Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de serviciu în interes public

(înregistrat în Parlament cu numărul 2080 din 20 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de serviciu în interes public.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul urmărit de prezentul proiect este modificarea Legii nr.1384 din 11.10.2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri si prestările de serviciu în interes public pentru a permite rechiziţionarea bunurilor cu caracter medical şi includerea reprezentantului Ministerului Sănătăţii în cadrul Comisiei Centrale de Rechiziţii.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului notei informative: "rechiziţionarea bunurilor materiale de gen medical nu poate fi efectuată, fapt care, luînd în consideraţie posibilitatea actuală limitată de a menţine în stocuri necesarul de rezerve medicale, complică esenţial asigurarea cu materiale medico-sanitare a asistenţei medicale populaţiei în cazul unor eventuale situaţii excepţionale, soldate cu un număr mare de lezaţi. Întru soluţionarea problemei în cauză se propune modificarea Legii nr.1384 din 11.10.2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, care va permite rechiziţionarea în situaţiile excepţionale a bunurilor materiale de gen medical."


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin nici în textul proiectului, nici în nota informativă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Fundamentarea financiar-economică lipseşte, cu toate că legea nr.1384 din 11.10.2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de serviciu în interes public prevede achitarea costurilor şi despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate. Astfel, în cazul suplinirii listei de bunuri care pot fi rechiziţionate, urmează să fie prevăzute şi anumite sume din contul cărora se va face compensarea pentru rechiziţionarea acestei categorii noi de bunuri.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul propune introducerea reprezentantului Ministerului Sănătăţii în componenţa Comisiei Centrale pentru Rechiziţii (art.21). Nu considerăm că această modificare este susceptibilă de a genera riscuri de coruptibilitate la implementare.
Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul nu este afectat de norme coruptibile, cu excepţia deficienţelor de fundamentare indicate în prezentul raport de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei