Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Septembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (asigurarea medicală a cetăţenilor străini)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2341 din 17 Iulie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (asigurarea medicală a cetăţenilor străini).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Compania Naţională de Aigurări în Medicină, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorilor notei informative "Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea determinării clare a cercului de subiecţi, din rândul cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, care necesită să se asigure obligatoriu din punct de vedere medical".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Potrivit autorilor notei informative, proiectul "determină baza juridică de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu domiciliul în Republica Moldova. La momentul actual legislaţia în vigoare prevede că sunt asiguraţi obligatoriu medical cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Republica Moldova.

Totodată, reieşind din faptul că introducerea asigurării obligatorii de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepţia celor cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă) poate provoca o reacţie reciprocă din partea altor state, inclusiv cele vecine, care se va răsfrânge negativ asupra călătoriilor în străinătate a cetăţenilor moldoveni şi va crea o problemă deosebit de dificilă şi pentru cetăţenii din zonele de frontieră, care în virtutea necesităţilor vitale călătoresc des în statele din vecinătate, a apărut necesitatea excluderii cetăţenilor străini şi apatrizilor cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova din cercul de subiecţi al asigurării obligatorii de asistenţă medicală."

Astfel, justificarea promovării proiectului este valabilă, serioasă şi suficientă


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, Asemenea referinţe nu se conţin nici în textul proiectului, nici în nota informativă.

Menţionăm în acest sens, că Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung prevede în:

* Articolul 5 "Condiţiile pentru dobândirea statutului de rezident pe termen lung" alin.(1) "Statele membre cer resortisanţilor ţărilor terţe să facă dovada că dispun pentru ei şi pentru membrii familiei lor care se află în întreţinerea lor: (b) de o asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obişnuit pentru proprii resortisanţi în statul membru în cauză."

* Articolul 15 "Condiţiile de şedere într-un al doilea stat membru" alin.(2) "Statele membre pot solicita ca persoana în cauză să facă dovada că dispune: (b) de o asigurare de sănătate care să acopere, pe teritoriul respectiv, toate riscurile acoperite în mod normal pentru resortisanţii naţionali în statul membru în cauză."

Astfel, considerăm că prevederile proiectului nu contravin legislaţiei europene, însă autorii notei informative au omis să indice asupra compatibilităţii proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare, nerespectînd astfel cerinţele articolului 20 al Legii 780/2001, care prevede că nota informativă trebuie să includă şi "c) referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză".


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Potrivit autorilor notei informative "introducerea asigurării obligatorii de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepţia celor cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă) necesită crearea unei infrastructuri costisitoare, care nu va fi acoperită din contul primelor acumulate de la aceştia şi ar fi necesară utilizarea mijloacelor achitate în calitate de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către cetăţenii Republicii Moldova, angajatori şi bugetul de stat".

Prin urmare, introducerea asigurării obligatorii de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova ar presupune cheltuieli pentru implementarea unei infrastructuri. Însă, aşa cum proiectul îngustează cercul cetăţenilor străini şi apatrizilor cu reşedinţă în Republica Moldova doar la cei care sunt încadraţi aici în muncă în baza unui contract individual de muncă, potrivit autorilor notei informative cheltuieli suplimentare pentru implementarea proiectului nu vor apărea, deşi, acest fapt nu se precizează expres.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul reglementează obligaţii noi pentru cetăţenii străini şi apatrizii cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, fapt care presupune extinderea atribuţiilor de încasare a primelor obligatorii de asigurare medicală de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi asupra acestei categorii, deşi atribuţiile propriu-zise ale Companiei nu se modifică.
Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (în domeniul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a cetăţenilor străini), cu excepţia carenţelor de fundamentare expuse în acest raport, nu este afectat de elemente de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei