Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

02 Decembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit

(înregistrat în Parlament cu numărul 3052 din 28 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorilor notei informative ce însoţeşte proiectul "Obiectivul operării modificărilor şi completărilor la Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit constă în aducerea în concordanţă a acesteia cu art. 2 din Legea 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, care prevede că totalitatea cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere urmează a fi stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate. De asemenea concordanţa cu prevederile Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi Legii 78-XVI din 10.04.2008 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea conţinută în nota informativă se referă, în principal, la prevederile novatoare ale proiectului. Astfel, potrivit notei informative: "reieşind din considerentul, că activitatea de audit este supusă licenţierii, art. 28 din Legea privind activitatea de audit, urmează să conţină principiile de bază ale licenţierii acestei activităţi. Prin urmare, prezentul proiect prevede ca societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali să desfăşoare pe lîngă activitatea de audit numai activităţile, care sînt permise de art. 6 din Legea privind activitatea de audit. [...] Condiţiile de licenţiere prevăd corespunderea societăţii de audit prevederilor art. 5 din Legea privind activitatea de audit şi anume, societatea de audit poate fi constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni; majoritatea valorii aporturilor în capitalul social al societăţii de audit să aparţină auditorilor şi/sau societăţilor de audit rezidente şi nerezidente; organul executiv al societăţii de audit, auditorul întreprinzător individual să fie condus de auditor."

Considerăm argumentarea conţinută în nota informativă suficientă, serioasă şi valabilă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin nici în textul proiectului, nici în nota informativă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Implementarea proiectului nu pare să atragă cheltuieli de ordin economico-financiar, însă acest lucru nu este expres menţionat în nota informativă.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul nu este afectat de riscuri de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei