acestei norme. Propunem strămutarea acestui articol la Capitolul VI „Contravenţii împotriva sănătăţii populaţiei, sănătăţii persoanei, stării sanitaro-epidemiologice”

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Textul „ Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” de substituit cu „Ministerul Sănătăţii”.
De asemenea propunem excluderea cuvîntului „alimentare” din text pentru lărgirea textului de aplicare a acestei norme.
Propunem strămutarea acestui articol la Capitolul VI „Contravenţii împotriva sănătăţii populaţiei, sănătăţii persoanei, stării sanitaro-epidemiologice”

163

Art.250

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei limită de consum sau după o astfel de dată Sancţiunea "cu sau fără"

Articolul dat dublează prevederile art. 256. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus comasînd prevederile la art. 256

164

Art.251

Folosirea, la producerea (prepararea) de produse alimentare, a materiei prime cu termenul de valabilitate expirat Sancţiunea "cu sau fără ..."

Articolul respectiv nu ţine de domeniul reglementat de capitolul în cauză. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Propunem strămutarea acestui articol la Capitolul VI „Contravenţii împotriva sănătăţii populaţiei, sănătăţii persoanei, stării sanitaro-epidemiologice”

165

Art.252

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care a fost decisă fortificarea, dar care nu au fost fortificate

Articolul respectiv nu ţine de domeniul reglementat de capitolul în cauză. Textul „ Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” de substituit cu „Ministerul Sănătăţii”.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Textul „ Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” de substituit cu „Ministerul Sănătăţii”.
Propunem strămutarea acestui articol la Capitolul VI „Contravenţii împotriva sănătăţii populaţiei, sănătăţii persoanei, stării sanitaro-epidemiologice”.

166

Art.253

Încălcarea regulilor de exploatare a casei de înregistrare

Articolul dat reiterează norma contravenţională a art. Articolul 296. Neutilizarea casei de înregistrare

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Acest articol priveşte fiscalitatea şi urmează a fi plasat în Capitolul XVI
De coroborat cu art. 296

167

Art.254

Transportul sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea cu timbre de acciz

Articolul dat trebuie de coroborat cu art. Articolul 303. Lipsa certificatului de acciz şi/sau a timbrelor de acciz

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

De coroborat

168

Art.256

Încălcarea regulilor de comerţ în întreprinderile de comerţ şi de alimentaţie publică, precum şi de către persoanele fizice care se ocupă cu comerţ

Unele noţiuni sunt depăşite: „întreprinderile de comerţ şi de alimentaţie publică”, „persoanele fizice care se ocupă cu comerţ” Totodată articolul face referinţă abstractă la nişte reguli, aşezarea legală a cărora nu este clară. Repetă art. 250

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Modificarea denumirii articolului 256. propunem o variantă similară:
„Încălcarea regulilor de comerţ”
Propunem completarea alin. (2) cu textul „punerea în vînzare” – transformînd astfel componenţa in una formală, ceea ce îi va spori eficienţa.
De coroborat cu art. 250

169

Art.257

Încălcarea regulilor de comerţ ambulant

Dublează prevederile art. 242 şi art. 256 Referinţă abstractă la nişte reguli, aşezarea legală a cărora nu este clară.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

De coroborat cu art. 242 şi 256

170

Art.258

Încălcarea regulilor de comerţ pe piaţă

„Comerţ de piaţă” de substituit cu „comerţ în piaţă”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De coroborat

171

Art. 262

Încălcarea regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare cumpărate în reţeaua de comerţ cu amănuntul

Este necesară conformarea textului dispoziţiei cu terminologia “Înlocuirea produsului” dar nu “preschimbarea marfei” - astfel cum se prevede în art. 14 din Legea nr. 105/13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Propunem redactarea dispoziţiei articolului dat, prin excluderea textului ” Încălcarea regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare, cumpărate în reţeaua de comerţ cu amănuntul, care se manifestă prin”.
Finalmente, propunem o următoare redacţie:
„Refuzul neîntemeiat de a înlocui produsul sau de a i se restitui contravaloarea, în conformitatea cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, se sancţionează cu …..”
De asemenea urmează a fi modificată corespunzător şi denumirea.

172

Art. 266

Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produselor

Acest articol este în concurenţa cu art. 99-101 care se refera la protecţia drepturilor industriale.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

Propunem comasarea şi/sau replasarea art. 266 alături de articolele ce privesc drepturile industriale.

173

Art.267

Încălcarea de către subiectele activităţii comerciale din sfera alimentaţiei publice a condiţiilor prevăzute pentru categoria respectivă Sancţiunea "cu sau fără"

Considerăm că activitatea fără certificat de acordare a categoriei – este aceiaşi activitate ilegală de întreprinzător. De aceea propunem comasarea art. 267 cu art. 241 din proiect. Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem comasarea art. 267 cu art. 242 din proiect, sau replasarea articolului alături de art. 242

174

Art.270

Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi la circulaţia producţiei alcoolice

Alin. (3) prevede răspunderea pentru darea în arendă de spaţii către agenţi economici care nu au licenţă (autorizaţie). Considerăm că verificarea licenţei nu este de competenţa locatorului. De asemenea atenţionăm că conform Codului civil – arenda priveşte terenul, iar locaţiunea – imobilul.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Alin. (3) de exclus.

175

Art.271

Falsificarea documentelor privind calitatea producţiei alcoolice

Orice falsificare care sub incidenţa prevederilor Codului penal

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus

176

Art.276

Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate

Considerăm un asemenea articol ineficient. Mai mult, Codul penal prevede răspunderea pentru insolvabilitatea intenţionată (art. 252) şi Insolvabilitatea fictivă (art. 253)

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem excluderea art. 276 din proiect

177

Art. 277 – 308

Capitolul XVI Contravenţii împotriva fiscalităţii şi valorilor mobiliare

Salutăm intenţia legislatorului de a strămutată în proiectul Codului contravenţional toate prevederile contravenţionale enunţate în textul altor acte normative decît Codul cu privire la contravenţiile administrative. În acest context, remarcăm importanţa unei asemenea strămutări în proiectul Codului contravenţional şi a prevederilor Capitolului 15 (art. 253 – 263) din Codul fiscal. Concomitent, menţionăm asupra necesităţii evitării dublării unor prevederi (de facto, aceste dublări există actualmente în Codul fiscal care dublează răspunderea stabilită în Codul cu privire la contravenţiile administrative). În, opinia noastră, totuşi prevederile Codului fiscal ce enunţă încălcările contravenţionale ((art. 253 – 263)) sunt mai explicite chiar şi decît cele din proiectul Codului contravenţional din art. 282-294. De exemplu: articolele 244, 282, 283, 284, 285, 298, 299, 301 – reglementează răspunderea pentru aceeaşi faptă contravenţională – încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a activităţii contabile şi neprezentarea la timp a dărilor de seamă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sugerăm a revedea Capitolul XVI din proiectul Codului contravenţional, pentru a se evita dublarea de prevederi şi concurenţa dintre normele juridice stabilite la art. 282-294 cu art. 295- 304. De asemenea ar putea fi revăzute şi articolele 298, 299 şi 301.
Mai jos vom încerca să elucidăm în detalii aceste articole şi să propunem în final, ataşat, o versiune proprie a Capitolului XVI care va fi bazat pe prevederile Capitolului 15 (art. 253 – 263) din Codul fiscal.

178

Art. 278

Activitatea fără autorizaţie

Atenţionăm că se prevede răspunderea contravenţională pentru activitatea BANCARĂ fără înregistrare sau fără licenţă. Astfel, în primul rînd, această activitate cade sub incidenţa art. 241 din Codul penal şi art. 242 din proiectul Codului contravenţional.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem excluderea acestui articol, avînd în vedere existenţa în proiect a art. 242.

179

Art. 279

Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare

Aceasta norma se confunda cu contrabanda s.a. Considerăm oportun să se precizeze că este vorba doar de operaţiunile de vânzare cumpărare a valutei străine, se aplică situaţiilor de încălcare a normelor stabilite în Regulamentul Băncii Naţionale din 13.01.94 privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta va asigura si o mai bună previzibilitate.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem completarea dispoziţiei art. 279 din proiect, după cuvîntul „valutare” cu textul, „stabilite de Banca Naţională a Moldovei”

180

Art. 282-304

Art. 282-304

Menţionăm asupra necesităţii evitării dublării unor prevederi (de facto, aceste dublări există actualmente în Codul fiscal care dublează răspunderea stabilită în Codul cu privire la contravenţiile administrative). În, opinia noastră, totuşi prevederile Codului fiscal ce enunţă încălcările contravenţionale ((art. 253 – 263)) sunt mai explicite chiar şi decît cele din proiectul Codului contravenţional din art. 282-294. De exemplu: articolele 244, 282, 283, 284, 285, 298, 299, 301 – reglementează răspunderea pentru aceeaşi faptă contravenţională – încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a activităţii contabile şi neprezentarea la timp a dărilor de seamă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Atribuţii paralele
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sugerăm a revedea Capitolul XVI din proiectul Codului contravenţional, pentru a se asigura dublarea de prevederi şi concurenţa dintre norme juridice stabilite la art. 282-294 cu art. 295- 304. De asemenea ar putea fi revăzute şi articolele 298, 299 şi 301.
Mai jos vom încerca să elucidăm în detalii aceste articole şi să propunem în final, ataşat, o versiune proprie a Capitolului XVI care va fi bazat pe prevederile Capitolului 15 (art. 253 – 263) din Codul fiscal.

181

Art. 282

Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor

Dublează prevederile art. 242

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus, comasînd prevederile cu art. 242

182

Art. 283

Desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă individuală în calitate de contribuabil al sistemului public de asigurări sociale

Dublează prevederile art. 242

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus, comasînd prevederile cu art. 242

183

Art. 284

Încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă financiare, precum şi încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a evidenţei fiscale

De revăzut textul comasînd la el prevederile art. 299. Concomitent este oportună coroborarea cu textul art. 162/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Partea ce ţine de dările de seamă de comasat la art. 285 şi art. 301

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De revăzut textul comasînd la el prevederile art. 299. Concomitent este oportună coroborarea cu textul art. 162/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.
Partea ce ţine de dările de seamă de comasat la art. 285 şi art. 301

184

Art. 285

Nerespectarea modului de evidenţă şi control, de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale

Articolul respectiv dublează prevederile art.284 şi art.301

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Partea ce priveşte evidenţa contabilă de comasat cu art. 284, iar restul prevederilor de comasat cu prevederile art. 301. Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale

185

Art. 287

Încălcarea în instituţiile financiare a modului de evidenţă şi decontare

Articolul respectiv dublează prevederile art. 300

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Art. 300 de comasat la art. 287

186

Art. 291

Formarea şi utilizarea contrar legislaţiei a mijloacelor speciale ale instituţiei finanţate de la buget

Referinţă abstractă la legislaţie

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Considerăm oportună comasarea cu art. 289 din proiect

187

Art. 292

Încălcarea modului şi a termenelor de prezentare a informaţiei despre folosirea şi rambursarea împrumuturilor de stat şi altor credite acordate contra garanţiilor de stat

Considerăm prevederea dată neconstituţională. Concluzia se bazează pe precedentul creat prin Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din art. 155/3 din Codul penal în redacţia Legii nr. 1436-XIII din 24 decembrie 1997 "Pentru modificarea şi completarea Codului penal" Nr.17 din 02.04.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.50-52/11 din 11.04.2002

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Norma neconstituţională

De exclus

188

Art. 293

Folosirea contrar destinaţiei a creditelor de stat şi a altor credite acordate contra garanţiilor de stat sau încălcarea termenelor de rambursare a lor

Considerăm prevederea dată neconstituţională. Concluzia se bazează pe precedentul creat prin Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din art. 155/3 din Codul penal în redacţia Legii nr. 1436-XIII din 24 decembrie 1997 "Pentru modificarea şi completarea Codului penal" Nr.17 din 02.04.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.50-52/11 din 11.04.2002

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Norma neconstituţională

De exclus

189

Art. 298

Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor

Enunţînd obiecţia de la art. 242 – am propus comasarea prevederilor ce ţin de înregistrarea într-un singur articol – 242. Aceasta se referă şi la alin. (1) – (4) a art. 298. Concomitent, la alin. (4), (5) şi (6) din art. 298 subiect al contravenţiei este exclusiv instituţia financiară. De aceea considerăm oportun comasarea acestor alineate cu art. 300.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem alin. (1) – (3), (7) şi (8) art. 298 să fie comasate cu art. 242. Iar alin. (4)-(6) din art. 298 ce privesc instituţiile financiare cu art. 300.

190

Art. 299

Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile şi a evidenţei în scopuri fiscale

Normele respective dublează prevederile art. 284

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus comasîndu-l la art.

191

Art. 301

Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale

Dublează unele prevederi pertinente ale art. 284, 285

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De comasat la el prevederile pertinente ale art. 284, 285

192

Art. 308

Încălcarea drepturilor membrilor societăţilor comerciale şi ai cooperativelor

Considerăm că prevederile art. 308 sunt înglobate de prevederile Codului penal: Articolul 335. „Abuzul de serviciu” şi Articolul 336. „Depăşirea atribuţiilor de serviciu” de la Capitolul XVI „Infracţiuni săvîrşite de persoanele care gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale”

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem excluderea art. 308 din proiectul Codului contravenţional.

193

Art. 316

Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat

Sancţiunile stabilite sunt prea mici în raport cu gradul de gravitate a contravenţiei săvîrşite

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Considerăm că acţiunile expuse la alin. (2) şi (3) trebuie sancţionate mult mai drastic.

194

Art. 319

Încălcarea prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile

Atenţionăm asupra alin. (6). Nu este clar cine poate fi subiect a acestei contravenţii, şi de ce caracterul ilegal este determinat de existenţa unui contract civil !!!! Considerăm alin. (6) abuziv.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem excluderea alin. (6) din art. 319 sau redactarea lui.

195

Art. 321

Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă sau de folosire a documentelor de arhivă

Prevederile respective dublează art. 282-304.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem comasarea acestuia cu articolele de mai sus ce se referă la prezentarea în termen a dărilor de seamă - art. 282-304

196

Art. 323

Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea unor date statistice eronate

Prevederile respective dublează art. 282-304

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem comasarea acestuia cu articolele de mai sus ce se referă la prezentarea în termen a dărilor de seamă - art. 282-304

197

Art. 337

Transmiterea sau tentativa de a transmite obiecte interzise către persoane deţinute în locuri de detenţie

Atenţionăm asupra existenţei unui articol similar în Codul penal - Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în penitenciare

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem excluderea art. 337 din proiect

198

Art.338

Încălcarea regulilor cu privire la standardizare, metrologie şi calitate a producţiei

Atenţionăm că prevederile alin. (6) din proiect dublează dispoziţia art. 339 din proiect

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem excluderea uni prevederi.

199

art.347

Încălcarea modului de comercializare a armelor individuale şi a muniţiilor aferente

Atenţionăm că Codul penal conţine un articol similar care prevede răspunderea pentru comercializarea ilegală a armelor - Articolul 290.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus

200

Art. 348

Încălcarea modului de înstrăinare a armelor individuale şi a muniţiilor aferente

Similar situaţiei de la art. 347 - atenţionăm că Codul penal conţine un articol similar care prevede răspunderea pentru comercializarea ilegală a armelor - Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus (totuşi, proiectul codului foloseşte un termen mult mai corect – cel de „înstrăinare” care presupune nu doar comercializarea, dar şi donaţia, etc. pe cînd norma penală prevede „comercializarea”.)

201

Art. 351

Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a obiectelor de publicitate

Norma respectivă este similară normei incluse la art.103 din proiect

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem comasarea acestui articol cu art. 103 din proiect - art. 103 Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine

202

Art. 353

Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie sau pierderea din neglijenţă a documentelor de evidenţă militară

Nu este clar cum va fi stabilit gradul de vinovăţie pentru pierdere.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem excluderea răspunderii pentru pierdere. Lipseşte elementul de vinovăţie.

203

Art. 357 alin. (2)

Persoana pasibilă de răspundere contravenţională poate fi reţinută sau supusă unor constrîngeri numai în cazuri excepţionale şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod, urmînd să fie tratată cu respectul demnităţii umane

Autorul proiectului nu concretizează care sunt acele cazuri excepţionale sau, cel puţin, care sunt criteriile de determinare a cazului excepţional. Totodată din articolul menţionat nu este clar care sunt acele condiţii în care poate fi reţinută o persoană. Această normă poate favoriza săvîrşirea actelor de corupţie, deoarece nu stabileşte concret care sunt cazurile şi condiţiile în care poate fi reţinută o persoană. Astfel, această normă poate fi invocată în orice situaţie pentru a şantaja contravenientul şi a-l determina pe acesta să acorde diferite favoruri sau să facă careva declaraţii pentru a evita reţinerea lui.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a concretiza şi de a lămuri care sunt considerate cazurile excepţionale în care o persoană poate fi reţinută şi care este procedura de efectuare a reţinerii.

204

Art. 357 alin. (5)

Persoană deţinută ilegal sau persoana în a cărei privinţă temeiurile reţinerii au decăzut urmează să fie liberată imediat.

Din articolul menţionat nu este clar cine stabileşte dacă o persoană este deţinută ilegal sau nu , fie cine trebuie să stabilească şi să hotărască cînd au decăzut temeiurile reţinerii. Această normă poate favoriza săvîrşirea de către funcţionar a actelor de corupţie. Coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că funcţionarului i se acordă dreptul de decizie necondiţionat de stabilire a unor fapte ce au o importanţă majoră pentru contravenient. Totodată lipseşte un mecanisme de supraveghere şi control a acţiunilor funcţionarului. Astfel, în această situaţie pentru a nu fi deţinut contravenientul poate determina, prin diferite metode, funcţionarul corupt să ia decizia de eliberare imediată a contravenientului pe motiv că au decăzut temeiurile reţinerii sau persoana este deţinută ilegal.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a stabile expres care este organul competent de stabilire a faptului dacă a decăzut temeiurile reţinerii, care este procedura de determinare a acestui fapt şi totodată trebuie de stabilit care este organul de control şi supraveghere în aceste situaţii.

205

Art. 357 alin. (6)

Percheziţia, examinarea corporală, alte acţiuni procesuale care aduc atingere inviolabilităţii persoanei pot fi efectuate fără consimţămîntul acesteia sau al reprezentantului ei legal numai în condiţiile prezentului cod.

Constituţia RM art. 4; art. 24 – 25, precum şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului garantează libertatea individuală şi siguranţa persoanei, astfel, o persoană nu poate fi percheziţionată fără acordul ei. În această situaţie se încalcă flagrant prevederile Constituţionale. Totodată, norma în cauză nu stabileşte care este condiţiile în care se poate face percheziţia unei persoane. Această normă este coruptibilă prin faptul că contravine prevederilor legii supreme al RM şi totodată acordă dreptul organelor de control să efectueze percheziţii fără nici o restricţie ceea ce poate duce la abuzuri din partea acestora şi la încălcarea flagrantă a drepturilor persoanei.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Normă neconstituţională

Propunem de a exclude această normă ca fiind anticonstituţională.

206

Art. 357 alin. (8)

Persoana lezată în libertatea şi demnitatea sa prin aplicarea ilegală a unei măsuri procesuale are dreptul la repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat astfel.

Nu sunt concretizate în baza căror condiţii legale poate fi recuperat prejudiciul, precum şi care prejudiciu poate fi recuperat, numai prejudiciul moral sau şi cel material. Totodată, nu este clar cine trebuie să recupereze prejudiciul cauzat şi în ce condiţii. Această normă este o normă de trimitere acest fapt se manifestă prin utilizarea expresiei juridice „în condiţiile legii”

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de a concretiza în baza căror condiţii sau a căror acte normative se poate recupera prejudiciul cauzat prin reţinerea neîntemeiată. De asemenea, de specificat cine va fi ţinut să recupereze prejudiciul cauzat.

207

Art. 358 alin. (2)

„Declaraţii demascatoare”

În jurisprudenţă se utilizează noţiunea de „mărturie” acest termen este utilizat şi în Codul penal şi în Codul de procedură penală. Termenul de „declaraţii demascatoare” nu se utilizează.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a înlocui termenul „declaraţii demascatoare” cu termenul „mărturie” şi astfel, norma în cauză va avea următorul conţinut: „(2) Persoana căreia autoritatea competentă să examineze cauza contravenţională îi propune să depună mărturii împotriva sa ori a rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei este în drept să refuze de a face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta.”

208

Art. 363 alin. (2) lit. e)

„să i se asigure, în cel mult 24 de ore, un apărător din oficiu, în caz de reţinere, dacă este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional;”

Potrivit articolului menţionat persoanei în a cărei privinţă este pornit un proces contravenţional i se asigură un apărător în termen de 24 de ore, iar art. 359 alin. (4) „Dreptul la apărare” din proiectul expertizat stabileşte că: „În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, dacă persoana pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional nu are apărător ales, i se desemnează un apărător din oficiu.” La fel şi art. 371 alin. (3) stabileşte că contravenientul are dreptul la apărător în cel mult 3 ore. Astfel, aceste norme se contrazic. În acest caz suntem în prezenţa existenţei a unui conflict a normelor de drept din cadrul aceleiaşi legi. Coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că acest conflict reprezintă un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative, precum şi creează permise pentru aplicarea normei „convenabile” într-o situaţie concretă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Prejudicierea intereselor contrar interesului public
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Propunem de a corela prevederile art. 363 alin. (2) lit. e) cu prevederile art. 359 alin. (4), garantînd astfel, contravenientului dreptul la apărător într-un termen cît mai scurt.

209

Art. 363 alin. (2) lit. w)

w) să ceară şi să primească reparaţia prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale agentului constatator sau ale instanţei de judecată.

Autorul nu a concretizat care prejudiciu poate solicita persoana să fie reparat. De asemenea, nu este clar din ce considerente autorul proiectului s-a limitat doar la acţiunile nelegitime ale agentului constatator şi a instanţei de judecată dar nu a indicat că şi în cazul acţiunilor nelegitime ale procurorului persoana poate solicita recuperarea prejudiciului. Potrivit acestei norme procurorul este exonerat de la răspundere pentru acţiunile sale nelegitime, astfel, această normă creează premise pentru săvîrşirea de către procurori a unor acţiuni nelegitime ştiind că nu vor fi obligaţi să recupereze prejudiciul astfel cauzat.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a stabili că persoana poate solicita şi de la procuror recuperarea prejudiciului suportat în urma acţiunilor nelegitime ale acestuia.

210

Art. 363 alin. (5) lit.b)

b) să accepte, la cererea agentului constatator organ al afacerilor interne, examinarea şi percheziţia sa corporală;

Potrivit articolului menţionat persoana în a cărei privinţă este pornit procesul contravenţional este obligată să accepte cererea agentului constatator efectuarea percheziţiei şi examinarea corporală. Trebuie de menţionat că nu este clar cum este posibil să fii obligat să accepţi cererea cuiva. De asemenea, norma în cauză nu stabileşte în ce condiţii persoana este obligată să permită efectuarea percheziţiei. Totodată, această normă contravine prevederile Constituţiei RM. Această normă este coruptibilă prin faptul că contravine prevederilor legii supreme al RM şi totodată acordă dreptul organelor de control să efectueze percheziţii fără nici o restricţie ceea ce poate duce la abuzuri din partea acestora şi la încălcarea flagrantă a drepturilor persoanei.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Normă neconstituţională

Propunem de a exclude această normă ca fiind anticonstituţională.

211

Art. 365 alin. (2) lit. b)

b) să aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiune contravenţională;

Autorul nu concretizează care sunt cazurile în care procurorul poate aplica o sancţiune precum şi nu stabileşte care este legea ce stabileşte cazurile în care procurorul poate aplica o sancţiune oarecare. Această normă este o normă de trimitere acest fapt se manifestă prin utilizarea expresiei juridice „ în cazurile prevăzute de lege ”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de a concretiza în baza căror acte normative şi în ce situaţii procurorul poate aplica sancţiuni contravenţionale. De exemplu să se facă trimitere la prevederile art. 378 din prezentul cod.

212

Art. 365 alin. (3)

În cazul în care agentul constatator solicită aplicarea sancţiunii arestului contravenţional sau expulzării, participarea procurorului la examinarea cauzei contravenţionale în instanţă este obligatorie.

Autorul nu stabileşte în care instanţă participarea procurorului este obligatorie.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Propunem de a specifica în ce instanţă procurorul este obligat să participe.

213

Art. 366 alin. (3) lit. a)

a) să i se înregistreze imediat cererea în modul stabilit, să i se soluţioneze cererea de către agentul constatator, să fie informată privitor la soluţionare;

Autorul nu stabileşte care este modul stabilit de înregistrare a cererii şi cine stabileşte acest mod. Această normă poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie care se pot manifesta prin neînregistrarea reală a cererilor depuse de către victimă cu scopul de a evita întocmirea rapoartelor, de mărirea statisticii a contravenţiilor nedescoperite etc. Persoana responsabilă de înregistrarea cererilor bazîndu-se pe faptul că persoanele nu cunosc procedura de înregistrare a cererilor poate declara că cererea victimei a fost înregistrare iar în realitate această cerere să ajungă la urna de gunoi.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de concretiza care este anume modul stabilit de înregistrare a cererilor.

214

Art. 367 alin. (3) lit. d)

d) să accepte, la cererea organului de urmărire contravenţională, percheziţia corporală;

Potrivit articolului menţionat martorul obligat să accepte cererea agentului constatator efectuarea percheziţiei şi examinarea corporală. Trebuie de menţionat că nu este clar cum este posibil să fii obligat să accepţi cererea cuiva. De asemenea, norma în cauză nu stabileşte în ce condiţii persoana este obligată să permită efectuarea percheziţiei. Totodată, această normă contravine prevederile Constituţiei RM. Această normă este coruptibilă prin faptul că contravine prevederilor legii supreme al RM şi totodată acordă dreptul organelor de control să efectueze percheziţii fără nici o restricţie ceea ce poate duce la abuzuri din partea acestora şi la încălcarea flagrantă a drepturilor persoanei.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Norme neconstituţionale

Propunem de a exclude această normă ca fiind neconstituţională.

215

Art. 367 alin. (5)

Neexecutarea neîntemeiată a obligaţiilor martorului se sancţionează în conformitate cu legea.

Autorul nu stabileşte care sunt criteriile de calificare a refuzului martorului de a săvîrşi careva acţiuni ca fiind refuz neîntemeiat, totodată nu este stabilit care organ trebuie să stabilească acest fapt. De asemenea nu este concretizat în conformitate cu care acte legislative martorul poate fi tras la răspundere. Această normă este o normă de trimitere acest fapt se manifestă prin utilizarea expresiei juridice „ în conformitate cu legea.” Totodată faptul că nu este prevăzut un organ concret care este împuternicit să stabilească neexecutarea de către martor al obligaţiilor sale precum şi faptul că nu este prevăzut un organ de control şi o procedură de control poate favoriza acte de corupţie din partea organului constatator. Astfel, acesta făcînd apel la norma în cauză poate uşor intimida martorii pentru ai determina pe aceştia să facă declaraţii favorabile organului constatator.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a concretiza în baza căror acte normative şi în ce situaţii martorii pot purta răspundere.

216

Art. 367 alin. (8)

(8) În cazurile prevăzute de legislaţie, agentul constatator este obligat să asigure participarea martorilor dezinteresaţi, cu capacitate de exerciţiu deplină, la acţiuni procesuale pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor consemnate.

Autorul nu concretizează care sunt cazurile în care agentul constatator este obligat să asigure participarea martorilor precum şi nu menţionează în care legislaţie este prevăzut acest fapt. Totodată nu este clar ce se subînţelege prin noţiunea de martor dezinteresat. Această normă este o normă de trimitere acest fapt se manifestă prin utilizarea expresiei juridice „În cazurile prevăzute de legislaţie”

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a concretiza în baza căror acte normative agentul constatator este obligat să asigure participarea martorilor dezinteresaţi la acţiuni procesuale pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor consemnate.
Totodată, trebuie de explicat ce se înţelege prin martor dezinteresat şi care este modalitatea de stabilire a acestuia.

217

Art. 372 alin. (2)

Citaţia se înmînează persoanei cu cel puţin 5 zile înainte de data prezentării ei în faţa organului respectiv. În cazul unor acţiuni procesuale de urgenţă, această regulă nu se aplică.

Autorul proiectului actului legislativ nu a indicat expres care sunt acţiunile procesuale urgente care ar permite derogarea de la regula generală că citaţia se înmînează cu cel puţin 5 zile înainte sau cel puţin trebuia de prevăzut careva criterii ce ar permite identificarea acelor acţiuni procesuale de urgenţă. Această normă poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie şi anume agentul constatator şi instanţa de judecată pot săvîrşi unele acte procesuale motivînd că aceste acte procesuale au fost de urgenţă, evitînd astfel citarea legală a părţilor.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de concretizat care sunt acţiunele procesuale de urgenţă ce permit derogarea de la regula generală că citaţia se înmînează cu cel puţin 5 zile înainte de ziua înfăţişerii.

218

Art. 379 alin. (2)

(2) Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice sancţiuni, comisarul de poliţie sau adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, inspectorii de sector superiori şi inspectorii de sector ai poliţiei. (3) Contravenţiile împotriva regimului din transporturi şi împotriva circulaţiei rutiere prevăzute la art.203-205, 207-223 se examinează şi se pot sancţiona de către şeful Direcţiei poliţiei rutiere sau adjuncţii lui, şefii serviciilor şi secţiilor poliţiei rutiere, şefii posturilor de poliţie rutieră.

Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările "este în drept", "poate" „sau” creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita). Astfel, ar fi binevenit ca să se stabilească expres şi concret în ce cazuri şi cum fiecare din ei pot examina cauze cu privire la contravenţiile administrative şi ce sancţiuni pot aplica.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a elimina sintagmele "este în drept", "poate" „sau” şi de a stabile expres care sunt contravenţiile ce pot fi examinate de către comisar, care sunt contravenţiile ce pot fi examinate de către adjuncţi etc.

219

Art. 380 alin. (2)

Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice sancţiuni şeful Serviciul de pompieri şi salvatori ai Ministerului Afacerilor Interne şi adjuncţii lui, şefii detaşamentelor, unităţilor, posturilor paramilitare şi militare de pompieri din subordinea direcţiei, şefii subunităţilor specializate.

Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările „este în drept”, „poate” „sau” creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita). Astfel, ar fi binevenit ca să se stabilească expres şi concret în ce cazuri şi cum fiecare din ei pot examina cauze cu privire la contravenţiile administrative şi ce sancţiuni pot aplica.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a elimina sintagmele „este în drept”, „poate” şi de a stabile expres care sunt contravenţiile ce pot fi examinate de către şeful Serviciul de pompieri şi salvatori ai Ministerului Afacerilor Interne, care sunt contravenţiile ce pot fi examinate de către şefii detaşamentelor etc.

220

Art. 381 alin. (2)

Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice sancţiuni:

Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările "este în drept", creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a elimina sintagmele "este în drept".

221

Art. 382-386 şi 389-402 alin.(2)

Sînt în drept să examineze cauze cu privire la contravenţii şi să aplice sancţiuni

Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările "este în drept", creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a elimina sintagmele "este în drept".

222

Art. 387-388 alin.(2)

Dreptul de a examina cauze cu privire la contravenţii şi de a aplica sancţiuni contravenţionale îl

Considerăm că această formulare „dreptul de a examina” este similară cu formularea „este în drept” şi care creează iluzia că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a înlocui formularea „dreptul de a examina” cu formularea imperativă „Examinează cauzele ...”

223

Art. 395

(1) Inspecţia de Stat în Construcţii exercită controlul de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii în construcţii, constată contravenţiile prevăzute la art.111, 165 şi 166. (2) Aplicarea de sancţiuni nu eliberează persoana sancţionată de îndeplinirea prescripţiilor date.

Potrivit aliniatului (1) din articolul menţionat rezultă că Inspecţia de stat în construcţie are dreptul doar de constatare a contravenţiilor prevăzute de art. 111, 165 şi 166 însă nu are dreptul de examinare şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de articolele menţionate. Totodată, însă potrivit Capitolului XIV nici o altă autoritate competentă să soluţioneze şi examinare a cauzelor de contravenţie prevăzute de art. 111, 165 şi 166. Astfel, ar fi binevenit de redactat prevederile art. 395 alin. (1) şi de prevăzut dreptul Inspecţiei de Stat în Construcţie de a sancţiona şi examina cauzele de contravenţie prevăzute de art. 111, 165 şi 166. De asemenea în aliniatul doi trebuie de concretizat care sunt prescripţiile date şi de către cine sunt eliberate aceste prescripţii.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De a redacta prevederile alin. (1) şi de a expune în următoarea redacţie: „(1) Inspecţia de Stat în Construcţii exercită controlul de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii în construcţii, constată, examinează şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art.111, 165 şi 166”
Iar alin. (2) de expus în următoarea redacţie: „(2) Aplicarea de sancţiuni nu eliberează contravenientul de îndeplinirea prescripţiilor eliberate de către Inspecţia de Stat în Construcţii.”

224

Art. 405 alin. (6) lit. c)

c) prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei, inclusiv prin încălcarea dreptului la apărare sau a dreptului la interpret/traducător.

Autorul nu stabileşte care sunt considerate încălcările esenţiale ale drepturilor şi libertăţii persoanei ce ar permite neadmiterea probei sau cel puţin nu sunt stabilite criteriile ce ar servi la stabilirea gradului de încălcare a drepturilor şi libertăţii persoanei. Această normă poate crea premise de săvîrşire a actelor de corupţie şi anume organul competent de soluţionare a cauzelor de contravenţie poate refuza neîntemeiat de a accepta careva probe sau de a refuza de a accepta careva probe în situaţii „convenabile” a unui subiect participant la astfel de raporturi juridice.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a exclude cuvîntul „esenţial” pentru a nu crea confuzii şi interpretări abuzive.

225

Art. 408 alin. (1)

(1) În cazul contravenţiilor aflate în competenţă, lucrătorul Ministerului Afacerilor Interne şi lucrătorul Serviciului vamal, în punctul vamal, este în drept să efectueze percheziţie dacă probele sau materialele de investigaţie operativă determină o presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere, la domiciliu ori în alt loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce au servit la săvîrşirea contravenţiei, obiecte sau alte valori dobîndite din contravenţie, precum şi documente sau alte obiecte care ar avea importanţă pentru elucidarea cauzei contravenţionale.

Potrivit articolului menţionat colaboratorii de poliţie şi serviciul vamal au dreptul de a efectua percheziţii la domiciliul unei persoane fără a avea pentru aceasta ordonanţa procurorului sau a judecătorului de instrucţie. Prin prevederile normei în cauză se încalcă flagrant prevederile art. 29 din Constituţia RM potrivit căruia Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia. Această normă este una coruptibilă prin însăşi esenţa ei. Ea nu numai că încalcă prevederile Constituţiei RM dar şi poate favoriza săvîrşirea de către colaboratorii de poliţie şi serviciului vamal a actelor de corupţie a abuzurilor şi a percheziţiilor neîntemeiate la domiciliul persoanei. Aceste percheziţii vor putea fi efectuate de către persoanele menţionate mai sus şi cu scopul de intimidare a persoanei. Acest fapt se agravează şi datorită faptului că nu este prevăzut nici un organ de control care că autorizeze şi să controleze modul de desfăşurare a percheziţiilor şi a temeiniciei efectuării percheziţiei. Cu atît mai mult că autorul a prevăzut posibilitatea efectuării percheziţiei în baza unei presupuneri de către colaboratorii de poliţie sau a serviciului vamal. Astfel, după orişicare percheziţie abuzivă sau de intimidare colaboratorii de poliţie sau a serviciului vamal pot motiva uşor acţiunile sale prin simplul fapt că au presupus, dar presupunerea nu s-a adeverit.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Norme neconstituţionale

Propunem de a redacta prevederile art. 408 şi de a stabili că percheziţia la domiciliu se poate efectua numai în baza încheierii judecătorului de instrucţie cu excepţia cazului de flagrant. Această prevedere va permite efectuarea unui control a percheziţiilor, evitarea abuzurilor din partea colaboratorii de poliţie sau a serviciului vamal cu atît mai mult că potrivit articolului menţionat percheziţia se face în baza materialelor operative ceea ce se presupune că există deja documente informaţii care confirmă necesitatea efectuării percheziţiei şi în acest caz judecătorul de instrucţie nu va fi îndrept să refuze emiterea unei încheieri de efectuare a percheziţiei.

226

Art. 409

Textul integral

Potrivit articolului menţionat colaboratorii de poliţie şi serviciul vamal au dreptul de a efectua percheziţii corporale fără consimţămîntul persoanei percheziţionate. Însă Constituţia RM art. 4; art. 24 – 25, precum şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului garantează libertatea individuală şi siguranţa persoanei, astfel, o persoană nu poate fi percheziţionată fără acordul ei. În această situaţie se încalcă flagrant prevederile Constituţionale. Totodată, norma în cauză nu stabileşte care este condiţiile în care se poate face percheziţia unei persoane şi care sunt acele motive esenţiale care îi acordă dreptul colaboratorilor de poliţie şi serviciul vamal să efectueze percheziţia corporală sau a automobilului. Această normă este una coruptibilă prin însăşi esenţa ei. Ea este coruptibilă prin faptul că contravine prevederilor legii supreme al RM şi totodată acordă dreptul organelor de control să efectueze percheziţii fără nici o restricţie ceea ce poate duce la abuzuri din partea acestora şi la încălcarea flagrantă a drepturilor persoanei.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Alte riscuri
Norme neconstituţionale

Propunem de a redacta prevederile art. 409 şi de a stabili că percheziţia se poate efectua numai în baza încheierii judecătorului de instrucţie, iar în cazurile de flagrant procesul verbal de percheziţie să fie confirmat de către judecătorul de instrucţie. Această cerinţă este necesară pentru a instituie un control mai stric a acţiunilor colaboratorilor de poliţie şi serviciul vamal şi eliminarea săvîrşirii de către aceştia a abuzurilor şi percheziţiilor neîntemeiate..

227

Art. 409 alin (8)

„(8) În cazul unei contravenţii pe care sancţiunea normei contravenţionale o prevede pasibilă de privarea dreptului de conducere a vehiculului, agentul constatator ridică permisul de conducere pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti asupra cauzei, eliberînd conducătorului de vehicul un permis de conducere provizoriu. Agentul constatator poate aplica şi prevederile art.418.

Potrivit acestui articol agentul constatator are două posibilităţi de sancţionare fie aplică prevederile art. 409 alin. (8) fie aplică prevederile art. 418 care sunt mai severe. Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările "este în drept", "poate" creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a elimina sintagmele "este în drept", "poate" şi de a stabile expres care sunt situaţiile în care se va aplica prevederile art. 409 alin. (8) şi în care situaţii se va aplica prevederile art. 418. din prezentul cod.

228

Art. 413 alin. (4)

(4) Persoanei reţinute i se comunică imediat, contra semnătură, drepturile prevăzute la art.364, faptul comunicării menţionîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere.

Trebuie de menţionat că art. 364 din prezentul cod stabileşte cine este agentul constatator „Articolul 364. Agentul constatator Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele competenţei, cauza contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod.”

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem de a corecta prevederile art. 413 alin. (4) şi în loc de art. 364 de indicat art. 363 din prezentul cod.

229

Art. 419 alin. (8)

(8) În cazurile indicate la art.419 alin.(2) lit.b), folosirea vehiculului poate fi interzisă şi prin ridicarea tăbliţelor cu numărul de înmatriculare. În astfel de cazuri, prevederile alin.(5) din prezentul articol vor fi aplicare corespunzător

Potrivit acestui articol agentul constatator are două posibilităţi de sancţionare fie aplică prevederile art. 419 alin.(2) lit. b), fie aplică prevederile art. 419 alin (8) care este mai blîndă. Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările "este în drept", "poate" creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a elimina sintagmele "este în drept", "poate" şi de a stabile expres care sunt situaţiile în care se va aplica prevederile art. 419 alin.(2) lit.b) şi în care situaţii se va aplica prevederile art. 419 alin (8) din prezentul cod.

230

Art. 420

Articolul 420. Agentul constatator

La art. 420 propunem completarea cu un alin. (5) - ce ar prevedea categoriile de contravenţii care să determină pornirea procesului contravenţional doar la plîngerea victimei. Asemenea mecanism va fi în concordanţă cu art. 276 din Codul de procedură penală, şi va putea fi aplicat categoriilor de contravenţii similare celor pentru care se prevede învinuirea privată la art. 276 din Codul de procedură penală.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem un text similar:
La art. 420, se completează cu alin. (5):
„(5) Procesul contravenţional se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul contravenţiilor prevăzute la articolele: 69, 78, 99 – 106.

231

Art. 423 alin. (10)

(10) Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde recomandarea agentului constatator, dacă astfel consideră necesar, de remitere a cauzei contravenţionale în instanţă de judecată competentă pentru aplicarea sancţiunii, date în competenţa acesteia.

Prin această normă se acordă dreptul agentului constatator de a face alegerea de remitere a cauzei contravenţionale în instanţă de judecată sau nu. Prin urmare, această posibilitate acordată agentului constatator creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a stabile expres care sunt situaţiile în care agentului constatator remitere cauza contravenţională în instanţă de judecată competentă pentru aplicarea sancţiunii, date şi în care caz nu.

232

Art. 426

Textul integral

Prin această normă se acordă dreptul agentului constatator de a face alegerea ce fel de sancţiune să aplice făptuitorului.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a exclude acest articol şi de oblicat contravenienţii de a achita amenzile aplicate numai la bancă şi oficiile poştale şi nici de cum achitarea amenzii să nu se facă pe loc la agenţii constatatori.

233

Art. 434 alin. (2)

(2) În temeiuri rezonabile, judecătorul poate adopta o încheiere motivată de prelungire cu 15 zile a termenului de judecare a cauzei.

Autorul proiectului expertizat nu menţionează cazurile sau criteriile în baza cărora se poate prelungi termenul de examinare a cauzei.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a concretiza sau de a stabili care sunt criteriile de aprecierii a temeiurilor rezonabile pentru prelungirea examinării cauzei.

234

Art. 448

Articolul 448. Repunerea în termen şi apelul peste termen

Potrivit proiectului actului normativ în cauză hotărîrile judecătoreşti contravenţionale se atacă cu recurs şi nici de cum cu apel. De asemenea articolul menţionat vorbeşte despre recurs şi nu despre apel.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem corectarea greşelilor şi înlocuirea în denumirea articolului cuvîntul „apel” cu cuvîntul „recurs”.

235

Art. 451 alin. (1) şi alin (2)

(1) Preşedintele completului de judecată conduce şedinţa de judecare a recursului împotriva dispoziţiei asupra cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solemnitatea şedinţei.

Potrivit proiectului actului normativ instanţa de judecată emite hotărîre şi nici de cum nu dispoziţie.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem corectarea greşelilor şi înlocuirea cuvîntul „dispoziţie” cu cuvîntul „hotărîre”.

236

Art. 452 alin (3)

(3) Decizia instanţei de recurs se adoptă integral sau doar dispozitivul, urmînd a fi redactată în cel mult 3 zile.

Prin această normă se acordă dreptul judecătorului de a face alegerea între a emite decizia integral sau doar numai dispozitivul. Prin urmare, această posibilitate acordată judecătorului creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Propunem de a stabile expres cînd se adoptă decizia integral şi cînd doar dispozitivul.

237

Art. 458 alin. (2)

(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale privind încălcările fiscale şi să aplice sancţiuni contravenţionale, în numele autorităţilor abilitate, conducătorii organelor fiscale.

Trebuie de menţionat că drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice sînt legate intrinsec şi, în realitate, formează atribuţiile nemijlocite ale acestora. Prin urmare, divizarea drepturilor şi obligaţiilor în formulările "este în drept", creează o iluzie neîndreptăţită că într-o anumită situaţie este posibil de a exercita atribuţia ca un drept (adică, în sensul de a-l exercita sau de a nu-l exercita).

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a elimina sintagmele "este în drept".

238

Art. 86

Lipsa indicării subiectului la care se referă contravenţia Depăşirea plafonului amenzii Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

239

Art.98

Depăşirea plafonului amenzii

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

240

Art. 102

Lipsa indicării subiectului la care se referă contravenţia

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

241

Art. 107 alin. (1)

Lipsa indicării subiectului la care se referă contravenţia

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

242

Art. 128

Lipsa indicării subiectului la care se referă contravenţia

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

243

Art. 129

Lipsa indicării subiectului la care se referă contravenţia

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

244

Art. 169

Lipsa indicării subiectului la care se referă contravenţia

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

245

Art. 81

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

246

Art.82

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

247

Art. 100

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

248

Art. 101

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

249

Art. 111

Sancţiunea "pînă la"

Lipsa plafonului minim de aplicare a sancţiunii

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

250

Art. 177

Sancţiunea "pînă la"

Lipsa plafonului minim de aplicare a sancţiunii

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

251

Art. 224

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

252

Art. 265

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

253

Art. 273

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

254

Art. 324

Sancţiunea "pînă la"

Lipsa plafonului minim de aplicare a sancţiunii

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

255

Art.335

Sancţiunea "cu sau fără.."

Aplicarea discreţionară a sancţiunilor complementare de privare a dreptului de a desfăşura o anumită activitate şi de afişare şi/sau difuzare a actului de sancţionare

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

256

Art.336

Sancţiunea "pînă la"

Lipsa plafonului minim de aplicare a sancţiunii

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Concluzii

1. Considerăm că proiectul Codului contravenţional în redacţia prezentată, conţine reglementări perfecţionate comparativ cu legislaţia existentă şi proiectul iniţial. În acelaşi timp, sînt păstrate o serie de reglementări generatoare de comportamente corupţionale, precum şi introduse reglementări noi, care nu sînt corelate şi adaptate suficient, ceea ce poate genera noi manifestări corupţionale. Textul Codului necesită revizuire generală şi detaliată, o redactare minuţioasă, numai după efectuarea acestor proceduri prealabile urmînd a fi supus aprobării finale. Dispoziţiile finale şi tranzitorii ale proiectului necesită a fi modificate şi completate sub următoarele aspecte:
- stabilirea unui termen special de intrare în vigoare a noului cod (minimum 6 luni de la publicare);
- stabilirea pentru Guvern a termenelor concrete de prezentare a propunerilor pentru modificarea legislaţiei şi de modificare a actelor normative (astfel ca modificările să fie adoptate şi să intre în vigoare pînă la intrarea în vigoare a Codului);
- soluţionarea concurenţa normelorului între normele codului cu cele ale altor acte legislative (în special, coduri şi legi organice) şi normative (reglementările existente în art.1 nu sînt suficiente şi contravin principiilor generale ale dreptului, precum şi tehnicii legislative).
2. Cea mai importantă concluzie vizează însă faptul că unul din scopurile principale ale elaborării unui Cod (şi în special a celui contravenţional) ar fi concentrarea reglementărilor din diversele acte legislative şi normative, pentru a facilita cunoaşterea faptelor care constituie încălcări, fără necesitatea apelării la zeci de legi şi sute de acte normative, instrucţiuni, explicaţii etc. Sistemul de drept al Moldovei şi experienţa în domeniu nu cunoaşte asemenea practică, dar, dacă sancţiunea pentru încălcare nu se indică aparte în legile care prescriu reguli, normele respective ar putea fi preluate cît mai compact dar şi complet posibil în cuprinsul Codului. Examinarea acestei abordări necesită resurse importante şi activitate de elaborare suplimentară, însă efectul de pe urma implementării ar răsplăti plenar eforturile. În acest fel, legislaţia noastră s-ar apropia de cea comunitară, care promovează tendinţa detalierii şi concentrării majorităţii aspectelor reglementării din domeniul delictual. În acelaşi timp, lansarea unor dezbateri publice specializate la temă sau promovarea unei propuneri legislative (conform art.44 alin(5) din Regulamentul Parlamentului), care ar aborda problema la general şi conceptual se prezumă a fi mecanisme primare importante, eficiente pentru depăşirea problemelor abordate şi determinarea noilor soluţii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei